BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 26 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išėjimo knygaSkyrius: 7

 Išėjimo knyga
  
Iš 7

1 Mozei VIEŠPATS atsakė: „Štai padariau tave tarsi Dievu faraonui, o tavo brolis Aaronas bus tavo pranašas.[i1] 2 Tu pakartosi visa, ką aš tau įsakau, o tavo brolis Aaronas lieps faraonui leisti izraeliečiams išeiti iš jo krašto. 3 Betgi aš sukietinsiu faraono širdį ir padauginsiu savo ženklus ir nuostabius darbus Egipto žemėje. 4 Kai faraonas tavęs neklausys, aš uždėsiu ant Egipto savo ranką ir teismo rykštėmis išvesiu savo tautą, izraeliečius, iš Egipto žemės, gretą po gretos. 5 Egiptiečiai žinos, kad aš esu VIEŠPATS, kai ištiesiu ranką ant Egipto ir išvesiu iš jo izraeliečius“. 6 Taip Mozė su Aaronu ir padarė. Jie padarė lygiai taip, kaip VIEŠPATS buvo jiems įsakęs. 7 Mozė buvo aštuoniasdešimties metų, o Aaronas aštuoniasdešimt trejų, kai juodu kalbėjo su faraonu.

Lazda pavirsta gyvate

8 VIEŠPATS tarė Mozei ir Aaronui: 9 „Kai faraonas, kalbėdamas su jumis, pareikalaus: 'Padarykite stebuklą', – tada sakyk Aaronui: 'Imk savo lazdą ir mesk ją žemėn priešais faraoną!' Ji pavirs gyvate“. 10 Taigi Mozė ir Aaronas nuėjo pas faraoną ir padarė, kaip VIEŠPATS buvo įsakęs. Aaronas numetė savo lazdą žemėn priešais faraoną ir jo pareigūnus, ir ji pavirto slibinu. 11 Faraonas taip pat sušaukė išminčius bei burtininkus ir jie – Egipto kerėtojai – padarė tą patį savo kerais. 12 Kiekvienas jų metė žemėn savo lazdą, ir jos pavirto slibinais, tačiau Aarono lazda prarijo jų lazdas. 13 Tačiau faraono širdis buvo užkietėjusi, ir jis neklausė jų, kaip buvo VIEŠPATS pasakęs.

Pirmoji Egipto rykštė: vanduo pavirsta krauju

14 [i2]Tada VIEŠPATS tarė Mozei: „Faraono širdis yra užkietėjusi. Jis atsisako leisti tautai išeiti. 15 Nueik pas faraoną rytą, kai jis eis prie vandenų, ir, laikydamas rankoje lazdą, kuri buvo pavirtusi gyvate, atsistok ant Nilo kranto jo pasitikti. 16 Sakyk jam: 'VIEŠPATS, hebrajų Dievas, atsiuntė mane pas tave pasakyti: 'Leisk mano tautai eiti, kad galėtų mane pagarbinti dykumoje'. Betgi tu iki šiol manęs nepaklausei. 17 Taip kalba VIEŠPATS: 'Iš šios {rykštės} žinosi, kad aš esu VIEŠPATS! Štai lazda, kurią laikau rankoje, suduosiu į Nilo vandenį, ir jis pavirs krauju. 18 Išgaiš žuvys upėje, ims dvokti pati upė, nebegalės egiptiečiai gerti vandens iš Nilo'“.

19 Mozei VIEŠPATS tarė: „Sakyk Aaronui: 'Paimk savo lazdą ir ištiesk ranką viršum Egipto vandenų, – viršum jo upių, kanalų, kūdrų ir visų jo vandens telkinių, – kad jie pavirstų krauju. Visame Egipte bus kraujo net mediniuose ir akmeniniuose induose'“. 20 Mozė ir Aaronas darė, kaip VIEŠPATS buvo įsakęs. Jis pakėlė lazdą ir faraono bei jo pareigūnų akivaizdoje sudavė į Nilo vandenį, ir visas vanduo upėje pavirto krauju. 21 Išgaišo upėje žuvys. Nilas taip dvokė, kad egiptiečiai nebegalėjo jo vandens gerti, – kraujas buvo visur Egipte. 22 Betgi kai Egipto kerėtojai padarė tą patį savo kerais, faraono širdis liko kieta, ir jis jų nepaklausė, kaip VIEŠPATS ir buvo pasakęs. 23 Faraonas apsisuko ir nuėjo į savo rūmus, – net to jis nepaėmė į širdį. 24 O visi egiptiečiai turėjo kasti visur prie Nilo, ieškodami geriamo vandens, nes Nilo vandens jie nebegalėjo gerti.

Antroji Egipto rykštė: varlės

25 Praėjo septynios dienos nuo to, kai VIEŠPATS ištiko Nilą. 26 [i3]VIEŠPATS tarė Mozei: „Nueik pas faraoną ir sakyk jam: 'Taip kalbėjo VIEŠPATS. Leisk mano tautai eiti manęs pagarbinti. 27 Jei atsisakai juos išleisti, – štai aš plaksiu visą tavo šalį varlėmis. 28 Nilas knibždės nuo varlių, jos atšokuos į tavo rūmus, į tavo miegamąjį ir į tavo lovą, į tavo pareigūnų ir tavo pavaldinių namus, į jų krosnis ir į jų dubenis duonai minkyti. 29 Varlės šokinės ant tavęs, ant tavo pavaldinių ir ant tavo pareigūnų'“.

  
Išnašos:
1Iš 7,1: Kaip Dievas leido savo pranašams kalbėti jo vardu, taip Mozė turės Aaroną savo pranašu kalbėti faraonui. Žr. Iš 4,16.
2Iš 7,14: Dauguma Egipto rykščių, regis, buvo to krašto gamtos reiškiniai. Du bruožai rodo Apvaizdos ranką gamtos reiškiniuose: jų neįprasta apimtis ir pavaldumas Mozei.
3Iš 7,26-8,28: Šis tekstas Vulgatos vertime yra Iš 8-asis skyrius. Žr. Arkivysk. J.Skvirecko vertimą iš Vulgatos.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išėjimo knygaSkyrius: 7