BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antroji Kronikų knygaSkyrius: 23

 Antroji Kronikų knyga
  
2 Kr 23

Joašo įžengimas į Dovydo sostą ir Atalijos mirtis

1 [i1]Septintaisiais metais Jehojada ryžosi veikti ir sudarė sandorą su šimtininkais: su Jerohamo sūnumi Azariju, Jehohanano sūnumi Išmaeliu, Obedo sūnumi Azariju, Adajo sūnumi Maaseju ir Zichrio sūnumi Elišafatu. 2 Jie perėjo visą Judą, telkdami levitus iš visų Judo miestų ir Izraelio klanų galvas. Suėjus jiems į Jeruzalę, 3 visa bendrija sudarė sandorą su karaliumi Dievo Namuose. Jehojada jiems tarė: „Štai karaliaus sūnus! Jis turi būti karaliumi, kaip VIEŠPATS pažadėjo Dovydo sūnums. 4 Štai ką jūs turite daryti: vienas jūsų trečdalis, kunigai ir levitai, tą šabą pradėsiantys tarnybą, bus vartų sargais, 5 kitas trečdalis saugos karaliaus rūmus, trečiasis trečdalis stovės prie Pamato vartų, o visi žmonės bus VIEŠPATIES Namų kiemuose. 6 Neleiskite niekam eiti į VIEŠPATIES Namus, išskyrus kunigus ir tarnyboje esančius levitus. Jie gali įeiti, nes yra pašventinti, bet visi kiti žmonės turi laikytis VIEŠPATIES nurodymų. 7 Levitai turi apstoti iš visų pusių karalių, kiekvienas su savo ginklu rankoje; kas tik bandytų eiti į Namus, turi būti užmuštas. Lydėkite karalių, kur tik jis eitų“.

8 Levitai ir visas Judas padarė visa, kaip kunigas Jehojada buvo įsakęs. Kiekvienas atvedė savo vyrus, turinčius tą šabą pradėti tarnybą su tais, kurie turėjo tą šabą užbaigti tarnybą, nes kunigas Jehojada neatleido tarnybos padalų. 9 Kunigas Jehojada išdalijo šimtininkams Dievo Namuose laikomas karaliaus Dovydo ietis, skydus ir priedangos skydus. 10 O visus vyrus išdėstė saugoti karaliaus, kiekvieną su paruoštu ginklu rankoje, nuo pietinio Namų šono iki šiaurinio Namų šono, aplink aukurą ir Namus. 11 Tada buvo atvestas karaliaus sūnus, uždėtas jam vainikas ir paduoti valdžios ženklai. Jis buvo paskelbtas karaliumi. Jehojada ir jo sūnūs, patepę jį, sušuko: „Tegyvuoja karalius!“

12 Atalija, išgirdusi žmonių ir palydos sargybinių ūžesį ir sveikinimo šūksmus karaliui, atėjo pas žmones į VIEŠPATIES Namus. 13 Apsižvalgiusi žiūri, karalius stovi prie savo šulo[i2] vartuose, vadai ir trimitininkai šalia karaliaus, visi šalies žmonės džiūgaudami pučia trimitus ir giesmininkai su savo muzikos instrumentais užveda giesmes. Atalija persiplėšė savo drabužius ir šaukė: „Išdavystė! Išdavystė!“ 14 Tada kunigas Jehojada pašaukė šimtininkus, vadovavusius kareiviams, jiems tardamas: „Išveskite ją pro gretas! Jeigu kas bandytų paskui ją sekti, težūva nuo kalavijo!“ Mat kunigas buvo pasakęs: „Ji neturi būti nubausta mirtimi VIEŠPATIES Namuose“. 15 Jie tad padarė taką ir, jai priėjus karaliaus rūmų įėjimą į Arklio vartus, ten ji buvo nužudyta.

Jehojados reforma

16 Tada Jehojada sudarė sandorą tarp savęs ir žmonių bei karaliaus, pasišvęsdami būti VIEŠPATIES tauta. 17 Paskui visi žmonės, nuėję į Baalo šventyklą, nugriovė ją, sudaužė jo aukurus bei atvaizdus ir užmušė priešais aukurus Baalo kunigą Mataną. 18 Jehojada VIEŠPATIES Namais rūpintis pavedė levitams kunigams, kuriuos Dovydas buvo paskirstęs rūpintis VIEŠPATIES Namais ir atnašauti deginamąsias aukas VIEŠPAČIUI su džiūgavimu ir giesmėmis, kaip įsakyta Mozės mokyme ir pagal Dovydo nurodymus. 19 Jis pastatė vartų sargus prie VIEŠPATIES Namų vartų, kad nė vienas, tapęs bet kokiu būdu nešvarus, neįeitų. 20 Paėmęs šimtininkus, kilmingus vyrus, tautos valdytojus ir šalies žmones, jis palydėjo karalių iš VIEŠPATIES Namų į karaliaus rūmus pro Aukštutinius vartus. Jie pasodino karalių į valdovo sostą. 21 Visi šalies žmonės džiūgavo, ir mieste buvo ramu, nors Atalija ir buvo nužudyta kalaviju.

  
Išnašos:
12 Kr 23,1-23,21: Kronikininkas perversmą (žr. 2 Kar 11 skaitinį), padarytą kariškiams padedant, vaizduoja kaip kunigiškos, bemaž liturginės, tarnybos įvykį. Kronikininkas pabrėžia Dievo Sandoros su Dovydu reikšmę (žr. 3-ąją eilutę). Jehojados reforma, anot Kronikininko, buvo Dovydo įvestos tvarkos sugrąžinimas.
22 Kr 23,13: ... prie savo šulo: karalius turėjo ypatingą vietą Šventyklos rytiniuose vartuose kiemo, kuriame buvo deginamųjų atnašų aukuras. Karalius stovėdavo šioje vietoje iškilmių ar šabo dienomis įsakytų aukų bei savo įžado atnašų metu. Žr. 2 Kar 11,4; taip pat Ez 46,1-8.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antroji Kronikų knygaSkyrius: 23