BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apreiškimas JonuiSkyrius: 2

 Apreiškimas Jonui
  
Apr 2

Efezo bendrijai

1 „Efezo bendrijos angelui rašyk: 'Tai sako tas, kuris laiko savo dešinėje septynias žvaigždes, kuris vaikščioja tarp septynių aukso žibintuvų. 2 Aš žinau tavo darbus, tavo triūsą ir tavo ištvermę. Žinau, kad tu negali pakęsti piktųjų ir ištyrei tuos, kurie sakosi esą apaštalai, bet tokie nėra, ir radai juos esant melagius. 3 Žinau, kad esi ištvermingas, kad dėl mano vardo nenuilsdamas kentėjai vargus. 4 Bet aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. 5 Taigi prisimink, nuo kur nupuolei, atsiversk ir vėl imkis pirmykščių darbų, o jeigu ne, – jei neatsiversi, – tai aš ateisiu ir išjudinsiu iš vietos tavo žibintuvą. 6 Savo naudai tu turi, kad nekenti nikolaitų[i1] darbų, kurių ir aš nekenčiu!'

7 Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia skelbia bendrijoms: 'Nugalėtojui aš duosiu valgyti nuo gyvybės medžio, esančio Dievo rojuje!'“

Smirnos bendrijai

8 „Smirnos bendrijos angelui rašyk: 'Tai sako Pirmasis ir Paskutinysis, kuris buvo numiręs ir vėl grįžo į gyvenimą. 9 Aš žinau tavo priespaudą ir tavo neturtą, – o vis dėlto tu turtingas! – ir kaip tau piktžodžiauja tie, kurie sakosi esą žydai, bet nėra tokie, o tik šėtono sinagoga. 10 Nebijok būsimųjų kentėjimų! Štai velnias įmes kai kuriuos jūsiškius į kalėjimą, kad būtumėte išbandyti. Jūsų laukia dešimties dienų priespauda. Būk ištikimas iki mirties, ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką!'

11 Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia sako bažnyčioms: 'Nugalėtojas nenukentės nuo antrosios mirties'“.

Pergamo bendrijai

12 „Pergamo bendrijos angelui rašyk: 'Tai sako tas, kuris turi aštrų dviašmenį kalaviją. 13 Aš žinau, kur tu gyveni: ten, kur šėtono sostas.[i2] Bet tu tvirtai laikaisi mano vardo ir neišsigynei mano tikėjimo net ir tomis dienomis, kada pas jus, – kur gyvena šėtonas, – buvo nužudytas mano ištikimasis liudytojas Antipas. 14 Vis dėlto aš turiu šį tą prieš tave: tu tenai turi besilaikančių mokslo Balaamo, kuris yra mokęs Balaką viešai suvedžioti Izraelio sūnus, kad šie valgytų stabams aukojamą mėsą ir ištvirkautų. 15 Ir tu turi panašiai besilaikančių nikolaitų mokslo. 16 Tad atsiversk! O jeigu ne, aš greitai ateisiu ir kovosiu su jais savo burnos kalaviju'.

17 Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia kalba bendrijoms: 'Nugalėtojui aš duosiu paslėptos manos ir baltą akmenėlį, o ant akmenėlio bus įrašytas naujas vardas, kurio niekas nežino, tiktai gavėjas'“.[i3]

Tiatyrų bendrijai

18 „Tiatyrų bendrijos angelui rašyk: 'Tai skelbia Dievo Sūnus, kuris turi akis tarytum ugnies liepsną ir kurio kojos panašios į skaistvarį. 19 Žinau tavo darbus, tavo meilę, tikėjimą, tarnavimą, ištvermę ir kad tavo paskutinieji darbai didesni už pirmuosius. 20 Bet turiu prieš tave, kad leidi moteriškei Jezabelei,[i4] kuri sakosi esanti pranašė, mokyti bei suvedžioti mano tarnus, kad jie ištvirkautų ir valgytų stabams skirtą mėsą. 21 Aš jai daviau laiko atsiversti, bet ji nenori nusigręžti nuo savo ištvirkavimo. 22 Štai aš ją nublokšiu į ligos patalą, o ištvirkavusius su ja – į didį vargą, jeigu jie nenusigręš nuo jos darbų. 23 Jos vaikus aš išžudysiu, ir visos bendrijos sužinos, kad aš esu tas, kuris kiaurai permato širdis;[i5] aš atsilyginsiu jums kiekvienam pagal jūsų darbus. 24 O kitiems tiatyriečiams, kurie nesilaiko ano mokslo, kurie, kaip sakosi, nėra pažinę vadinamųjų šėtono gelmių, aš sakau: neužkrausiu jums kitokios naštos, 25 tiktai laikykitės to, ką turite, iki ateisiu. 26 Tam, kuris nugali ir iki galo laikosi mano darbų, aš duosiu valdyti pagonis;[i6] 27 jis ganys juos geležine lazda, ir jie bus sudaužyti tarsi moliniai indai, – 28 kaip ir aš esu gavęs valdžią iš savo Tėvo, – ir dar jam duosiu aušros žvaigždę'.[i7]

29 Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia skelbia bažnyčioms!“

  
Išnašos:
1Apr 2,6: Nikolaitai – kažkokia pirmųjų krikščionių sekta. Kai kurie aiškintojai juos sieja su diakonu Mikalojumi (žr. Apd 6,5). Atrodo, apie juos, kaip netikrus apaštalus, kalbama ir 2 Kor 11,3-4. 12-15.
2Apr 2,13: Kur šėtono sostas: Pergamo mieste buvo aukuras sudievintam Romos imperatoriui. Nūdien šį aukurą galima matyti Berlyno muziejuje.
3Apr 2,17: Baltu akmenėliu teisme būdavo balsuojama už išteisinimą, juodu – už pasmerkimą.
4Apr 2,20: Jezabelė – simbolinis nedoros moters vardas (plg. 1 Kar 16,31; 2 Kar 9,22). Čia jis reiškia nikolaitų sektos neva pranašę, kuri klaidino Tiatyrų krikščionis.
5Apr 2,23: Širdis – originale hebraiškas posakis inkstus ir širdis.
6Apr 2,26: ir kit.: Sakinių nesklandumai paaiškinami tuo, kad autorius vartoja gausiai citatų, daugiausia iš ST pranašų knygų.
7Apr 2,28: Aušros žvaigždė žydams simbolizavo galybę ir valdžią.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apreiškimas JonuiSkyrius: 2