BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ezekielio knygaSkyrius: 8

 Ezekielio knyga
  
 Stabų garbibinmas Jeruzalės šventykloje
  
Ez 8

1 Atsitiko, kad šeštaisias metais, šeštąjį mėnesį, penktąją mėnesio dieną, man esant namie ir Judo seniūnams sėdint prieš mane, Viešpaties DIEVO ranka nusileido ant manęs. 2 Pažvelgiau, ir štai į ugnį panašus pavidalas: žemiau nuo to, kas atrodė kaip juosmuo, buvo ugnis, o aukščiau jo juosmens lyg gintaro spindesys. 3 Jis ištiesė lyg ranką ir paėmė mane už galvos garbanos. Dvasia pakėlė mane tarp žemės ir dangaus ir atnešė Dievo regėjimuose į Jeruzalę, prie vidinio kiemo šiaurinių vartų, – ten buvo pastatytas pavydo stabas,[i1] kuris žadina pavydą.[i2] 4 Ten buvo ir Izraelio Dievo šlovė, kaip tas regėjimas, kurį buvau matęs slėnyje.

5 Tuomet jis[i3] man tarė: „Marusis, pakelk savo akis dabar į šiaurės pusę!“ Aš pakėliau akis į šiaurės pusę, ir ten, į šiaurę nuo aukuro vartų, pačioje angoje, buvo šis pavydo stabas. 6 Jis man kalbėjo: „Marusis, ar matai, ką jie daro, tuos bjaurius nusikaltimus, kuriuos Izraelio namai čia daro, kad mane atitolintų nuo mano Šventyklos? Net dar bjauresnių nusikaltimų pamatysi“.

7 Ir jis nuvedė mane prie įėjimo į kiemą, ir ten apsižvalgęs pamačiau skylę sienoje. 8 Jis man tarė: „Marusis, braukis per sieną!“ Ėmiau veržtis per sieną, ir štai ten įėjimas. 9 Jis kreipėsi į mane: „Eik į vidų ir pamatyk tuos nedorus nusikaltimus, kuriuos jie ten daro“. 10 Įėjęs vidun mačiau, kad ten visur ant sienų buvo pavaizduoti visokiausi ropliai, šlykštūs gyvuliai[i4] ir visi Izraelio namų stabai. 11 Prieš juos stovėjo septyniasdešimt Izraelio namų seniūnų drauge su Šafano sūnumi Jaazaniju. Kiekvienas laikė rankoje smilkytuvą, ir kvapus smilkalų dūmų debesis kilo aukštyn. 12 Tuomet jis man tarė: „Marusis, ar matai, ką Izraelio namų seniūnai daro patamsiais, kiekvienas savo stabų kambaryje, sakydami: 'VIEŠPATS mūsų nemato! VIEŠPATS paliko kraštą!' 13 Pamatysi net dar bjauresnių nusikaltimų, kuriuos jie daro“.

14 Tada jis atvedė mane prie VIEŠPATIES Namų šiaurinių vartų. Ten sėdėjo moterys, raudančios Tamuzo.[i5] 15 Jis tarė man: „Marusis, ar matei? Pamatysi net dar bjauresnių nusikaltimų negu šitie“.

16 Tuomet jis įvedė mane į vidinį VIEŠPATIES Namų kiemą, ir štai prie angos į VIEŠPATIES Šventyklą, tarp prieangio ir aukuro, buvo maždaug dvidešimt penki vyrai, nugaras atgręžę į VIEŠPATIES Šventyklą ir veidus į rytų pusę, parpuolę kniūbsčia ant žemės prieš tekančią saulę[i6] rytuose. 17 Ir jis tarė man: „Marusis, ar tu matei? Nejaugi bjaurieji nusikaltimai, kuriuos Judo namai daro čia, yra tik mažmožis? Argi jie turi pripildyti ir kraštą smurto, mane iš naujo erzinti? Štai, jie šaką laiko prie savo nosies![i7] 18 Elgsiuosi tad pykčio perimtas, mano akis gailestinga nebus, gailesčio neparodysiu. Jie rėks man į ausis, bet jų negirdėsiu“.

  
Išnašos:
1Ez 8,3: ... pavydo stabas ... žadina pavydą: statula, kuri skatina Viešpatį pavydėti – ginti savo šlovę. Turbūt tai buvo deivės Ašeros statula, pastatyta nedorojo Judo karaliaus Manaso (žr. 2 Kar 21,7; 2 Kr 33,7.15). Ji buvo kadaise karaliaus Jošijo pašalinta (žr. 2 Kar 23,6). Atrodo, kad ji buvo vėl pastatyta po Jošijo mirties, žydams atkritus į pagonybę.
2Ez 8,3: ... pavydo stabas ... žadina pavydą: statula, kuri skatina Viešpatį pavydėti – ginti savo šlovę. Turbūt tai buvo deivės Ašeros statula, pastatyta nedorojo Judo karaliaus Manaso (žr. 2 Kar 21,7; 2 Kr 33,7.15). Ji buvo kadaise karaliaus Jošijo pašalinta (žr. 2 Kar 23,6). Atrodo, kad ji buvo vėl pastatyta po Jošijo mirties, žydams atkritus į pagonybę.
3Ez 8,5: ... jis: angelas palydi Ezekielį šių regėjimų metu ir kalba Dievo vardu. Žr. Ez 40,3-4.
4Ez 8,10: ... ropliai, šlykštūs gyvuliai: turbūt jie vaizdavo Egipto dievus, turinčius gyvulių išvaizdą. Karalius Zedekijas buvo Egipto sąjungininkas ir vylėsi, kad Egiptas apgins Judo karalystę nuo kaldėjų.
5Ez 8,14: ... raudančios Tamuzo: gamtos apmirimas rudenį buvo laikoma babiloniečių apvaisinimo dievo Tamuzo nužengimu į Požemį – mirusiųjų karalystę. Jam nužengus, moterys raudodavo. Babiloniečių Tamuzas tapo Adoniu – Adon+i, t. y. mano viešpats vėlesnėje mitologijoje.
6Ez 8,16: ... parpuolę kniūbsčia ... prieš tekančią saulę: saulės garbinimas buvo dažnas reiškinys nedorųjų Judo karalių valdymo metu. Žr. 2 Kar 23,11.
7Ez 8,17: ... jie šaką laiko prie savo nosies: apeiginis veiksmas, kurio prasmė nėra aiški. Turbūt jis turėjo ryšį su saulės garbinimu: nosis buvo dengiama, kad, saulei tekant, kvėpavimu nebūtų teršiamas oras. Šiuolaikiniai Šventojo Rašto aiškintojai vietoj savo nosies, t. y. saulės garbintojų, tekstą pataiso ir skaito mano nosies, t. y. Dievo nosies. Šiuo atveju tekstas šitaip skambėtų: Jie laiko šaką prie mano nosies! Egiptiečių dievas Re yra vaizduojamas su vynuogės šakele prie nosies, simboliškai išreiškiant kūrybingumo, dieviško kvėpavimo perdavimą gamtai ir žmogui. Tokios apeigos buvo bjaurūs nusikaltimai Viešpačiui.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ezekielio knygaSkyrius: 8