BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas efeziečiamsSkyrius: 4

 Laiškas efeziečiams
  
 PAMOKYMAI
  
Ef 4

Vienybės reikalas

1 Taigi aš, kalinys Viešpatyje, raginu jus elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. 2 Su visu nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybe palaikykite tarpusavio meilę, 3 uoliai sergėkite Dvasios vienybę taikos ryšiais. 4 Vienas kūnas ir viena Dvasia, kaip ir esate pašaukti į vieną savo pašaukimo viltį. 5 Vienas Viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas. 6 Vienas Dievas ir visų Tėvas, kuris virš visų, per visus ir visuose.[i1]

7 Kiekvienam mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos mastą. 8 Todėl sakoma:

Kildamas aukštyn, nusivedė sugautus belaisvius

ir davė žmonėms dovanų.[i2]

9 Ką reiškia jis pakilo, jeigu ne tai, kad jis ir nusileido[i3] į žemesniąsias sritis žemėje. 10 O tasai, kuris nužengė, yra tas pats, kuris iškilo aukščiau už visus dangus, kad visa užpildytų. 11 Tai jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, 12 kad padarytų šventuosius tinkamus tarnystės darbui, Kristaus kūno ugdymui, 13 kol mes visi kaip vienas tikėdami ir pažindami Dievo Sūnų, tapsime tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką.

14 Mes jau nebegalime būti maži vaikai, siūbuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjelio, žmonių apgaulės, jų gudrumo, vedančio į klystkelius. 15 Ne! Elgdamiesi pagal tiesą, mes aukime meile visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, – Kristuje. 16 Iš jo visas kūnas, suderintas ir stipriai sujungtas įvairiais ryšiais, savaip veikiant kiekvienai daliai, auga ir save patį stato meilėje.[i4]

Naujas gyvenimas Kristuje

17 Taigi aš liepiu ir įspėju Viešpatyje, kad jūs nebesielgtumėte, kaip elgiasi pagonys dėl savo proto menkystės. 18 Jų protavimas aptemęs, jie svetimi Dievo gyvenimui dėl savo dvasinio aklumo bei širdies suakmenėjimo. 19 Jie visiškai išglebo ir pasidavė juslingumui, godžiai ieškodami visokių netyrų pasitenkinimų. 20 Bet jūs gi ne šito išmokote apie Kristų! 21 Juk jūs apie jį išgirdote ir pagal jį išmokote, kokia yra tiesa Jėzuje[i5]: 22 [i6]privalu atsižadėti ankstesnio senojo žmogaus gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais, 23 atsinaujinti savo proto dvasinėje gelmėje, 24 apsivilkti nauju žmogumi, sukurtu pagal Dievą teisume ir tiesos šventume.

25 Tad, pametę melagystę, kiekvienas kalbėkite tiesą savo artimui, nes mes esame vieni kitų nariai. 26 Rūstaudami nenusidėkite! Tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės! 27 Ir nepalikite vietos velniui. 28 Kas vogdavo, tegu nebevagia, bet imasi triūso, dirbdamas savo rankomis gerą darbą, kad turėtų iš ko padėti stokojančiam. 29 Joks bjaurus žodis teneišeina iš jūsų lūpų; kalbėkite vien kas gera, kas tinka pamokyti ir duoda naudą klausytojams. 30 Ir neliūdinkite Šventosios Dievo Dvasios, kuria esate paženklinti atpirkimo dienai. 31 Tebūna toli nuo jūsų visokie šiurkštumai, piktumai, rūstybės, riksmai ir piktžodžiavimai su visomis piktybėmis. 32 Verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus.

  
Išnašos:
1Ef 4,6: Dievas virš visų yra, per visus ir visuose veikia.
2Ef 4,8: Žr. Ps 67 (68), 19. Originale yra: iš žmonių gavo dovanų; Paulius vartoja rabinų interpretuotą tekstą.
3Ef 4,9: Nusileido – įsikūnydamas arba nužengdamas į pragarus.
4Ef 4,16: Kristus yra visos Bažnyčios veiklos šaltinis ir siekinys. Visi Bažnyčios nariai ir visos bendruomenės savaip prisideda prie jos augimo ir tobulėjimo.
5Ef 4,21: Jėzaus mirtis ir prisikėlimas yra ta tiesa, pagal kurią dera tvarkyti žmogaus gyvenimą. Paulius primena (20 eil.), kad šitaip tikintieji buvo pamokyti per Krikšto katechezę.
6Ef 4,22-4,32: Krikščioniškosios dorovės reikalavimai nėra tuščias moralizavimas. Jie pagrįsti krikščionio egzistencijos kilnumu, išplaukiančiu iš vienybės su Kristumi. Graži sąžiningo darbo paskirtis – pagalba artimui (28 eil.).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas efeziečiamsSkyrius: 4