BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 09 24 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išėjimo knygaSkyrius: 6

 Išėjimo knyga
  
Iš 6

1 Tuomet VIEŠPATS atsakė Mozei: „Nūnai pamatysi, ką aš darysiu faraonui: iš tikrųjų galingos rankos priverstas jis leis jiems išeiti, galingos rankos priverstas jis išvarys juos iš savo krašto“.

2 Dievas kalbėjo Mozei ir sakė jam: „Aš esu VIEŠPATS! 3 Aš pasirodžiau Abraomui, Izaokui ir Jokūbui kaip Dievas Visagalis, bet vardu 'VIEŠPATS' aš jiems nedaviau savęs pažinti. 4 Aš sudariau ir savo sandorą su jais duoti jiems Kanaano kraštą – kraštą, kuriame jie gyveno kaip ateiviai. 5 Aš išgirdau dejavimą izraeliečių, kuriuos egiptiečiai laiko vergijoje, ir atsiminiau savo sandorą. 6 Todėl sakyk izraeliečiams: 'Aš esu VIEŠPATS! Išlaisvinsiu jus iš egiptiečių lažo ir išgelbėsiu jus iš jų vergijos. Atpirksiu jus pakelta ranka ir teismo rykštėmis. 7 Paimsiu jus sau kaip tautą ir būsiu jūsų Dievas. Jūs žinosite, kad aš VIEŠPATS, jūsų Dievas, kuris išlaisvino iš egiptiečių vergijos. 8 Nuvesiu jus į kraštą, kurį prisiekiau duoti Abraomui, Izaokui ir Jokūbui. Jį duosiu jums kaip paveldą. Aš esu VIEŠPATS!'“ 9 Taip Mozė kalbėjo izraeliečiams, bet jie Mozės nenorėjo klausyti, nes jų dvasia buvo žiaurios vergijos palaužta.

10 Tada VIEŠPATS tarė Mozei: 11 „Nueik ir sakyk Egipto karaliui Faraonui, kad leistų izraeliečiams išeiti iš jo žemės“. 12 Bet Mozė sakė VIEŠPAČIUI: „Štai izraeliečiai manęs neklauso, negi Faraonas manęs paklausys? Aš gi nesu iškalbus!“ 13 Betgi VIEŠPATS kalbėjo Mozei ir Aaronui apie izraeliečius ir Egipto karalių Faraoną, įsakydamas jiems išvesti izraeliečius iš Egipto krašto.

Mozės ir Aarono kilmės įrašai

14 [i1]Jie yra jų protėvių šeimų galvos: Reubeno, Izraelio pirmagimio, sūnūs: Hanochas, Palu'as, Hezronas ir Karmis. Jie yra Reubeno šeimos. 15 Simeono sūnūs: Jemuelis, Jaminas, Ohadas, Jachinas, Zoharas ir kanaanietės sūnus Šaūlis. Jie yra Simeono šeimos. 16 Šie yra vardai Levio sūnų, pagal jų kilmės įrašus: Geršonas, Kehatas ir Meraris. Levis gyveno šimtą trisdešimt septynerius metus. 17 Geršono sūnūs: Libnis ir Šimejis, pagal jų šeimas. 18 Kehato sūnūs: Amramas, Izharas, Hebronas ir Uzielis. Kehatas gyveno šimtą trisdešimt trejus metus. 19 Merario sūnūs: Mahlis ir Mušis. Tai yra levitų šeimos pagal jų kilmės įrašus. 20 Amramas paėmė sau žmona savo tėvo seserį[i2] Jochebedą. Ji pagimdė jam Aaroną ir Mozę. Amramas gyveno šimtą septynerius metus. 21 Izharo sūnūs: Korahas, Nefegas ir Zichris. 22 Uzielio sūnūs: Mišaelis, Elzafanas ir Sitris. 23 Aaronas paėmė žmona Elišebą, Aminadabo dukterį, Nahšono seserį; ji pagimdė jam Nadabą, Abihu'ą, Eleazarą ir Itamarą. 24 Koraho sūnūs: Assiras, Elkana ir Abiasafas. Jie yra korahitų šeimos. 25 Aarono sūnus Eleazaras paėmė žmona vieną iš Putielio dukterų, ir ji pagimdė jam Finehą. Tai levitų protėvių šeimų galvos pagal jų šeimas.

26 Tai yra tas pats Aaronas ir tas pats Mozė, kuriems VIEŠPATS pasakė: „Išveskite izraeliečius iš Egipto žemės gretą po gretos“. 27 Taip juodu – tas pats Mozė ir tas pats Aaronas – kalbėjo Egipto karaliui Faraonui, kad leistų išvesti izraeliečius iš Egipto.

28 Tą dieną, kai VIEŠPATS kalbėjo Mozei Egipto žemėje, 29 jis pasakė jam: „Aš esu VIEŠPATS! Pakartok Egipto karaliui Faraonui visa, ką aš tau sakau“. 30 Bet Mozė atsikalbinėjo VIEŠPATIES akivaizdoje: „Štai aš nesu iškalbus. Negi faraonas manęs klausys?“

  
Išnašos:
1Iš 6,14: Šios genealogijos tikslas yra atsekti Mozės kilmę Jokūbo sūnaus Levio giminės kartų sekoje. Reubenas ir Simeonas minimi dėl to, kad jie yra vyresni Levio broliai.
2Iš 6,20: ... savo tėvo seserį: ilgainiui tokios vedybos buvo uždraustos. Žr. Kun 18,12. Būdinga, kad Septuaginta ir Vulgata verčia pusseserė.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išėjimo knygaSkyrius: 6