BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 23 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išėjimo knygaSkyrius: 18

 Išėjimo knyga
  
Iš 18

Jetras pasitinka Mozę

1 [i1]Mozės uošvis Jetras, Midjano kunigas, išgirdo visa, ką Dievas buvo padaręs Mozei ir savo tautai Izraeliui: kaip VIEŠPATS išvedė Izraelį iš Egipto. 2 Tada Jetras, Mozės uošvis, paėmė Ziporą, Mozės žmoną, kurią jis buvo atsiuntęs pas jį, 3 ir du jos sūnus. Vieno vardas buvo Geršomas, nes tėvas sakė: „Aš buvau ateivis svetimame krašte“, 4 o kito vardas buvo Eliezeris, nes tėvas sakė: „Mano tėvo Dievas buvo man pagalba ir išgelbėjo mane nuo faraono kalavijo“. 5 Mozės uošvis Jetras drauge su Mozės sūnumis ir žmona atėjo į dykumą prie Dievo kalno, kur buvo apsistojęs Mozė. 6 Jis davė Mozei žinią: „Aš, tavo uošvis Jetras, ateinu pas tave su tavo žmona ir dviem jos sūnumis“. 7 Mozė išėjo uošvio pasitikti, jam žemai nusilenkė ir jį pabučiavo. Jiedu, vienas kitą pasveikinę, nuėjo į palapinę.

8 Tada Mozė papasakojo savo uošviui visa, ką VIEŠPATS buvo padaręs faraonui ir egiptiečiams už Izraelį, apie visus sunkumus, kuriuos jie buvo patyrę kelionėje, ir kaip VIEŠPATS juos išgelbėdavęs. 9 Jetras džiaugėsi visu tuo gerumu, kurį parodė VIEŠPATS[i2] Izraeliui, išvaduodamas juos iš egiptiečių.

10 Jetras tarė: „Tebūna pašlovintas VIEŠPATS, kuris išvadavo jus iš egiptiečių ir faraono rankos, išgelbėjo savo tautą nuo Egipto jungo. 11 Dabar aš žinau, kad VIEŠPATS yra galingesnis už visus dievus, nes jis išvadavo tautą iš egiptiečių, kai jie įžūliai su ja elgėsi“. 12 Ir Mozės uošvis Jetras atnašavo deginamąją auką ir kitas aukas Dievui. Atėjo ir Aaronas su visais Izraelio seniūnais valgyti aukų valgio VIEŠPATIES akivaizdoje.

Paskiriami teisėjai

13 Kitą dieną Mozė sėdosi žmonėms teisėjauti. Stovėdami prie jo, žmonės laukė nuo ryto lig vakaro. 14 Mozės uošvis, pamatęs visa, ką jis dėl žmonių daro, tarė: „Ką gi tu ten žmonėms darai? Kodėl sėdi vienas, ko tie visi žmonės, stovėdami aplink tave, laukia nuo ryto lig vakaro?“ 15 Mozė atsakė: „Ogi dėl to, kad žmonės ateina pas mane atsiklausti Dievo. 16 Kada tik jie susiginčija, ateina pas mane, aš išsprendžiu jų reikalą ir pasakau jiems Dievo įstatus ir nurodymus“. 17 Mozės uošvis jam tarė: „Kaip tu darai, nėra gera. 18 Tu pats pervargsi, nuvarginsi ir šiuos žmones. Ta pareiga yra tau per sunki, tu vienas jos negali atlikti. 19 Nūn paklausyk manęs. Duosiu tau patarimą, ir tebūna Dievas su tavimi! Tu turėtumei būti žmonių atstovas pas Dievą ir pateikti Dievui jų reikalus. 20 Mokyk juos įstatų ir nurodymų, parodyk jiems kelią, kuriuo turi eiti, ir darbus, kuriuos turi atlikti. 21 Be to, turėtum paieškoti visoje tautoje pajėgių vyrų – vyrų, bijančių Dievo, patikimų ir sąžiningų. Paskirk tokius vyrus jiems kaip pareigūnus tūkstančiams, šimtams, penkiasdešimtims ir dešimtims. 22 Tegu jie nuolatos žmonėms teisėjauja, – tepateikia tau tik ypatingus atvejus, o paprastus atvejus jie patys teišsprendžia. Leisdamas jiems dalytis našta su tavimi, sau palengvinsi. 23 Jei taip padarysi, – ir Dievas tau taip įsako, – pajėgsi ištesėti. O visi šie žmonės eis namo patenkinti“.

24 Mozė paklausė savo uošvio ir padarė taip, kaip jis buvo pataręs. 25 Išsirinko pajėgių vyrų iš viso Izraelio ir paskyrė juos žmonių seniūnais – pareigūnais tūkstančiams, šimtams, penkiasdešimtims ir dešimtims. 26 Jie nuolatos teisėjavo žmonėms, sunkius atvejus pateikdami Mozei, o lengvesnius patys išspręsdami. 27 Tada Mozė išleido savo uošvį, ir jis iškeliavo į savo kraštą.

  
Išnašos:
1Iš 18,1-18,27: Jetras, Midjano kunigas, atvyko pas Mozę pasidžiaugti Dievo gerumu ir būti šeimininku aukos apeigose. Be to, jis davė Mozei patarimų apie teisėtvarką.
2Iš 18,9-18,12: Jetras Dievą vadina Viešpačiu – Jahve, ypatinguoju, Mozei Dievo apreikštu vardu.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išėjimo knygaSkyrius: 18