BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 20 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apreiškimas JonuiSkyrius: 18

 Apreiškimas Jonui
  
Apr 18

Angelas skelbia Babelės žlugimą

1 Paskui aš išvydau kitą angelą, nužengiantį iš dangaus ir turintį didžią galybę. Žemė nušvito nuo jo skaistumo. 2 O jis šaukė skambiu balsu:

„Krito, krito didžioji Babelė!

Ji pavirto demonų buveine,

visų netyrųjų dvasių pastoge,

visokių nešvarių ir nekenčiamų paukščių landyne.

21 Tuomet vienas galingas angelas iškėlė akmenį, tarsi didelį girnakmenį, ir jį sviedė į jūrą, sakydamas:

„Tokiu smarkumu bus nublokštas

didysis Bãbelės miestas,

ir jo nebebus galima rasti.

22 Niekas daugiau nebegirdės tavyje

arfininkų, giesmininkų, vamzdininkų, trimitininkų balsų.

Niekas neberas tavyje jokių meno kūrėjų,

ir nebesigirdės tavyje malūno dūzgimo.

23 Tavyje nebešvies žiburio spindulys,

niekas nebegirdės jaunikio ir nuotakos balso.

Nes tavo pirkliai buvo tapę žemės didžiūnais,

nes tavo burtais buvo suvedžiotos visos tautos

  
Išnašos:
1Apr 18,9-18,24: Plg. Ez 27-28 sk.
2Apr 18,13: Amomas – aromatinga žolė.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apreiškimas JonuiSkyrius: 18

Apreiškimas JonuiSkyrius: 19

 Apreiškimas Jonui
  
Apr 19

Džiūgavimas danguje

1 Paskui aš girdėjau danguje skardžius balsus tarsi didžiulės minios, skelbiančios:

„Aleliuja! Išganymas, šlovė ir galybė priklauso mūsų Dievui,

2 nes tikri ir teisingi jo nuosprendžiai!

Jis nuteisė didžiąją ištvirkėlę,

kuri sugadino žemę savo ištvirkavimu;

jis atkeršijo už savo tarnų kraują, išlietą jos rankomis“.

3 Ir dar kartą jie skelbė:

„Aleliuja! Jos dūmai rūks per amžių amžius!“

9 Ir sako man [angelas]: „Rašyk: 'Palaiminti, kurie pakviesti į Avinėlio vestuvių pokylį'“. Jis pridūrė: „Šie žodžiai yra tikri Dievo žodžiai!“

  
Išnašos:
1Apr 19,7: Avinėlio vestuvės – Kristaus susivienijimas su išgelbėtąja žmonija po Paskutinio teismo.
2Apr 19,11-19,16: Raitelio išvaizda ir ją atitinkantys vardai daugiausia paimti iš ST mesijinių pranašysčių; 11.15 eil. jis Mesijas, Dovydo sūnus (Iz 11,3; Ps 2,9); 12 eil. – dieviška ir transcendenti esybė; 13 eil. – Dievo Žodis, anot Išm 18,14-15, Velykų nakties Egipte angelas naikintojas, o čia – Paskutinio teismo teisėjas; 16 eil. – visatos valdovas.
3Apr 19,16: Ant strėnų, arba ant vėliavos (pagal šių dviejų žodžių panašumą hebrajų kalboje).
4Apr 19,17-19,21: Plg. Ez 39,4. 17-20.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apreiškimas JonuiSkyrius: 19