BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 12 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antrasis laiškas TimotiejuiSkyrius: 4

 Antrasis laiškas Timotiejui
  
2 Tim 4

Raginimas uoliai apaštalauti

1 Aš karštai prašau dėl Dievo ir Kristaus Jėzaus, kuris teis gyvuosius ir mirusiuosius, dėl jo apsireiškimo ir karalystės: 2 skelbk žodį, veik laiku ir nelaiku, bark, drausk, ragink su didžiu kantrumu ir kaip išmanydamas. 3 [i1]Ateis toks laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet, pasidavę savo įgeidžiams, susivadins sau mokytojų krūvą, kad tie dūzgentų ausyse; 4 jie nukreips ausis nuo tiesos, o atvers pasakoms. 5 Bet tu būk visame kame apdairus, kentėk vargus, dirbk evangelisto darbą, atlik savo tarnystę.

Teisumo vainikas

6 Aš jau esu atnašaujamas, ir mano iškeliavimas arti.M[i2] 7 Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. 8 Todėl manęs laukia teisumo vainikas, kurį aną dieną man atiduos Viešpats, teisingasis Teisėjas, – ir ne tik man, bet ir visiems, kurie su meile laukia jo pasirodant.

Paskutiniai patarimai

9 Paskubėk veikiai atvykti pas mane, 10 nes Demas, pamilęs šį pasaulį, paliko mane ir iškeliavo į Tesaloniką, Kreskas – į Galatiją, Titas – į Dalmatiją. 11 Vienas Lukas tėra su manimi. Pasiimk ir atsivesk su savimi Morkų, jis bus man naudingas padėjėjas. 12 Tichiką aš pasiunčiau į Efezą. 13 Atvykdamas atgabenk apsiaustą, kurį palikau Troadoje pas Karpą, taip pat ir knygas, ypač pergamentus. 14 Kalvis Aleksandras man padarė daug bloga, Viešpats jam atmokės pagal jo darbus. 15 Ir tu saugokis jo, nes jis labai priešinosi mūsų žodžiams. 16 Mano pirmajame apsigynime nė vieno nebuvo su manimi, visi mane paliko. Tenebus jiems tatai palaikyta nusikaltimu! 17 Viešpats buvo su manimi ir mane sustiprino, kad toliau skelbčiau Evangeliją ir visos tautos ją išgirstų; jis mane ištraukė iš liūto nasrų. 18 Viešpats mane vėl ištrauks iš visų piktų kėslų ir išgelbės, paimdamas į savo dangaus karalystę. Jam garbė per amžių amžius! Amen.

Sveikinimai ir palaiminimai

19 Pasveikink Priską, Akvilą ir Onesiforo namiškius. 20 Erastas pasiliko Korinte, o Trofimą palikau Milete sergantį. 21 Paskubėk atvykti dar prieš žiemą! Tave sveikina Eubulas, Pūdas, Linas ir Klaudija bei visi broliai.

22 Viešpats tebūna su tavo dvasia! Malonė teesie su jumis!

  
Išnašos:
12 Tim 4,3-4,4: Plg. 1 Tim 1,4.6; 4,1.
22 Tim 4,6: Apaštalas turi omenyje artėjančią mirtį. Jis kalba vaizdingai, primindamas pagoniškos atnašos pavyzdžius. Aš jau esu atnašaujamas – originale kalbama apie nupylimo auką: aš jau nuliejamas atnašai, nes pagonys dievų garbei ne tik degindavo, bet ir nupildavo vyną ir kitus gėrimus. Tuo būdu apaštalas simboliškai vaizduoja būsimąjį savo kraujo išliejimą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antrasis laiškas TimotiejuiSkyrius: 4