BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antroji Karalių knygaSkyrius: 14

 Antroji Karalių knyga
  
2 Kar 14

Amazijo karaliavimas Judo karalystėje

1 [i1]Antraisiais Izraelio karaliaus Jehoahazo sūnaus Joašo metais Judo karalius Joašo sūnus Amazijas pradėjo karaliauti. 2 Jis buvo dvidešimt penkerių metų, kai tapo karaliumi, ir karaliavo Jeruzalėje dvidešimt devynerius metus. Jo motinos vardas buvo Jehoadina iš Jeruzalės. 3 Jis darė, kas buvo dora VIEŠPATIES akyse, tačiau ne kaip jo protėvis Dovydas. Visur jis elgėsi, kaip buvo elgęsis jo tėvas Joašas. 4 Tačiau aukštumų alkai nebuvo išnaikinti, žmonės ir toliau ten atnašavo aukas ir degino smilkalus. 5 Kai karalystė buvo tvirtai jo rankoje, jis nubaudė mirtimi dvariškius, kurie buvo nužudę jo tėvą karalių. 6 Betgi žudikų vaikų mirtimi jis nenubaudė, pagal tai, kas parašyta Mozės Mokymo knygoje,[i2] kur VIEŠPATS įsakė: „Tėvai nebus baudžiami mirtimi už vaikus nei vaikai nebus baudžiami mirtimi už tėvus. Žmogus turi būti baudžiamas tik už savo nuodėmes“.

7 Jis užmušė dešimt tūkstančių edomiečių Druskos slėnyje[i3] ir paėmė antpuoliu Selą.[i4] Ją pavadino Joktė-Eliu, kaip ir iki šiol vadinama. 8 [i5]Tada Amazijas nusiuntė pasiuntinius pas Izraelio karalių Jehu'o sūnaus Jehoahazo sūnų Jehoašą, tardamas: „Eikš, susitikime akis į akį“. 9 Izraelio karalius Jehoašas Judo karaliui Amazijui atsakė, tardamas: „Libano usnis pasiuntė žodį Libano kedrui, tardama: 'Duok savo dukterį mano sūnui žmona'. Bet Libano laukinis žvėris, eidamas pro šalį, sutrypė usnį. 10 Iš tikrųjų tu nugalėjai Edomą, ir tavo širdis yra pasipūtusi. Džiaukis savo garbe ir sėdėk namie! Kam gi turėtum ieškoti nelaimės, kad tu pats kristum ir Judą su savimi nusitemptum?“

11 Amazijas nenorėjo klausyti. Izraelio karalius Jehoašas tad išžygiavo. Jis ir Judo karalius Amazijas susitiko akis į akį mūšyje prie Bet-Šemešo Judo karalystėje. 12 Judą Izraelis nugalėjo. Visi išbėgiojo į savo namus. 13 Izraelio karalius Jehoašas paėmė į nelaisvę Judo karalių, Ahazijo sūnaus Jehoašo sūnų Amaziją. Atžygiavęs į Jeruzalę, pralaužė Jeruzalės sienoje keturių šimtų uolekčių spragą nuo Efraimo vartų iki Kampo vartų. 14 Pasigrobęs visą auksą ir sidabrą, visus reikmenis, rastus VIEŠPATIES Namuose bei karaliaus rūmų ižduose, ir įkaitus,[i6] jis sugrįžo į Samariją.

15 O kiti Jehoašo darbai – visa, ką jis darė, jo žygdarbiai ir jo karas su Judo karaliumi Amaziju, – argi jie nėra aprašyti Izraelio karalių Metraščių knygoje? 16 Jehoašas užmigo su savo protėviais ir buvo palaidotas Samarijoje su Izraelio karaliais, o jo sūnus Jeroboamas tapo karaliumi jo vietoje.

17 Judo karaliaus Joašo sūnus Amazijas gyveno penkiolika metų po Izraelio karaliaus Jehoahazo sūnaus Jehoašo mirties. 18 O kiti Amazijo darbai argi nėra aprašyti Judo karalių Metraščių knygoje? 19 Sąmokslas prieš jį buvo surengtas Jeruzalėje, todėl jis pabėgo į Lachišą. Bet sąmokslininkai nusivijo į Lachišą ir ten jį užmušė. 20 Pargabentas ant arklių, jis buvo palaidotas su savo protėviais Dovydo mieste. 21 Tada visi Judo žmonės paėmė šešiolikmetį Azariją[i7] ir pastatė jį karaliumi jo tėvo Amazijo vietoje. 22 Jis atstatė Elatą ir sugrąžino jį Judui tada, kai karalius Amazijas užmigo su savo protėviais.

Jeroboamo II karaliavimas Izraelio karalystėje

23 [i8]Penkioliktaisiais Judo karaliaus Joašo sūnaus Amazijo metais Izraelio karalius Joašo sūnus Jeroboamas tapo karaliumi Samarijoje keturiasdešimt vieneriems metams. 24 Jis darė, kas buvo nedora VIEŠPATIES akyse, nepasitraukė nuo visų Nebato sūnaus Jeroboamo nuodėmių, kuriomis jis įvedė Izraelį į nuodėmę. 25 Per jį sugrįžo Izraelio žemė nuo Lebo- Hamato iki Arabos jūros pagal VIEŠPATIES, Izraelio Dievo, pažadą, kurį jis buvo davęs per savo tarną pranašą Amitajo sūnų Joną iš Gat- Hefero. 26 Nes VIEŠPATS matė, kad Izraelio būklė buvo iš tikro labai karti, nebuvo likę nė vieno – vergo ar laisvo, nebuvo nė vieno Izraeliui padėti. 27 Kadangi VIEŠPATS nebuvo nusprendęs išdildyti Izraelio vardo iš po dangaus, dėl to jis išgelbėjo juos per Joašo sūnų Jeroboamą.

28 O kiti Jeroboamo darbai – visa, ką jis darė, jo žygdarbiai, kaip jis kovojo ir kaip jis atgavo Izraeliui Damaską ir Hamatą, kurie priklausė Judui, – argi jie nėra aprašyti Izraelio karalių Metraščių knygoje? 29 Jeroboamas užmigo su savo protėviais Izraelio karaliais, ir jo sūnus Zecharijas tapo karaliumi jo vietoje.

  
Išnašos:
12 Kar 14,1: Izraelio Joašo (arba Jehoašo) ir Judo Joašo (arba Jehoašo) karaliavimas sutapo maždaug dvejais metais.
22 Kar 14,6: ... Mozės Mokymo knygoje: žr. Įst 24,16; plg. Jer 31,29-30; Ez 18,2-4.20. Ankstyvesni požiūriai užtinkami Iš 20,5; Įst 5,9-10; Joz 7,24-25; 1 Kar 21,21.
32 Kar 14,7: ... Druskos slėnyje : Druskos slėnis – žemuma pietuose nuo Negyvosios jūros.
42 Kar 14,7: ... Selą: Sela – vietovė edomiečių žemėje.
52 Kar 14,8-14,10: Apskritai pasakėčia norima pasakyti, kad varginga žolė – usnis bandė save sulyginti su šauniu medžiu – kedru ir buvo sutrypta. Jehoašas save laiko ir kedru, ir laukiniu žvėrimi.
62 Kar 14,14: ... įkaitus: atrodo, kad karaliui buvo grąžinta laisvė, jo vietoje buvo paimti įkaitai.
72 Kar 14,21: ... šešiolikmetį Azariją: Azarijas vadinamas ir Uziju. Žr. 2 Kr 26,1.
82 Kar 14,23-14,29: Jeroboamo II valdymas buvo ilgas ir našus (783-743 m. prieš Kristų). Jį rėmė pranašas Amitajo sūnus Jona, kurio vardas vėliau buvo duotas pagrindiniam pranašo Jonos knygos veikėjui (žr. Jon 1,1). Plg. Amoso ir Ozėjo laikyseną Jeroboamo atžvilgiu (žr. Am 7,11; Oz 1,4-5; 10,7.15; 13,16). Jeroboamas II atstatė Dovydo ir Saliamono laikų izraeliečių imperiją.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antroji Karalių knygaSkyrius: 14