BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ezdro knygaSkyrius: 10

 Ezdro knyga
  
Ezd 10

Žmonių grįžimas pas Dievą

1 Kai Ezra verkdamas parpuolė kniūbsčia prieš VIEŠPATIES Namus, meldėsi ir išpažino kaltę, prie jo susibūrė didžiulė izraeliečių, – vyrų, moterų ir vaikų, – sueiga. Ir žmonės graudžiai verkė. 2 Jehielio sūnus Šekanijas iš Elamo palikuonių kreipėsi į Ezrą, tardamas: „Mes iš tikrųjų nusižengėme savo Dievui, vesdami svetimtautes moteris iš šalies tautų. Bet, nepaisant to, dar ir dabar yra Izraeliui vilties. 3 Dabar tad sudarykime sandorą su mūsų Dievu, kad išvarysime visas tas žmonas ir jų vaikus, sekdami tuo, ką tu, mano viešpatie, patari, ir visi tie, kurie sielojasi dėl mūsų Dievo įsakymų. Tebūna laikomasi įstatymo! 4 Imkis priemonių, nes tai yra tavo pareiga. Mes esame su tavimi. Būk ryžtingas ir imkis priemonių!“ 5 Ezra tad atsistojo ir prisaikdino didžiūnus, kunigus, levitus ir visą Izraelį, kad jie elgsis, kaip buvo kalbėta. Jie prisiekė.

6 Tada Ezra pasitraukė iš vietos prieš Dievo Namus ir nuėjo į Eljašibo sūnaus Jehohanano būstą,[i1] kur praleido naktį. Ten jis nei duonos valgė, nei vandens gėrė, nes raudojo dėl sugrįžusiųjų iš tremties nusižengimo. 7 Visame Jude ir Jeruzalėje visiems sugrįžusiems iš tremties buvo paskelbta, kad jie privalo sueiti į Jeruzalę, 8 o jei kas per tris dienas nepasirodys, tam pareigūnų ir seniūnų nutarimu bus atimta visa nuosavybė, o jis pats bus pašalintas iš sugrįžusiųjų iš tremties bendrijos.

9 Visi Judo ir Benjamino vyrai per tris dienas susirinko į Jeruzalę. Tai įvyko devintojo mėnesio[i2] dvidešimtą dieną. Visi žmonės sėdėjo atviroje aikštėje priešais Dievo Namus, drebėdami ir dėl reikalo, ir nuo smarkaus lietaus. 10 Tada kunigas Ezra pakilo ir kreipėsi į juos: „Jūs nusižengėte, vesdami svetimtautes moteris, ir padidinote Izraelio kaltę. 11 Dabar tad pašlovinkite VIEŠPATĮ, savo protėvių Dievą, ir vykdykite jo valią: atsiskirkite nuo krašto tautų ir nuo svetimtaučių žmonų“.

12 Atsakydama visa sueiga garsiai šaukė: „Taip! Mes turime daryti, kaip tu sakai. 13 Betgi tai liečia daug žmonių, o dabar yra lietingasis metas. Neįmanoma stovėti atvirame ore. Juk tai ne vienos dienos ar dviejų užduotis, nes daugelis iš mūsų yra taip nusižengę. 14 Teatstovauja tad mūsų pareigūnai visai bendrijai, o visi mūsų žmonės, vedusieji svetimtautes moteris, teateina prie jų paskirtu laiku drauge su kiekvieno miesto seniūnais ir teisėjais, kad būtų nugręžtas nuo mūsų degantis Dievo pyktis už šią nuodėmę“. 15 Tik Asahelio sūnus Jonatanas ir Tikvos sūnus Jahzejas, levitų Mešulamo ir Šabetajo remiami, buvo tam priešingi. 16 [i3]Bet sugrįžusieji iš tremties darė, kaip buvo pasiūlyta. Kunigas Ezra išrinko vyrus – klanų galvas – pagal jų klanus, kiekvieną jų paskirdamas vadu. Dešimtojo mėnesio pirmą dieną jie susėdo nagrinėti reikalo. 17 Iki pirmojo mėnesio pirmosios dienos jie buvo padarę nuosprendį dėl visų svetimtautes moteris vedusių vyrų.

Svetimtautes moteris vedusiųjų sąrašas

18 Tarp kunigų palikuonių, vedusių svetimtautes moteris, buvo rasta: iš Ješuos palikuonių Jozadako sūnus ir jo broliai – Maasėjas, Eliezeris, Jaribas ir Gedalijas. 19 Jie davė žodį, kad pavarys savo žmonas, ir, išpažindami savo kaltę, jai išpirkti jie atnašavo po aviną iš kaimenės. 20 Iš Imero palikuonių: Hananis ir Zebadijas. 21 Iš Harimo palikuonių: Maasėjas, Elijas, Šemajas, Jehielis ir Uzijas. 22 Iš Pašhuro palikuonių: Elioenajis, Maasėjas, Išmaelis, Netanaelis, Jozabadas ir Elasa.

23 Iš levitų: Šimejis, Kelajas, kuris yra Kelita, Petahijas, Judas ir Eliezeris.

24 Iš giesmininkų Eljašibas; iš vartų sargų: Šalumas, Telemas ir Uris.

25 Iš izraeliečių: iš Parošo palikuonių: Ramijas, Izijas, Malchijas, Mijaminas, Eleazaras, Haašabijas ir Benajas.

26 Iš Elamo palikuonių: Matanijas, Zecharijas, Jehielis, Abdis, Jeremotas ir Elijas.

27 Iš Zatu'o palikuonių: Elioenajis, Eljašibas, Matanijas, Jeremotas, Zabadas ir Aziza.

28 Iš Bebajo palikuonių: Jehohananas, Hananijas, Zabajis ir Atlajis.

29 Iš Banio palikuonių: Mešulamas, Maluchas, Adajas, Jašubas, Šealas ir Jeremotas.

30 Iš Pahat-Moabo palikuonių: Adna, Chelalis, Benajas, Maasėjas, Matanijas, Bezalelis, Binujis ir Manasas.

31 Iš Harimo palikuonių: Eliezeris, Isšijas, Malchijas, Šemajas, Šimeonas,

32 Benjaminas, Maluchas ir Šemarijas.

33 Iš Hašumo palikuonių: Matenajis, Matata, Zabadas, Elifeletas, Jeremajis, Manasas ir Šimejis.

34 Iš Banio palikuonių: Maadajis, Amramas, Uelis,

35 Benajas, Bedejas, Cheluhis,

36 Vanjas, Meremotas, Eljašibas,

37 Matanijas, Matenajis ir Jaasu'as.

38 Iš Binujo palikuonių: Šimejis,

39 Šelemijas, Natanas, Adajas,

40 Machnadebajis, Šašajis, Šarajis,

41 Azarelis, Šelemijas, Šemarijas,

42 Šalumas, Amarijas ir Juozapas.

43 Iš Nebo'o palikuonių: Jejelis, Matitijas, Zabadas, Zebina, Jadajis, Joelis ir Benajas.

44 [i4]Visi šie buvo vedę svetimtautes moteris, bet jie pavarė ir jas, ir jų vaikus.

  
Išnašos:
1Ezd 10,6: ... nuėjo į Eljašibo sūnaus Jehohanano butą
2Ezd 10,9: ... devintojo mėnesio: Kislev{o} mėnesio, t. y. lapkričio–gruodžio mėnesį, ankstyvųjų lietų metu Palestinoje. Kadangi sueiga vyko atvirame ore, visi žmonės drebėjo nuo šalčio dėl lietaus. Lietus Palestinoje lapkričio–gruodžio mėnesį yra šaltas.
3Ezd 10,16-10,17: Komisijos darbai truko tris mėnesius, nuo dešimtojo mėnesio pirmos dienos, t. y. nuo Tebet{o} (gruodžio – sausio), iki pirmojo mėnesio pirmos dienos, t. y. Nisan{o} (kovo– balandžio), kitų žydų metų.
4Ezd 10,44: Pasakojimas apie mišrių vedybų problemą Ezros dienomis yra tęsiamas Neh 9,1-5 skaitinyje. Taigi šis tekstas gali būti naudingai skaitomas tuojau po Ezd 10,44 teksto, nors data duota Neh 9,1 skaitinyje, ir labiau derinasi su Ezd 10,15 tekstu.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ezdro knygaSkyrius: 10