BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ezdro knygaSkyrius: 7

 Ezdro knyga
  
 B. EZROS DARBAI
  
 Ezra Rašto žinovas
  
Ezd 7

1 [i1]Po šių įvykių, Persijos karaliui Artakserksui viešpataujant, Ezra, sūnus Serajo sūnaus Azarijo sūnaus Hilkijo 2 sūnaus Šalumo sūnaus Zadoko sūnaus Ahitubo 3 sūnaus Amarijo sūnaus Azarijo sūnaus Merajoto 4 sūnaus Zerahijo sūnaus Uzio sūnaus Bukio 5 sūnaus Abišuos sūnaus Fineho sūnaus Eleazaro sūnaus vyriausiojo kunigo Aarono, – 6 tas Ezra parvyko iš Babilonijos. Jis buvo raštininkas – žinovas Mozės Mokymo, kurį buvo davęs VIEŠPATS, Izraelio Dievas. Kadangi VIEŠPATIES ranka buvo su juo, karalius buvo suteikęs jam visa, ko tik jis prašė.

7 {Ir iš izraeliečių – kunigų bei levitų, giesmininkų ir vartų sargų bei Šventyklos vergų – parvyko į Jeruzalę septintaisiais karaliaus Artakserkso metais. 8 Jie atvyko į Jeruzalę septintųjų karaliaus metų penktą mėnesį.} 9 Kelionė iš Babilono buvo pradėta pirmojo mėnesio pirmą dieną, ir penktojo mėnesio pirmą dieną jis atvyko į Jeruzalę, nes su juo buvo maloninga VIEŠPATIES ranka. 10 Ezra buvo atsidavęs visa širdimi tyrinėti VIEŠPATIES Mokymą, jo laikytis ir mokyti Izraelį įstatų ir įsakų.

11 Šis yra nuorašas laiško Izraeliui, kurį karalius Artakserksas davė Ezrai – kunigui raštininkui, žinovui VIEŠPATIES įsakymų žodžių ir jo įstatų:

12 „Artakserksas, karalių karalius, kunigui Ezrai, Dangaus Dievo įstatymo žinovui {... ir taip toliau}! Nūn 13 aš šiuo skelbiu įsaką, kad kas tik mano karalystėje iš Izraelio žmonių ar jų kunigų bei levitų laisva valia ryžtasi eiti į Jeruzalę, gali eiti su tavimi. 14 Tu esi karaliaus ir jo septynių patarėjų siųstas sutvarkyti Judą ir Jeruzalę pagal tavo rankoje esančio savo Dievo įstatymą, 15 nugabenti sidabrą bei auksą, paaukotus karaliaus ir jo patarėjų savo valia Izraelio Dievui, kurio buveinė yra Jeruzalėje, 16 taip pat ir visą sidabrą bei auksą, gautą iš Babilono srities, drauge su žmonių ir kunigų savos valios atnašomis, duotomis noriai jų Dievo Namams, esantiems Jeruzalėje. 17 Už tuos pinigus tad turi nedelsdamas nupirkti jaučių, avinų bei ėriukų, grūdų atnašas bei liejamąsias atnašas ir turi juos paaukoti ant savo Dievo Namų aukuro Jeruzalėje. 18 O su likusiu sidabru ir auksu tu ir tavo broliai darykite, kas atrodo jums geriausia pagal jūsų Dievo valią. 19 Tau patikėtus tavo Dievo Namų tarnybos reikmenis turi perduoti Jeruzalės Dievui. 20 O kas daugiau reikalinga tavo Dievo Namams, kuriais rūpintis esi įpareigotas, gali aprūpinti iš karaliaus iždo.

21 Aš, karalius Artakserksas, įsakau visiems Anapus Upės srities iždo valdytojams: kokį tik prašymą pateiks jums kunigas Ezra, Dangaus Dievo įstatymo žinovas, tebūna jis patenkintas nedelsiant ir rūpestingai 22 iki šimto sidabrinių talentų, šimto korų kviečių, šimto batų vyno, šimto batų aliejaus, o druskos be saiko. 23 Kas tik Dangaus Dievo įsakyta, tebūna vykdoma uoliai Dangaus Dievo Namams, nes kitaip pyktis ištiks karaliaus ir jo įpėdinių karalystę. 24 Be to, mes pranešame jums, kad neleidžiama uždėti duoklės, asmens ar žemės mokesčių kunigams, levitams, giesmininkams, vartų sargams, Šventyklos vergams ar kitiems Dievo Namų tarnams.

25 O tu, Ezra, paskirk pareigūnus ir teisėjus pagal turimą savo Dievo išmintį,[i2] kad jie teistų visus Anapus Upės srities žmones, žinančius tavo Dievo įstatymus. Turite pamokyti tuos, kurie jų nežino. 26 Kas nepaklus tavo Dievo įstatymui ir karaliaus įstatymui, turi būti nubaustas nedelsiant ar mirtimi, ar tremtimi, ar jo turto atėmimu, ar įkalinimu“.

27 Tebūna pašlovintas VIEŠPATS, mūsų protėvių Dievas, kuris įdėjo į karaliaus širdį tokį dalyką išaukštinti VIEŠPATIES Namams Jeruzalėje, 28 kuris parodė man ištikimą meilę karaliaus bei jo patarėjų akivaizdoje ir visų įtakingų karaliaus pareigūnų akivaizdoje. Aš buvau padrąsintas, nes VIEŠPATIES ranka buvo su manimi, ir surinkau Izraelio šeimų galvas eiti su manimi.

  
Išnašos:
1Ezd 7,1-7,8: Ezros kelionės į Palestiną data nėra žinoma. Septintieji karaliaus Artakserkso I metai buvo 458 m. prieš Kristų. Teksto sąranga, rodos, teigia šią datą. Tačiau, daugelio manymu, Ezros ir Nehemijo knygų pasakojimai liudija, kad Nehemijo atvykimas 445 m. prieš Kristų buvo ankstesnis už Ezros atvykimą. Jeigu tai tiesa, Ezros atvykimą reikėtų datuoti 398 m. prieš Kristų, septintaisiais karaliaus Artakserkso II metais. Kiti tyrinėtojai vietoj septintųjų Artakserkso sako trisdešimt septintaisiais {Artakserkso} metais, t. y. 428 m. prieš Kristų. Jų nuomone, data nukentėjo tekstą perrašinėjant.
2Ezd 7,25: ... pagal turimą savo Dievo išmintį: pagal Torą, t. y. Mozės Įstatymą, arba Mokymą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ezdro knygaSkyrius: 7