BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas efeziečiamsSkyrius: 5

 Laiškas efeziečiams
  
Ef 5

Dievo sekėjai

1 Būkite Dievo sekėjai, kaip jo mylimi vaikai, 2 ir gyvenkite meile, nes ir Kristus pamilo jus ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapią auką Dievui.

3 Užtat ištvirkavimas, visoks netyrumas ar godulystė tenebūna jūsų net minimi, kaip pridera šventiesiems;[i1] 4 taip pat begėdystė, kvaila šneka ar juokų krėtimas – jums tai netinka, verčiau tebūna dėkojimas. 5 Gerai įsidėmėkite, kad joks ištvirkėlis, nedorėlis ar gobšas, tai yra joks stabmeldys, nepaveldės Kristaus ir Dievo karalystės dalies. 6 Tegul niekas neapgauna jūsų tuščiais plepalais; už tokius dalykus[i2] Dievo rūstybė ištinka neklusnumo vaikus. 7 Nebūkite jų bendrai! 8 Juk kadaise jūs buvote tamsa, o dabar esate šviesa Viešpatyje. Tad elkitės kaip šviesos vaikai. 9 O šviesos vaisiai reiškiasi visokeriopu gerumu, teisumu ir tiesa. 10 Ištirkite, kas patinka Viešpačiui, 11 ir neprisidėkite prie nevaisingų tamsos darbų, o verčiau pasmerkite juos. 12 Nes ką jie slapčia daro, gėda ir sakyti. 13 Bet visa, ką šviesa smerkia, tampa regima, 14 o kas tampa regima, yra šviesa. Todėl sakoma:

„Pabusk, kuris miegi,

kelkis iš numirusių,

ir apšvies tave Kristus“.[i3]

15 Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip jūs elgiatės: kad nebūtumėte tarytum neišmanėliai, bet kaip išmintingi, 16 gerai naudojantys laiką, nes dienos yra piktos.[i4] 17 Nebūkite tad neprotingi, bet supraskite, kokia yra Viešpaties valia. 18 Ir nepasigerkite vynu, kuriame slypi pasileidimas, bet būkite pilni Dvasios. 19 Kalbėkitės psalmių, himnų bei dvasinių giesmių žodžiais, giedokite ir šlovinkite savo širdyse Viešpatį, 20 visuomet ir už viską dėkodami Dievui Tėvui mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, 21 paklusdami vieni kitiems dėl Kristaus baimės.

Pamokymai sutuoktiniams

22 Jūs, moterys, būkite klusnios savo vyrams lyg kad Viešpačiui,[i5] 23 nes vyras yra žmonos galva, kaip Kristus yra Bažnyčios galva, – jis, kūno gelbėtojas. 24 Ir kaip Bažnyčia klauso Kristaus, taip ir moterys visur kur teklauso vyrų.

25 Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo Bažnyčią ir atidavė už ją save, 26 kad ją pašventintų, apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu,[i6] 27 kad padarytų sau garbingą Bažnyčią, neturinčią jokios dėmės nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. 28 Taip ir vyrai turi mylėti savo žmonas tarytum savuosius kūnus. Kas myli žmoną, myli save patį. 29 Juk niekas niekada nėra nekentęs savo kūno, bet jį maitina ir globoja kaip ir Kristus Bažnyčią. 30 Mes gi esame jo kūno nariai. 31 Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo žmonos, ir du taps vienu kūnu. 32 Šita paslaptis yra didelė, – aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir Bažnyčią. 33 Taigi kiekvienas jūsų temyli savo žmoną kaip save patį, o žmona tegerbia vyrą.

  
Išnašos:
1Ef 5,3: Plg. Kol 3,5.
2Ef 5,6: Už tokius dalykus – ištvirkimą ir gobšumą, kurie būdingi pagonims.
3Ef 5,14: Citata iš pirmųjų krikščionių giesmės, kuri būdavo giedama per krikštą.
4Ef 5,16: Dienos yra piktos: viena – iš krikščionio daug reikalaujantys laikai netikinčiųjų (pagonių) aplinkoje; antra, jos greit prabėga ir turime už jas duoti apyskaitą.
5Ef 5,22: Plg. 1 Kor 7,4; Kol 3,18. Kalbama ne apie vergišką klusnumą, bet apie meilingą pagarbą ir atsidavimą kaip Kristui.
6Ef 5,26: Čia akivaizdžiai kalbama apie Krikšto sakramentiškumą, būtent jo medžiagą (vandens nuplovimą) ir formą (žodį).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas efeziečiamsSkyrius: 5