BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apreiškimas JonuiSkyrius: 11

 Apreiškimas Jonui
  
Apr 11

Du liudytojai

1 [i1]Ir buvo man duotas nendrinis mastas, panašus į lazdą, ir buvo liepta: „Kelkis ir išmatuok Dievo šventovę, aukurą ir tuos, kurie tenai meldžiasi. 2 O laukujį šventovės kiemą praleisk, nematuok jo, nes jis skirtas pagonims. Jie tryps šventąjį miestą keturiasdešimt du mėnesius.[i2] 3 Aš duosiu galią savo dviem liudytojams, ir jie, maišais apsivilkę, pranašaus tūkstantį du šimtus šešiasdešimt dienų.“ 4 Jie yra du alyvmedžiai ir du žibintuvai, stovintys visos žemės Viešpaties akivaizdoje. 5 Jei kas panorės juos skriausti, iš jų burnos išsiverš ugnis ir praris jų priešininkus. Jei kas norės jiems kenkti, tas irgi taip žus. 6 Jiedu turi galią užrakinti dangų, kad jų pranašavimo dienomis nelytų lietus, turi galią vandenis paversti krauju ir ištikti žemę bet kokia neganda, kada panorės.[i3] 7 Kai jie baigs liudyti, žvėris, išlindęs iš bedugnės, kovos su jais, nugalės ir nužudys juos. 8 Jų lavonai gulės aikštėje didžiojo miesto, kuris dvasine prasme vadinamas Sodoma ir Egiptu, kur ir jų Viešpats buvo nukryžiuotas.[i4] 9 Tuomet įvairių tautų, genčių, kalbų ir giminių žmonės galės žiūrėti į jų lavonus pusketvirtos dienos, ir nebus leista jų lavonų palaidoti kape. 10 Žemės gyventojai džiūgaus ir linksminsis dėl jų žuvimo, jie siuntinės vieni kitiems dovanas, nes tiedu pranašai vargino žemės gyventojus. 11 O po pusketvirtos dienos gyvybės dvasia nuo Dievo įžengė į juodu. Jie pašoko ant kojų, ir didžiulė baimė pagavo tuos, kurie į juos žiūrėjo. 12 Tada jie išgirdo galingą balsą iš dangaus, kuris jiems šaukė: „Užženkite šen!“, ir jiedu užžengė į dangų debesyje, o jų priešai žiūrėjo į juodu. 13 Tą pačią valandą kilo baisus žemės drebėjimas, ir dešimta dalis miesto sugriuvo. Nuo žemės drebėjimo žuvo septyni tūkstančiai žmonių, o kiti, baimės pagauti, ėmė garbinti dangaus Dievą.

Septintasis trimitas

14 Antroji neganda praėjo. Štai greit artinasi trečioji neganda.

15 Sutrimitavo septintasis angelas. Danguje pasigirdo galingi balsai, kurie skelbė:

„Pasaulio karalystė tapo

mūsų Viešpaties ir jo Mesijo karalyste,

ir jis viešpataus per amžių amžius!“[i5]

16 O dvidešimt keturi vyresnieji, sėdintys savo sostuose Dievo akivaizdoje, parpuolė veidais žemėn ir ėmė šlovinti Dievą, 17 šaukdami:

„Dėkojame tau, Viešpatie, visagali Dieve,

kuris esi ir kuris buvai,

kad pasiėmei savo didžiąją valdžią ir ėmei viešpatauti.

18 Tautos įširdo, tačiau atėjo tavo rūstybės laikas,

metas teisti mirusius

ir atsilyginti savo tarnams, pranašams ir šventiesiems,

ir visiems bijantiems tavojo vardo, mažiems ir dideliems,

ir metas sunaikinti tuos, kurie niokoja žemę“.

19 Ir atsidarė danguje Dievo šventykla, ir pasirodė šventykloje jo Sandoros skrynia, ir sušvytravo žaibai, nuskambėjo balsai ir griaustiniai, kilo žemės drebėjimas, ir pabiro baisi kruša.

  
Išnašos:
1Apr 11,1: Sk. daugiausia kalba apie Jeruzalės išgriovimą 70 m. po Kr.
2Apr 11,2: Keturiasdešimt du mėnesius (1260 dienų – 3 eil.) truko Antiocho IV Epifano surengtas (nuo 167 m. prieš Kr.) žydų persekiojimas (Dan 7,25; 12,7). Šis laikas – vėlesniųjų Dievo tautos išmėginimų simbolis.
3Apr 11,6: Liudytojams suteikti Mozės ir Elijo bruožai.
4Apr 11,8: Tai Jeruzalė, žudanti pranašus (žr. Mt 23,37).
5Apr 11,15: Plg. Dan 2,44; 17,14.27.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apreiškimas JonuiSkyrius: 11