BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ezekielio knygaSkyrius: 45

 Ezekielio knyga
  
Ez 45

Krašto padalijimas ir Viešpaties paveldas

1 „Dalydami burtų keliu kraštą kaip paveldą, atskirkite iš krašto kaip dovaną VIEŠPAČIUI šventą sritį dvidešimt penkių tūkstančių uolekčių ilgumo ir dvidešimties tūkstančių uolekčių platumo, – visas jos plotas bus šventas. 2 Iš jos keturkampis penkių šimtų uolekčių iš penkių šimtų uolekčių plotas bus šventovei su penkiasdešimčia uolekčių laisvo ploto aplinkui jį. 3 Šventojoje srityje atmatuokite dvidešimt penkių tūkstančių uolekčių ilgumo ir dešimties tūkstančių uolekčių platumo dalį, kurioje bus šventovė – Šventųjų Šventoji. 4 Tai bus šventoji krašto dalis, – ji bus kunigams, kurie tarnauja šventovėje ir artinasi prie VIEŠPATIES, kad jam tarnautų, vieta jų namams ir Šventoji vieta šventovei. 5 Kita dalis – dvidešimt penkių tūkstančių uolekčių ilgumo ir dešimties tūkstančių uolekčių platumo – bus levitams, tarnaujantiems Šventykloje, kaip jų nuosavybė, – joje bus miestai jiems gyventi.

6 Palei atskirtą šventąją sritį paskirkite penkių tūkstančių uolekčių pločio ir dvidešimt penkių tūkstančių uolekčių ilgumo plotą kaip nuosavybę miestui, – tai priklausys visiems Izraelio namams.

7 O vadui priklausys nuosavybė greta abiejų šventosios srities ir miesto nuosavybės šonų, palei šventąją sritį ir miesto nuosavybę, vakarų ir rytų pusėje, tokio pat ilgio kaip viena iš gentinių dalių, besidriekianti nuo vakarinės lig rytinės 8 krašto sienos. Tai bus jo nuosavybė Izraelyje. Mano vadai daugiau nebeengs mano tautos, bet paliks likusį kraštą Izraelio namams pagal jų gimines“.

9 [i1]Taip kalbėjo Viešpats DIEVAS: „Gana jums, Izraelio vadai! Pašalinkite smurtą ir plėšikavimą, vykdykite teisumą ir teisingumą. Liaukitės kamuoti mano tautą, – tai Viešpaties DIEVO žodis.

Svoriai ir matai

10 Tebūna jūsų svarstyklės teisingos, teisinga efa ir teisingas batas. 11 Efa ir batas turi būti vienodo didumo, – batas talpina dešimtadalį homero ir efa dešimtadalį homero, – jų talpumas bus matuojamas homeru. 12 Šekelis turės dvidešimt gerų. Dvidešimt šekelių, dvidešimt penki šekeliai ir penkiolika šekelių sudarys jums vieną miną.

Aukos

13 Šitos yra aukos, kurias atnašausite: nuo kiekvieno homero kviečių – šeštadalį efos, nuo kiekvieno homero miežių – šeštadalį efos. 14 O saikas aliejui, – aliejus matuojamas batu, – nuo kiekvieno koro bato dešimtadalis {koras[i2], kaip ir homeras, turi dešimt batų}. 15 Viena avis nuo kiekvienos dviejų šimtų kaimenės iš Izraelio ganyklų. Šitokia yra auka grūdų atnašų, deginamųjų atnašų ir bendravimo atnašų išpirkimui, – tai Viešpaties DIEVO žodis. 16 Visi krašto gyventojai turės duoti šitas aukas {vadui Izraelyje}. 17 Vado pareiga bus rūpintis deginamosiomis atnašomis, grūdų atnašomis ir liejamosiomis atnašomis šventėse, jaunaties dienomis ir šabuose, – visose Izraelio namų iškilmėse. Jis pasirūpins atnašomis už nuodėmę, grūdų atnašomis, deginamosiomis atnašomis ir bendravimo atnašomis, kad būtų išpirkti Izraelio namai“.

Šventės

18 Taip kalbėjo Viešpats DIEVAS: „Pirmojo mėnesio pirmąją dieną iš kaimenės paimsi jokios kliaudos neturintį jautį ir apvalysi šventovę. 19 Kunigas paims kraujo iš aukos už nuodėmę ir juo pašlakstys Šventyklos durų staktas, keturis aukuro briaunos kampus ir vidaus kiemo vartų staktas. 20 Tą patį pakartosi septintą mėnesio dieną už kiekvieną, kuris nusidėjo per klaidą ar nežinojimą. Taip atliksite Šventyklos išpirkimą.

21 Pirmojo mėnesio keturioliktą dieną švęsite išėjimo iškilmę, septynių dienų šventės metu bus valgoma nerauginta duona. 22 Tą dieną vadas parūpins sau ir visiems krašto žmonėms jautį aukai už nuodėmę. 23 Septynių šventės dienų metu jis parūpins kasdien – per septynias dienas – septynis jaučius ir septynis avinus, neturinčius jokios kliaudos, kaip deginamąją auką VIEŠPAČIUI ir vieną ožį kasdien aukai už nuodėmę. 24 Jis parūpins grūdų aukai: kiekvienam jaučiui vieną efą ir kiekvienam avinui vieną efą su hinu[i3] aliejaus prie kiekvienos efos.

25 Iškilmėje, kuri švenčiama septinto mėnesio penkioliktą dieną, jis turi daryti tą patį per septynias šventės dienas, parūpindamas atnašas už nuodėmę, atnašas deginamajai aukai, grūdų atnašas ir aliejų“.

  
Išnašos:
1Ez 45,9: Prieštremtiniu laikotarpiu karališkasis dvaras puoselėjo krašto turtuolių gobšumą. Žmonės buvo išstumiami iš šeimos paveldo – žemės, kentėjo nuo sukčiavimo prekyboje (žr. Mch 2,2; Iz 3,12-15; 5,8-10; Oz 12,8; Am 8,5). Efa: saikas javams seikėti, o batas skysčiams – maždaug 45 litrai. Homeras: 450 litrų saikas. Gera: mažiau negu pusė gramo. Šekelis: piniginis vienetas – 0,011 gramo. Jo piniginė vertė nebuvo vienoda, nes jis galėjo būti ir sidabrinis, ir auksinis. Mina: piniginis vienetas – prieštremtinė turėjo 50 šekelių vertę, bet vėliau, priėmus Babilono piniginius vienetus – 60 šekelių.
2Ez 45,14: Koras: saikas skysčiams ir javams, lygus homerui.
3Ez 45,24: Hinas: saikas skysčiams matuoti, – bato šeštadalis.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ezekielio knygaSkyrius: 45