BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ezekielio knygaSkyrius: 18

 Ezekielio knyga
  
 Asmeniška atsakomybė
  
Ez 18

1 VIEŠPATIES žodis atėjo man: 2 „Ką jūs manote, kartodami šitą patarlę apie Izraelio žemę: 'Tėvai valgė rūgščių vynuogių, o vaikams atšipo dantys'?[i1] 3 Kaip aš gyvas, – tai Viešpaties DIEVO žodis, – šita patarlė nebebus daugiau kartojama Izraelyje. 4 Tikėk manimi! Visi žmonės yra mano, – kaip tėvo gyvybė, lygiai taip ir sūnaus gyvybė man priklauso. Mirs tik žmogus, kuris nusideda.

5 Jei žmogus yra teisus ir elgiasi teisingai ir teisiai, – 6 jei jis alkuose nevalgo,[i2] savo akių į Izraelio namų stabus nekelia, neišniekina savo artimo žmonos, nesiartina prie moters per jos mėnesines; 7 jei jis nė vieno neskriaudžia, skolininkui grąžina jo užstatą, nieko prievarta neatima, duona su alkanu dalijasi, nuogą drabužiu dengia; 8 jei jis už palūkanas neskolina ir nelupikauja, nuo neteisybės savo ranką sulaiko, teisingą nuosprendį daro žmonėms susiginčijus; 9 jei jis gyvena pagal mano įstatus ir, ištikimai elgdamasis, vykdo mano nuosprendžius, – toks žmogus yra teisus. Jis tikrai bus gyvas, – tai Viešpaties DIEVO žodis.

10 Jei jis susilauktų sūnaus – mušeikos ir galvažudžio, – 11 darančio bet kurį iš tų dalykų, nors jo tėvas nedaro nė vieno iš jų, – tokio, kuris valgytų alkuose, išniekintų savo artimo žmoną, 12 skriaustų vargšą ir beturtį, plėšikautų, negrąžintų užstato skolininkui, savo akis keltų į stabus, darytų bjaurastį, 13 skolintų už palūkanas ir lupikautų, – nejaugi jis liks gyvas? Jis negyvens! Jis padarė visus tuos bjaurius nusikaltimus, – jis tikrai mirs, jo kraujas kris ant jo paties.

14 Štai! Jei tas žmogus susilauktų sūnaus, kuris, pamatęs visas savo tėvo padarytas nuodėmes, apsigalvoja ir nesielgia taip kaip jis, – 15 nevalgo alkuose ir savo akių nekelia į Izraelio namų stabus, neišniekina savo artimo žmonos, 16 nė vieno neskriaudžia, nereikalauja užstato, nepasiima nieko prievarta, dalijasi savo duona su alkanu, pridengia drabužiu nuogą, 17 sulaiko savo ranką nuo skriaudos vargšui, neima palūkanų ir nelupikauja, laikosi mano nuostatų ir gyvena pagal mano įstatus, – jis nemirs dėl savo tėvo kaltės. Jis tikrai bus gyvas. 18 Kadangi jo tėvas smurtaudamas skriaudė savo brolį ir darė pikta savo tautiečiams, tikėk manimi, jis mirs dėl savo kaltės.

19 Jūs klausiate: 'Kodėl sūnus neturėtų kentėti dėl tėvo kaltės?' Todėl, kad sūnus darė, kas yra teisinga ir teisu, – visų mano įstatų laikėsi, – todėl jis tikrai bus gyvas! 20 Žmogus, kuris nusideda, turi mirti. Vaikas nekentės už tėvo kaltę nei tėvas nekentės už vaiko kaltę. Teisiojo teisumas bus jam įskaitytas, ir nedorėlio nedorumas bus jam įskaitytas.

21 Bet jei nedorėlis atgailauja už visas savo nuodėmes, kurias buvo padaręs, laikosi mano įstatų ir daro, kas teisinga ir teisu, jis tikrai bus gyvas – nemirs. 22 Nė vienas jo nusikaltimų, kuriuos jis buvo padaręs, nebus atsimintas, – jis bus gyvas dėl savo teisumo darbų. 23 Argi aš trokštu nedorėlio mirties, – tai Viešpaties DIEVO žodis, – o ne kad jis grįžtų iš savo nedoro kelio ir gyventų?

24 Bet kai teisusis nusigręžia nuo teisumo ir daro pikta, sekdamas nedorėlio bjaurystėmis, kurias nedorėlis daro, nejaugi jis bus gyvas? Nė vienas jo teisumo darbų, kuriuos jis buvo padaręs, nebus atsimintas dėl jo neištikimybės, kuria jis nusikalto, ir dėl nuodėmės, kuria nusidėjo, – dėl jų mirs.

25 Jūs sakote: 'Viešpaties kelias neteisus!' Gerai įsiklausykite, Izraelio namai: 'Nejau mano kelias neteisus? Argi nėra jūsų keliai neteisūs?' 26 Kai teisus žmogus nusigręžia nuo teisumo, elgiasi neteisingai, – jis dėl to mirs. Jis mirs dėl savo neteisingumo. 27 Ir kai nedorėlis nusigręžia nuo savo nedorumo, daro, kas yra teisinga ir teisu, – jis išgelbės savo gyvybę. 28 Dėl to, kad susiprato ir nusigręžė nuo visų nusikaltimų, kuriuos buvo padaręs, tikrai jis bus gyvas, – jis nemirs. 29 Tačiau Izraelio namai sako: 'Viešpaties kelias neteisus!' Argi nėra mano keliai teisūs, o Izraelio namai? Argi nėra jūsų keliai neteisūs?

30 Todėl aš teisiu jus kiekvieną pagal jo kelią, Izraelio namai, – tai Viešpaties DIEVO žodis. Grįžkite ir gręžkitės nuo savo nusikaltimų, – tenebūna jie daugiau jums proga parpulti. 31 Meskite nuo savęs visus nusikaltimus, kuriais nusikaltote, kurkite sau naują širdį ir naują dvasią. Kodėl gi norite mirti, Izraelio namai? 32 Aš netrokštu nė vieno mirties, – tai Viešpaties DIEVO žodis. Grįžkite ir būkite gyvi!“

  
Išnašos:
1Ez 18,2: Tėvai valgė rūgščių vynuogių, o vaikams atšipo dantys: patarlė, kuria žmonės, save teisindami, kaltino praeities kartas dė1 bausmės už nuodėmes. Žr. Jer 31,29.
2Ez 18,6: Valgyti alkuose ... : pažodžiui kalnuose dalytis valgiu pagonių apeigose aukštumų šventovėse.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ezekielio knygaSkyrius: 18