BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 16

 Pirmoji Samuelio knyga
  
1 Sam 16

Dievas siunčia Samuelį į Betliejų

1 [i1]VIEŠPATS tarė Samueliui: „Kaip ilgai sielosiesi dėl Sauliaus? Aš atmečiau jį nuo karaliavimo Izraelyje. Pripilk savo ragą aliejaus ir leiskis į kelionę! Siunčiu tave pas Išają Betliejietį, nes radau sau karalių tarp jo sūnų“. 2 „Kaip aš eisiu? – klausė Samuelis, – jei Saulius apie tai išgirs, užmuš mane“. VIEŠPATS tarė: „Veskis su savimi telyčią ir sakyk: 'Atėjau atnašauti kruvinos aukos VIEŠPAČIUI'. 3 Pakviesk Išają į aukos šventę, ir aš pats parodysiu tau, ką turėsi daryti. Patepsi man tą, kurį tau nurodysiu“. 4 Samuelis darė, ką VIEŠPATS įsakė. Jam atėjus į Betliejų, miesto seniūnai išėjo, drebėdami iš baimės, jo pasitikti ir teiravosi: „Ar tavo atėjimas yra taikingas?“ 5 Jis atsakė: „Taikingas. Atėjau atnašauti kruvinos aukos VIEŠPAČIUI. Pašventinkite save ir dalyvaukite su manimi aukos šventėje“. Pašventinęs Išają ir jo sūnus, jis pakvietė juos į aukos šventę.

6 Jiems atvykus, jis pamatė Eliabą ir pamanė: „Tikriausiai VIEŠPATIES pateptasis stovi prieš VIEŠPATĮ“. 7 Bet VIEŠPATS tarė Samueliui: „Nežiūrėk į jo išvaizdą ir stuomens aukštį, nes aš jį atmečiau. Juk Dievas ne taip mato, kaip žmogus, – žmogus mato, kas akimis matoma, o VIEŠPATS žiūri į širdį“. 8 Tada Išajas, pašaukęs Abinadabą, paliepė jam praeiti pro Samuelį, bet jis tarė: „Nei to neišsirinko VIEŠPATS“. 9 Tada Išajas paliepė Šamai praeiti pro Samuelį, bet jis tarė: „Nei to neišsirinko VIEŠPATS“. 10 Taip Išajas liepė septyniems savo sūnums praeiti pro Samuelį, bet Samuelis Išajui tarė: „Nė vieno iš jų neišsirinko VIEŠPATS“.

11 Samuelis paklausė Išają: „Ar tai visi tavo vaikinai?“ – „Dar liko jauniausias. Matai, jis avis gano!“ – atsakė. Samuelis Išajui tarė: „Pasiųsk ką nors jo atvesti, nes mes nesėsime valgyti, kol jis čia neateis“. 12 Išajas tad pasiuntė, ir jį atvedė. Jis buvo įdegęs saule, turėjo žvalias akis ir buvo gražios išvaizdos. „Stokis, – VIEŠPATS tarė, – ir patepk jį, nes tai jis!“ 13 Samuelis, paėmęs ragą aliejaus, patepė jį brolių akivaizdoje. Nuo tos dienos VIEŠPATIES dvasia galingai užvaldė Dovydą. O Samuelis leidosi į kelionę ir parėjo į Ramą.

Dovydas Sauliaus tarnyboje

14 VIEŠPATIES dvasia buvo palikusi Saulių, ir pikta dvasia iš VIEŠPATIES pradėjo jį kankinti.[i2] 15 Sauliaus dvariškiai jam kalbėjo: „Štai tave kankina pikta dvasia iš Dievo. 16 Nūn prašome mūsų viešpatį paliepti, ir tau tarnaujantys dvariškiai paieškos žmogaus, mokančio groti lyra. Kada tik apims tave pikta dvasia iš Dievo, jis grotų, ir tu geriau jaustumeis“. 17 Saulius tarė savo dvariškiams: „Raskite man žmogų, mokantį gerai groti, ir atveskite jį pas mane!“ 18 [i3]Tada atsiliepė vienas iš jaunų dvariškių. „Aš pastebėjau, – jis sakė, – kad Išajas Betliejietis turi sūnų, mokantį groti. Jis yra šaunus vyras ir karys, protingos kalbos ir orios išvaizdos. Be to, su juo yra VIEŠPATS“. 19 Todėl Saulius išsiuntė pasiuntinius pas Išają paprašyti: „Atsiųsk man savo sūnų Dovydą – tą, kuris gano avis“. 20 Išajas paėmė asilą, užkrovė ant jo duonos, pilną vyno vynmaišį bei ožiuką ir pasiuntė juos Sauliui per savo sūnų Dovydą. 21 Taigi Dovydas atėjo pas Saulių ir pradėjo jam tarnauti. Saulius jį labai pamilo, ir jis tapo jo ginklanešiu. 22 Tada Saulius pasiuntė Išajui žodį: „Prašyčiau leisti Dovydą liktis mano tarnyboje, nes jis rado malonę mano akyse“. 23 [i4]Kada tik pikta dvasia iš Dievo apimdavo Saulių, Dovydas imdavo į rankas lyrą ir grodavo. Sauliui būdavo lengviau ir imdavo geriau jaustis, o piktoji dvasia nuo jo atsitraukdavo.

  
Išnašos:
11 Sam 16,1: Apie šį ruošiamą Dovydo patepimą karaliumi tolesniame skyriuje nieko nežino Dovydo brolis Eliabas (žr. 1 Sam 17,28); Dovydas buvo pateptas du sykius po Sauliaus mirties (žr. 2 Sam 2,4; 5,3).
21 Sam 16,14: ... pikta dvasia iš VIEŠPATIES pradėjo jį kankinti: Viešpats leido Sauliui kentėti nuožmaus pykčio priepuolius. Izraeliečiai priskyrė viską Dievui, kaip pirmajai Priežasčiai. Būdamas Dievo atmestas ir Samuelio paliktas, nebepajėgdavo savo pykčio suvaldyti.
31 Sam 16,18: Vienas iš dviejų pasakojimų apie Dovydo atėjimą į Sauliaus tarnybą. Pasak pirmojo, Dovydas buvo pašauktas į Sauliaus dvarą kaip dainius ir tapo Sauliaus ginklanešiu. Būdamas Sauliaus ginklanešiu, Dovydas lydėjo karalių į karą su filistinais (žr. 1 Sam 17,1-11) ir pasižymėjo dvikovoje su Galijotu (žr. 1 Sam 17,32-53). Pasak antrojo, Dovydas yra jaunas, Sauliui nepažįstamas piemuo. Jis lankė savo brolius kareivius kaip tik tuo metu, kai filistinų galiūnas tyčiojosi iš izraeliečių (žr. 1 Sam 17,12-31). Dovydui nugalėjus Galijotą, Saulius pasišaukė jaunąjį didvyrį į savo tarnybą (žr. 1 Sam 17,55-18,6).
41 Sam 16,23: Muzika buvo naudojama gerajai dvasiai, nuotaikai pabudinti ir piktajai dvasiai – nuotaikai pašalinti.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 16