BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 24 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antroji Samuelio knygaSkyrius: 23

 Antroji Samuelio knyga
  
2 Sam 23

Paskutiniai Dovydo žodžiai

1 [i1]Šie yra paskutiniai Dovydo žodžiai:

„Dovydo, Išajo sūnaus, ištarmė,

ištarmė Dievo išaukštinto vyro,

Jokūbo Dievo pateptojo,

Izraelio tvirtovės numylėtinio.

2 Per mane kalba VIEŠPATIES dvasia,

ant mano liežuvio yra jo žodis.

3 Izraelio Dievas kalbėjo,

Izraelio Uola apie mane pasakė:

'Kas valdo žmones teisingai, –

valdo Dievo baimėje, –

4 yra tarsi ryto šviesa,

saulei tekant giedrą rytą,

žėrinti po lietaus žemės žolėje'.

5 Tikrai tokie yra mano namai su Dievu!

Juk jis sudarė su manimi amžiną sandorą,

visame tvirtą ir laiduotą.

Argi jis nepadarys, kad pražystų

kiekviena mano pergalė ir troškimas?

6 O visi bedieviai yra tarsi dagiai,

nubloškiami šalin,

nes jų negalima paimti į rankas.

7 Kas nori juos paliesti,

turi pasiimti geležinę kartį

ar ieties kotą.

Vietoje jie bus ugnimi visiškai sunaikinti“.

Dovydo galiūnai

8 [i2]Galiūnų vardai, kuriuos Dovydas turėjo, yra šie: Jošebas-Basšebetas Tahchemonietis. Jis buvo Trejeto galva. Viena proga jis švaistėsi savo ietimi prieš aštuonis šimtus ir juos užmušė.

9 Kitas po jo buvo Ahohio sūnaus Dodo sūnus Eleazaras. Jis buvo vienas iš Trejeto su Dovydu, kai jie metė iššūkį filistinams, susirinkusiems mūšiui ten prie Efes-Damimų. Izraeliečiai traukėsi, 10 bet jis kovojo, guldydamas filistinus, kol pavargo jo žastas ir ranka sustingo prie kalavijo. Tą dieną VIEŠPATS suteikė didelę pergalę. Tada visi pabėgusieji kareiviai sugrįžo pas jį, bet jau tik apiplėšti negyvųjų.

11 Kitas po jo buvo Agės Harariečio sūnus Šama. Filistinai susirinko prie Lehio. Ten buvo žemės sklypas, pilnas lęšių žemės sklypas. Kariuomenė pabėgo nuo filistinų. 12 Bet jis kovojo sklypo viduryje ir, gindamas jį, nugalėjo filistinus. Taip VIEŠPATS suteikė didelę pergalę.

13 Kartą, per pjūtį, Trisdešimties vadų Trejetas nuėjo pas Dovydą prie Adulamo olos. O filistinų būrys buvo pasistatęs stovyklą Refajimų slėnyje. 14 Tuo metu Dovydas buvo kalnų tvirtovėje, o filistinų įgula buvo tuomet Betliejuje. 15 Dovydas karštai kalbėjo: „O, kad kas man duotų atsigerti vandens iš Betliejaus šaltinio, esančio prie miesto vartų!“ 16 Tada anie trys galiūnai įsiveržė į filistinų stovyklą, pasėmė vandens iš Betliejaus šaltinio, esančio prie miesto vartų, ir parnešė jį Dovydui. Tačiau jo gerti jis nenorėjo, bet išpylė jį kaip liejamąją atnašą VIEŠPAČIUI. 17 „Tesaugo mane VIEŠPATS, – jis tarė, – kad aš tai daryčiau! Argi galiu gerti kraują vyrų, kurie eidami statė savo gyvastį į pavojų?“ Užtat jis jo ir negėrė. Tokie buvo trijų galiūnų žygdarbiai.

18 O Zerujos sūnus Joabo brolis Abišajis buvo Trisdešimties galva. Savo ietimi kovojo su trimis šimtais vyrų ir juos išmušė, įsigydamas vardą šalia Trejeto. 19 Iš Trisdešimties jis buvo labiausiai gerbiamas ir tapo jų vadu, tačiau Trejetui neprilygo.

20 Jehojados sūnus Benajas iš Kabzėelio buvo narsus kareivis, atlikęs žygdarbių. Jis užmušė du Moabo Arielio sūnus. Kartą snieguotą dieną jis įlipo į vandens talpyklą ir užmušė liūtą. 21 Jis užmušė ir egiptietį – aukštaūgį vyrą. Egiptietis turėjo rankoje ietį, bet Benajas, išėjęs prieš jį su lazda, išplėšė egiptiečiui iš rankos ietį ir užmušė jį jo paties ietimi. 22 Tokie buvo Jehojados sūnaus Benajo žygdarbiai. Ir jis įsigijo vardą šalia Trejeto galiūnų. 23 Trisdešimties jis buvo labai gerbiamas, bet Trejetui neprilygo. Dovydas padarė jį savo asmens sargybos vadu.

24 Tarp Trisdešimties buvo Joabo brolis Asahelis;[i3]

Dodo iš Betliejaus sūnus Elhananas;

25 Šama iš Harodo;

Elika iš Harodo;

26 Halezas Paltietis;

Ikešo iš Tekoos sūnus Ira;

27 Abiezeris iš Anatoto;

Mebunajis Hušatietis;

28 Zalmonas Ahohietis;

Maharajis iš Netofos;

29 Helebas Baanos iš Netofos sūnus;

Ribajo iš benjaminaičių Gibeos sūnus Itajis;

30 Benajas iš Piratono;

Hidajis iš Nahale-Gaašo;

31 Abi-Albonas Arbatietis;

Azmavetas iš Bahurimų;

32 Eliahba iš Šaalbono;

Jašenas Gunietis; Jonatanas,

33 Šamos Harariečio sūnus;

Šararo Harariečio sūnus Ahiamas;

34 Ahasbajo iš Maakos sūnus Elifeletas;

Ahitofelio Giloniečio sūnus Eliamas;

35 Hezrajis iš Karmelio;

Paarajis Arbietis;

36 Natano iš Zobos sūnus Igalas;

Banis Gadietis;

37 Zelekas Amonietis;

Naharajis iš Beerotų, Zerujos sūnaus Joabo ginklanešys;

38 Ira Itrietis;

Garebas Itrietis;

39 Urijas Hetitas.

Iš viso trisdešimt septyni.

  
Išnašos:
12 Sam 23,1-23,7: Ši psalmė apžvelgia Dovydo gyvenimą Ps 1 ir Pat 4,10-19 stiliumi. Ji yra vėlesnis įkvėptas kūrinys. Dviejų paskutinių eilučių hebrajiškasis tekstas nėra patikimas. Be to, atrodo, kad ši psalmė tėra tik dalis pradinio teksto.
22 Sam 23,8-23,39: Sąraše minimi trisdešimt septyni galiūnai. Pirmiausia minimas galiūnų Trejetas, garsus dvikovos žygdarbiais (8-12 eilutės). Paskui pasakojama apie bevardžius didesnės grupės Trejeto galiūnus ir jų nuotykingą žygdarbį (13-17 eilutės); toliau pasakojama apie karaliaus asmens sargybos vadus – Abišajį, Benają, Asahelį ir Joabą (18-37 eilutės) ir galop Trisdešimties galiūnų sąrašas (24-39 eilutės).
32 Sam 23,24: ... Asahelis: išsamiau apie Asahelį, žuvusį jaunystėje, žr. 2 Sam 2,16-23. Elhananas yra pirmasis tarp Trisdešimties galiūnų.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antroji Samuelio knygaSkyrius: 23