BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 03 05 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išėjimo knygaSkyrius: 12

 Išėjimo knyga
  
Iš 12

Perėjimo šventės įsakai

1 VIEŠPATS tarė Mozei ir Aaronui Egipto žemėje: 2 „Šis mėnuo[i1] jums žymės mėnesių pradžią, – jis bus jums pirmasis metų mėnuo. 3 Sakykite visai Izraelio bendrijai, kad šio mėnesio dešimtą dieną kiekvienas jų teparūpina savo šeimai avinėlį – vieną avinėlį šeimai. 4 Jei šeima visam avinėliui yra per maža, tesideda ji prie artimiausio kaimyno, kad avinėlį įsigytų, ir tesidalija juo,[i2] atsižvelgiant į skaičių asmenų, kurie jį turės valgyti. 5 Jūsų avinėlis turi būti be trūkumo, vienerių metų patinėlis; galite jį paimti iš avių ar iš ožkų. 6 Laikysite jį iki šio mėnesio keturioliktos dienos, tada jis turi būti papjautas sambrėškio metu, dalyvaujant visai susirinkusiai Izraelio bendrijai. 7 Paėmę jo kraujo, jie paženklins juo abi durų staktas ir sąramą tų namų, kur jis bus valgomas. 8 Avinėlis turi būti valgomas tą pačią naktį; jis bus valgomas iškeptas ant ugnies su nerauginta duona ir karčiosiomis žolėmis. 9 Nevalgysite iš jo nieko nei žalio, nei išvirto vandenyje, bet valgysite ant ugnies iškeptą – galvą, kojas ir vidurius. 10 Nepaliksite iš jo nieko iki ryto; jei kas iš jo liktų iki ryto, sudeginsite. 11 Jį taip turėsite valgyti: susijuosę juosmenį, su sandalais ant kojų ir lazda rankoje; valgysite jį paskubomis. Tai yra VIEŠPATIES Perėjimas.[i3] 12 Juk tą pačią naktį aš pereisiu per Egipto žemę, užmušdamas visus Egipto krašto pirmagimius ne tik žmonių, bet ir gyvulių; padarysiu teismą visiems Egipto dievams – aš, VIEŠPATS! 13 Betgi kraujas paženklins namus, kuriuose jūs esate. Matydamas kraują, jus praeisiu, ir jokia rykštė neištiks jūsų, kai aš niokosiu Egipto kraštą.

14 Ši diena bus jums atminimo diena: švęsite ją kaip iškilmę VIEŠPAČIUI per kartų kartas, švęsite ją kaip amžiną įsaką. 15 Per septynias dienas valgysite neraugintą duoną; jau pirmą dieną pašalinsite raugą iš savo namų, nes kas valgytų raugintą duoną nuo pirmosios iki septintosios dienos, bus nukirstas nuo Izraelio. 16 Pirmąją dieną švęsite iškilmingą sueigą ir septintąją dieną švęsite iškilmingą sueigą. Tomis dienomis negalima dirbti jokio darbo, išskyrus paruošimą maisto, kurio kiekvienam reikia pavalgyti.

17 Švęskite neraugintos duonos iškilmę, nes tą dieną išvedžiau jūsų gretas iš Egipto žemės: švęskite tą dieną per kartų kartas kaip amžiną įsaką. 18 Pirmą mėnesį, nuo keturioliktos dienos vakaro iki dvidešimt pirmos dienos vakaro, valgysite neraugintą duoną. 19 Septynias dienas jokio raugo neturi būti jūsų namuose, nes kas valgytų raugintą duoną, tas, ar jis būtų ateivis, ar krašto gyventojas, bus nukirstas nuo Izraelio bendrijos. 20 Jūs nevalgysite nieko rauginto; visose gyvenvietėse jūs valgysite tik neraugintą duoną“.

Perėjimo šventės paskelbimas

21 Tada Mozė sušaukė visus Izraelio seniūnus ir jiems tarė: „Eikite, parinkite savo šeimoms avinėlius ir papjaukite Perėjimo avinėlį. 22 Paėmę izopo[i4] šakelių pluoštą ir pamirkę dubenyje esančiame kraujyje, apšlakstykite dubenyje esančiu krauju durų sąramą ir abi staktas. Nė vienas jūsų teneina pro savo namų duris iki ryto. 23 Juk pereis VIEŠPATS, užmušdamas egiptiečius! Pamatęs ant durų sąramos ir staktų kraują, tas duris VIEŠPATS apeis ir neleis naikintojui įeiti į jūsų namus jūsų užmušti. 24 Jūs švęsite šias apeigas kaip amžiną įsaką jums ir jūsų vaikams. 25 Ir ateityje, atėję į kraštą, kurį VIEŠPATS duos, kaip jis yra pažadėjęs, švęsite šias apeigas. 26 O kai jūsų vaikai jus klaus: 'Ką reiškia šios apeigos?' – 27 atsakysite: 'Tai Perėjimo auka VIEŠPAČIUI, nes jis praėjo Egipte izraeliečių namus, kai užmušė egiptiečius, bet apsaugojo mūsų namus'“. Tada žmonės nusilenkė ir parpuolė kniūbsčia pagarbinti. 28 Izraeliečiai išsiskirstė ir padarė lygiai taip, kaip Mozė ir Aaronas buvo jiems įsakę.

Pirmagimių mirtis ir leidimas išeiti

29 Vidurnaktį VIEŠPATS užmušė visus Egipto krašto pirmagimius, – nuo savo soste sėdinčio faraono pirmagimio ligi kalėjime esančio kalinio pirmagimio, ir visus gyvulių pirmagimius. 30 Nakties metu atsikėlė faraonas – jis ir jo pareigūnai, ir visi egiptiečiai. Egipte girdėjosi didelis klyksmas, nes nebuvo namų, kuriuose nebūtų buvę numirėlio. 31 Naktį jis pasišaukė Mozę ir Aaroną ir tarė: „Tučtuojau palikite mano žmones – judu ir izraeliečiai su jumis! Eikite ir garbinkite VIEŠPATĮ, kaip sakėte. 32 Varykitės ir savo kaimenes, ir savo bandas, kaip reikalavote. Nešdinkitės! Ir mane palaiminkite!“

33 Egiptiečiai skatino {Izraelio} žmones kuo greičiau išeiti iš krašto, sakydami: „Mes visi išmirsime!“ 34 Taigi žmonės nešėsi ant pečių savo dar neraugintą tešlą, savo minkymo dubenis, įvyniotus savo apsiaustuose. 35 Izraeliečiai buvo padarę, kaip jiems Mozė buvo liepęs, – jie buvo paprašę sau iš egiptiečių sidabrinių ir auksinių brangenybių bei drabužių. 36 O VIEŠPATS buvo padaręs, kad žmonės rastų tiek malonės egiptiečių akyse, idant jie duotų jiems, ko tik šie prašė. Tokiu būdu izraeliečiai apiplėšė egiptiečius.

B. IŠĖJIMAS IŠ EGIPTO IR KELIONĖ Į SINAJŲ

Išėjimas iš Egipto

37 Izraeliečiai leidosi kelionėn iš Raamseso Sukotų link, maždaug šeši šimtai tūkstančių vyrų pėsčiomis, neskaitant vaikų. 38 Be to, kartu su jais pakilo eiti padrika minia[i5] ir labai daug galvijų – kaimenių ir bandų. 39 Jie kepėsi neraugintus papločius iš tešlos, kurią buvo atsinešę iš Egipto. Ji buvo nerauginta, nes jie buvo varomi iš Egipto ir negalėjo delsti. Maistu kelionei jie nebuvo apsirūpinę.

40 Izraeliečiai Egipte[i6] buvo išbuvę keturis šimtus trisdešimt metų. 41 Keturi šimtai trisdešimtųjų metų gale, tą pačią dieną, visos VIEŠPATIES gretos išėjo iš Egipto žemės. 42 Tai buvo VIEŠPATIES budėjimo naktis, kai jis išvedė juos iš Egipto žemės. Taigi tą pačią naktį visi izraeliečiai turi švęsti kaip budėjimą VIEŠPAČIUI per visas kartas.

Perėjimo avinėlio apeigos

43 VIEŠPATS tarė Mozei ir Aaronui: „Šie yra Perėjimo {avinėlio} įstatai: nė vienas svetimtautis jo nevalgys. 44 Bet kiekvienas už pinigus pirktas vergas gali juo dalytis tada, kai jį būsi apipjaustęs. 45 Įnamys ir samdytas tarnas jo nevalgys. 46 Jis turi būti valgomas viename, tame pačiame name. Nieko iš jo mėsos neišmesite laukan. Nesulaužysite nė vieno iš jo kaulų.[i7] 47 Visa Izraelio bendrija turi jį švęsti. 48 Jeigu pas tave gyvenantis ateivis nori švęsti Perėjimo {avinėlį} VIEŠPAČIUI, visi jo vyriškiai turi būti apipjaustyti. Tada bus jam leista jį švęsti, ir jis pats bus kaip čiabuvis krašte. Betgi joks neapipjaustytas asmuo jo nevalgys. 49 Toks pat įstatymas bus čiabuviui ir ateiviui, gyvenančiam tarp jūsų.

50 Visi izraeliečiai padarė, kaip buvo jiems paliepę Mozė ir Aaronas. 51 Tą pačią dieną VIEŠPATS išvedė izraeliečius iš Egipto žemės, gretą po gretos.

  
Išnašos:
1Iš 12,2: ... šis mėnuo: hebrajiškai Abib{as}, t. y. Prinokusių javų {mėnuo}. Žr. Iš 13,4; 23,15; 34,18; Įst 16,1. Pagal šiuolaikinį kalendorių – kovas-balandis, t. y. arti metų laiko, kai diena yra lygi nakčiai. Ilgainiui Abibo mėnesį imta vadinti Nisan{u}. Žr. Neh 2,1; Est 3,7.
2Iš 12,4: ... tesidalija juo: turbūt teprisideda
3Iš 12,11: ... VIEŠPATIES perėjimas: hebrajiškai Pesach, aramėjiškai Pascha. Tolesnėse eilutėse ryškus veiksmažodis su ta pačia žodžio šaknimi: pereiti, apeiti/praeiti ... Šio žodžio ištaka gali būti ir egiptietiškas žodis pesach, kuris reiškia smūgį, t. y. paskutinė Dievo rykštė, sunaikinusi egiptiečių pirmagimius.
4Iš 12,22: ... izopas: augalas, kurio šakelės tarnaudavo kaip šlakstyklė.
5Iš 12,38: ... padrika minia: mišrios šeimos – pusiau hebrajai ir pusiau egiptiečiai. Žr. Sk 11,4; Kun 24,10-11.
6Iš 12,40: ... Egipte: pagal kai kuriuos senus rankraščius, Kanaane ir Egipte, t. y. skaičiuojant nuo Abraomo laikų. Žr. Gal 3,17.
7Iš 12,46: : šių žodžių pritaikymas mūsų Viešpačiui rodo, kad Perėjimo avinėlis buvo pranašiškas ženklas Kristaus, paaukoto žmonėms iš nuodėmės vergijos išlaisvinti. Žr. 1 Kor 5,7; 1 Pt 1,19.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išėjimo knygaSkyrius: 12