BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 8

 Antrasis laiškas korintiečiams
  
 ŠELPIMO ORGANIZAVIMAS
  
2 Kor 8

Dosnumo motyvai

1 Pranešame jums, broliai, apie Dievo malonę, suteiktą Makedonijos bendrijoms. 2 Nors ir dideli vargai jas bandė, jos pasirodė kupinos džiaugsmo, ir jų baisus neturtas išsiliejo dosnumo turtais. 3 Aš liudiju, kad jie pagal išgales ir virš išgalių, savo noru, 4 prašyte prašė mus malonės leisti jiems prisidėti prie šventųjų šalpos. 5 Jie net pranoko mūsų viltis ir Dievo valia aukojo patys save, pirmiausia Viešpačiui, paskui – mums. 6 Štai kodėl mes paprašėme Titą, kad, pas jus tą gerą darbą pradėjęs, jį ir pabaigtų. 7 Tad, būdami visa ko pertekę – tikėjimo, žodžio, pažinimo, visokeriopo uolumo ir mūsų meilės, – pasirodykite pertekę ir dosnumo. 8 Aš tai sakau ne liepdamas, bet norėdamas kitų uolumo mastu patikrinti ir jūsų meilės nuoširdumą. 9 Jūs gi pažįstate mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonę ir žinote, jog jis, būdamas turtingas, dėl jūsų tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. 10 Aš duodu patarimą, nes tai naudinga jums, kurie pernai pirmieji pradėjote ne tik veikti,[i1] bet ir trokšti. 11 Dabar pagal išgales pabaikite tai daryti, kad kaip gyvi troškote, taip ir baigtumėte. 12 Kai esama tikro troškimo, girtinas, kas duoda kiek gali, o ne kiek negali. 13 Niekas nereikalauja, kad kitiems tektų lengvatos, o jums naštos, bet kad būtų lygybė. 14 Šiuo metu jūsų perteklius tepapildo jų nepriteklių, kad vėliau jų perteklius atpildytų jūsų nepriteklių ir būtų lygybė, 15 kaip parašyta: Kas daug surinko, neturėjo pertekliaus, o kas mažai – nekentėjo nepritekliaus.

Pauliaus pasiuntiniai

16 Dėkui Dievui, pažadinusiam Tito širdyje tokį uolumą jūsų atžvilgiu. 17 Jis ne tik paklausė mano raginimo, bet, būdamas labai uolus, savo noru leidžiasi keliauti pas jus. 18 Kartu su juo siunčiame brolį, pagarsėjusį Evangelijos skelbimu visose bendrijose.[i2] 19 Jis netgi yra bendrijų paskirtas mano kelionių palydovu šiam šalpos darbui, kurį atliekame paties Viešpaties garbei ir su užsidegimu,[i3] 20 sergėdamiesi, kad kas nors neimtų mūsų įtarinėti dėl tokių gausių aukų, pavestų mums tvarkyti. 21 Mes juk rūpinamės geru vardu ne tik Viešpaties, bet ir žmonių akyse. 22 Taigi su jais pasiuntėme savo brolį, kurio uolumą daugel kartų įvairiopai esame patikrinę ir kuris dabar yra dar uolesnis, labai jumis pasitikėdamas.[i4] 23 Titas – tai mano bičiulis ir bendradarbis tarp jūsų, o tie mūsų broliai – tai bendrijų pasiuntiniai,[i5] Kristaus šlovė. 24 Todėl visų bendrijų akyse įrodykite savo meilę ir kad mes ne veltui jumis didžiuojamės.

  
Išnašos:
12 Kor 8,10: Veikti – rinkti aukas Jeruzalės tikintiesiems.
22 Kor 8,18: Atrodo, čia minimas evangelistas Lukas.
32 Kor 8,19: Čia pavartotas žodis cheirotonein pažodžiui reiškia rankas uždėti, perkeltine prasme pašventinti, paskirti.
42 Kor 8,22: Šio asmens vardas nežinomas.
52 Kor 8,23: Pasiuntiniai – graikiškai apostoloi. Žodis šlovė suprastinas žydų kalbos prasme, būtent: spindėjimas, žibesys. Vadinasi, apaštalai ir evangelistai yra tarytum Kristaus atspindžiai.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 8