BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apreiškimas JonuiSkyrius: 5

 Apreiškimas Jonui
  
Apr 5

1 [i1]Dar aš regėjau soste Sėdinčiojo dešinėje knygos ritinį, prirašytą iš vidaus ir iš lauko, užantspauduotą septyniais antspaudais. 2 Ir pamačiau galingą angelą, skelbiantį skardžiu balsu: „Kas bus vertas atverti knygą ir nuplėšti nuo jos antspaudus?!“ 3 Bet niekas nei danguje, nei žemėje, nei po žeme negalėjo atverti knygos nei pažiūrėti į ją. 4 Aš graudžiai pravirkau, kad neatsirado verto atverti knygą ir pasižiūrėti. 5 Tuomet vienas vyresnysis man tarė: „Neverk! Štai nugalėjo liūtas iš Judo giminės, Dovydo atžala. Jis atvers knygą ir nuplėš septynis jos antspaudus“.

6 Aš išvydau sosto ir keturių būtybių bei vyresniųjų viduryje[i2] Avinėlį. Jis buvo tarytum užmuštas ir turėjo septynis ragus ir septynias akis, kurios yra Dievo dvasios, siųstos į visą žemę. 7 Jis priėjo ir paėmė knygą iš soste Sėdinčiojo dešinės. 8 Kai jis paėmė knygą, keturios būtybės ir dvidešimt keturi vyresnieji parpuolė prieš Avinėlį, kiekvienas laikydamas rankose arfą ir aukso indus,smilkalų, – o tai buvo šventųjų maldos. 9 Jie giedojo naują giesmę, skelbdami:

„Vertas esi paimti knygą

ir atverti jos antspaudus, nes buvai užmuštas

ir nupirkai Dievui savo krauju žmones

iš visų genčių, kalbų, tautų ir giminių. 10 Iš jų tu padarei mūsų Dievui karalystę bei kunigus,

ir jie viešpataus žemėje“.

11 Aš regėjau ir girdėjau balsus daugybės angelų aplinkui sostą, būtybes ir vyresniuosius; jų skaičius buvo miriadų miriadai[i3] ir tūkstančių tūkstančiai. 12 Jie skelbė skambiu balsu:

„Vertas Avinėlis, kuris buvo užmuštas,

imti valdžią ir turtus, ir išmintį,

ir galybę, ir pagarbą, ir šlovę, ir gyrių!“

13 Ir girdėjau, kaip visi kūriniai, esantys danguje, žemėje, po žeme ir jūroje, ir visa, kas juose yra, skelbė:

„Sėdinčiajam soste ir Avinėliui

tebūnie gyrius ir pagarba, ir šlovė,

ir valdžia per amžių amžius!“

14 Keturios būtybės kartojo: „Amen!“, o vyresnieji puolė ant žemės, reikšdami pagarbą.

  
Išnašos:
1Apr 5,1-5,5: Plg.Iz 29,11; 11,1-10; Pr 49,9. – Liūtas iš Dovydo giminės ir t. t. – Mesijas.
2Apr 5,6: Viduryje: tarp keturių būtybių būrelio aplink sostą ir platesnio vyresniųjų būrio. – Avinėlis – Kristus, pasiaukojęs už žmoniją.
3Apr 5,11: Miriadas – 10 000; miriadų miriadai – nesuskaitoma daugybė.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apreiškimas JonuiSkyrius: 5