BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 9

 Pirmoji Kronikų knyga
  
1 Kr 9

Jeruzalė – šventasis Izraelio miestas

1 [i1]Taip visas Izraelis buvo įtrauktas į kilmės sąrašus, kurie buvo užrašyti į Izraelio Karalių knygą. Ir Judo gyventojai buvo ištremti į Babiloniją už neištikimybę.

2 Pirmieji, sugrįžę į savo nuosavybę vėl kurtis savo miestuose, buvo paprasti izraeliečiai, kunigai, levitai ir Šventyklos tarnai. 3 Kai kurie iš Judo giminės palikuonių, kai kurie iš Benjamino giminės palikuonių ir kai kurie iš Efraimo bei Manaso giminių palikuonių apsigyveno Jeruzalėje.

Iš Judo giminės

4 Utajis, sūnus Amihudo, sūnus Omrio, sūnus Imrio, sūnus Banio, – vienas iš Judo sūnaus Perezo sūnų. 5 Iš šelaniečių buvo pirmagimis Asajas ir jo sūnūs. 6 Iš Zeraho palikuonių buvo Jeuelis ir jų giminaičiai, šeši šimtai devyniasdešimt.

Iš Benjamino giminės

7 Iš Benjamino giminės palikuonių: Salu'as, sūnus Mešulamo, sūnus Hodavijo, sūnus Hasenaos; 8 Ibnejas, sūnus Jerohamo; Ela, sūnus Uzio, sūnus Mikrio; ir Mešulamas, sūnus Šefatijo, sūnus Reuelio, sūnus Ibnijo; 9 ir jų giminaičiai pagal jų šeimas, devyni šimtai penkiasdešimt šeši. Visi šie vyrai buvo savo klanų galvos.

Iš kunigų

10 Iš kunigų: Jedajas, Jehojaribas, Jachinas 11 ir Azarijas, sūnus Hilkijo, sūnus Zadoko, sūnus Merajoto, sūnus Ahitubo, vyriausiasis Dievo Namų pareigūnas; 12 ir Adajas, sūnus Jerohamo, sūnus Pašhūro, sūnus Malchijo ir Maasajis, sūnus Adielio, sūnus Jahseros, sūnus Mešulamo, sūnus Mešilemito, sūnus Imero; 13 be to, jų giminaičiai, klanų galvos, tūkstantis septyni šimtai šešiasdešimt, stiprūs atlikti Dievo Namų tarnybos darbus.

Iš levitų

14 Iš levitų: Šemajas, sūnus Hašubo, sūnus Azrikamo, sūnus Hašabijo – vienas iš Merario sūnų; 15 ir Bakbakaras, Herešas, Galalas ir Matanija, sūnus Mikos, sūnus Zichrio, sūnus Asafo, 16 ir Obadijas, sūnus Šemajo, sūnus Galalo, sūnus Jedutūno, ir Berachijas, sūnus Asos, sūnus Elkanos, gyvenusio netofatiečių kaimuose.

Vartų sargai

17 [i2]Vartų sargai buvo: Šalumas, Akubas, Talmonas, Ahimanas; jų giminaitis Šalumas buvo galva 18 iki šiol Karaliaus vartuose rytų pusėje. Šie buvo levitų stovyklos vartų sargai.

19 Šalumas, sūnus Korės, sūnus Ebjasafo, sūnus Koraho, ir jo klano giminaičiai – Koraho žmonės – turėjo jiems skirtą pareigą būti Padangtės slenksčio sargais, kaip jų protėviai buvo sargais įėjimo į VIEŠPATIES stovyklą. 20 Seniau Eleazaro sūnus Finehas buvo jų vadas – tebūna su juo VIEŠPATS! 21 Mešelemijo sūnus Zecharijas buvo sargas prie įėjimo į Susitikimo palapinę. 22 Iš viso išrinktų vartų sargais prie slenksčių buvo du šimtai dvylika. Jie buvo įtraukti į kilmės sąrašus savo kaimuose. Dovydas ir regėtojas Samuelis patvirtino juos atsakingai tarnybai. 23 Taigi jie ir jų palikuonys, būdami sargais, sergėjo VIEŠPATIES Namų vartus, tai yra Padangtės namus. 24 Vartų sargai buvo pastatyti prie visų keturių šonų – rytų, vakarų, šiaurės ir pietų. 25 Jų giminaičiai, gyvenę kaimuose, buvo įpareigoti padėti jiems kartkartėmis septynias dienas, 26 tuo tarpu keturi vyriausieji vartų sargai budėjo nuolat. Šie buvo levitai ir buvo atsakingi už Dievo Namų kambarius bei turtus. 27 Naktį jie praleisdavo prie Dievo Namų, nes jie buvo atsakingi už sargybą ir turėjo pareigą juos kas rytą atidaryti.

28 Vieni iš jų buvo atsakingi už apeiginius reikmenis, nes jie turėdavo juos suskaičiuoti, kai jie būdavo atnešami ir išnešami. 29 Kiti iš jų buvo paskirti rūpintis baldais, visais šventaisiais reikmenimis ir geriausiais miltais, vynu, smilkalais bei kvepalais. 30 Kai kurie iš kunigų klano paruošė kvepalų mišinį. 31 Matitijas, vienas iš levitų, – jis buvo Šalumo Korahito pirmagimis, – buvo atsakingas už papločių kepimą. 32 Kai kurie ir iš Kohato giminaičių buvo atsakingi kas šabą už Artumo duonos išdėliojimą eilėmis.

Giesmininkai

33 Be to, šie buvo giesmininkai, levitų klanų galvos. Jie gyveno šventyklos kambariuose, laisvi nuo kitos tarnybos, nes jie ėjo pareigas dieną ir naktį. 34 Šie buvo levitų klanų galvos pagal jų palikuonis; jie gyveno Jeruzalėje.

B. DOVYDO ISTORIJA

Sauliaus kilmės sąrašas

35 [i3]Gibeone gyveno Gibeono įkūrėjas Jeielis. Jo žmonos vardas buvo Maaka. 36 Abdonas buvo jo pirmagimis sūnus, po jo Zuras, Kišas, Baalas, Neras, Nadabas, 37 Gedoras, Ahio'as, Zecharijas ir Miklotas. 38 Miklotui gimė Šimemamas. Jie gyveno šalia savo giminių Jeruzalėje, kartu su giminėmis. 39 Nerui gimė Kišas, Kišui Saulius, Sauliui Jonatanas, Malchišua, Abinadabas ir Eš-Baalas. 40 Jonatano sūnus buvo Merib-Baalas. Merib-Baalui gimė Mika. 41 Mikos sūnūs: Pitonas, Melechas, Takrea ir Ahazas. 42 Ahazui gimė Jara ir Jarai Alemetas, Azmavetas ir Zimris. Zimriui gimė Moza. 43 Mozai gimė Binea; jo sūnus buvo Refajas, jo sūnus Eleasa, jo sūnus Azelis. 44 Azelis turėjo šešis sūnus, jų vardai yra šie: Azrikamas, Bocheru'as, Išmaelis, Šearijas, Obadijas ir Hananas. Šie buvo Azelio sūnūs.

  
Išnašos:
11 Kr 9,1-9,34: Jeruzalės gyventojai po Babilonijos tremties. Panašus sąrašas su daugeliu skirtingų vardų yra Nehemijo knygoje (žr. Neh 11,3-24).
21 Kr 9,17-9,34: Šiame skaitinyje teigiama, kad Dovydas, Samuelio padedamas, nustatė Šventyklos apeigas ir jos darbuotojų pareigas, galiojusias ir po Babilonijos tremties. Dovydas Šventyklos nepastatė (žr. 1 Kar 6-7). Jo valdymo laikais buvo naudojama Susitikimo palapinė – Padangtė. Taigi iš tikrųjų Dovydas tvarkė Padangtės apeigas ir jos darbuotojų pareigas.
31 Kr 9,35-9,44: Kronikininkas pakartoja Sauliaus šeimos kilmės sąrašą kaip tolesniojo skyriaus įžangą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 9