BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 13 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 6

 Pirmoji Kronikų knyga
  
1 Kr 6

Levio giminės kilmė

1 [i1]Levio sūnūs: Geršomas, Kohatas ir Meraris. 2 Geršomo sūnų vardai yra šie: Libnis ir Šimejis. 3 Kohato sūnūs: Amramas, Izharas, Hebronas ir Uzielis. 4 Merario sūnūs: Mahlis ir Mušis.

Tie buvo Levio giminės klanai pagal jų protėvius.

5 Geršomo: jo sūnus Libnis, jo sūnus Jahatas, jo sūnus Zima, 6 jo sūnus Joahas, jo sūnus Ido'as, jo sūnus Zerahas, jo sūnus Jeaterajis.

7 Kohato palikuonys buvo: jo sūnus Aminadabas, jo sūnus Korahas, jo sūnus Asiras, 8 jo sūnus Elkana, jo sūnus Ebjasafas, jo sūnus Asiras, 9 jo sūnus Tahatas, jo sūnus Urielis, jo sūnus Uzijas ir jo sūnus Šaulas. 10 Elkanos sūnūs: Amasajis ir Ahimotas; 11 jo sūnus Elkana, jo sūnus Zofajis, jo sūnus Nahatas, 12 jo sūnus Eliabas, jo sūnus Jerohamas, jo sūnus Elkana. 13 Samuelio sūnūs: jo pirmagimis Joelis ir jo antrasis Abijas.

14 Merario palikuonys buvo: Mahlis, jo sūnus Libnis, jo sūnus Šimejis, jo sūnus Uza, 15 jo sūnus Šimea, jo sūnus Hagijas ir jo sūnus Asajas.

Giesmininkai

16 [i2][i3]Šie yra vyrai, Dovydo paskirti vadovauti giesmės tarnybai VIEŠPATIES Namuose nuo to laiko, kai Skrynia rado ten nuolatinę buveinę. 17 Kol Saliamonas statė VIEŠPATIES Namus Jeruzalėje, jie tarnavo giesme prieš Padangtę Susitikimo palapinėje, atlikdami savo pareigas, kaip buvo jiems nustatyta. 18 Paskirtieji vadovauti, tarnaujantys drauge su savo sūnumis, buvo šie:

iš Kohato sūnų: giesmininkas Hemanas, sūnus Joelio, sūnus Samuelio, 19 sūnus Elkanos, sūnus Jerohamo, sūnus Elielio, sūnus Toaho, 20 sūnus Zufo, sūnus Elkanos, sūnus Mahato, sūnus Amasajo, 21 sūnus Elkanos, sūnus Joelio, sūnus Azarijo, sūnus Zefanijo, 22 sūnus Tahato, sūnus Asiro, sūnus Ebjasafo, sūnus Koraho, 23 sūnus Izharo, sūnus Kohato, sūnus Levio, sūnus Izraelio.

24 Jo giminaitis Asafas, stovėjęs jo dešinėje, būtent Asafas, sūnus Berechijo, sūnus Šimeos, 25 sūnus Michaelio, sūnus Baasejo, sūnus Malchijo, 26 sūnus Etnio, sūnus Zeraho, sūnus Adajo, 27 sūnus Etano, sūnus Zimos, sūnus Šimejo, 28 sūnus Jahato, sūnus Geršomo, sūnus Levio.

29 Sūnūs jų brolio Merario, stovėję kairėje, buvo: Etanas, sūnus Kišio, sūnus Abdžio, sūnus Malucho, 30 sūnus Hašabijo, sūnus Amazijo, sūnus Hilkijo, 31 sūnus Amzio, sūnus Banio, sūnus Šemero, 32 sūnus Mahlio, sūnus Mušio, sūnus Merario, sūnus Levio.

Kiti levitai

33 O jų broliai levitai buvo paskirti visai kitai Padangtės – Dievo Namų tarnybai. 34 Betgi Aaronas ir jo sūnūs atnašavo aukas ant deginamųjų aukų aukuro bei ant smilkalų aukuro, eidami Šventųjų Šventosios tarnybą, darydami atlyginimą už Izraelį pagal visa, ką Dievo tarnas Mozė buvo įsakęs. 35 Aarono sūnūs buvo šie: jo sūnus Eleazaras, jo sūnus Finehas, jo sūnus Abišua, 36 jo sūnus Bukis, jo sūnus Uzis, jo sūnus Zerahijas, 37 jo sūnus Merajotas, jo sūnus Amarijas, jo sūnus Ahitubas, 38 jo sūnus Zadokas, jo sūnus Ahimaazas.

Aaronitų gyvenvietės

39 [i4]Šios buvo vietovės pagal jų gyvenvietes jiems skirtoje žemėje: Kohato klanų Aarono palikuonims – jiems teko pirmasis burtų metimas – 40 buvo paskirta Judo krašte Hebronas ir aplinkinės ganyklos, 41 o miesto laukai ir jam priklausantys kaimai buvo duoti Jefūnės sūnui Kalebui. 42 Aarono palikuonims buvo paskirti prieglaudos miestai: Hebronas ir Libna su ganyklomis, Jatiras ir Eštemoa su ganyklomis, 43 Hilenas su ganyklomis, Debiras su ganyklomis, 44 Ašanas su ganyklomis ir Bet-Šemešas su ganyklomis. 45 Taip pat ir iš Benjamino giminės buvo paskirta Geba su ganyklomis, Alametas su ganyklomis ir Anatotas su ganyklomis. Iš viso per visus klanus jie turėjo trylika miestų.

Kitų levitų miestai

46 Kitiems Kohato palikuonims buvo duota burtų keliu dešimt miestų iš Efraimo giminės, iš Dano giminės ir iš pusės Manaso giminės. 47 Geršomo palikuonims pagal jų klanus buvo skirta trylika miestų iš Issacharo, Ašero, Naftalio ir Manaso Bašane giminių. 48 Merario palikuonims pagal jų klanus buvo skirta dvylika miestų iš Reubeno, Gado ir Zebuluno giminių. 49 Taip izraeliečiai davė levitams ir miestus, ir ganyklas. 50 Jie davė jiems burtų keliu miestus, minimus vardais, iš Judo giminės, taip pat ir iš Simeono giminės, ir iš Benjamino giminės.

51 Ir Efraimo giminės miestai buvo priskirti kai kurių Kohato palikuonių klanų žemei. 52 Jiems buvo duoti prieglaudos miestai: Šechemas su ganyklomis Efraimo aukštumose, Gezeris su ganyklomis, 53 Jokmeamas su ganyklomis, Bet-Horonas su ganyklomis, 54 Aijalonas su ganyklomis ir Gat-Rimonas su ganyklomis, 55 o iš pusės Manaso giminės: Aneras su ganyklomis, Bileamas su ganyklomis. Tiek buvo duota likusiems Kohato palikuonių klanams.

56 Geršomo palikuonims iš pusės Manaso giminės: Golanas Bašane su ganyklomis ir Aštarotas su ganyklomis; 57 iš Issacharo giminės: Kedešas su ganyklomis, Deberatas su ganyklomis, 58 Ramotai su ganyklomis ir Anemas su ganyklomis; 59 iš Ašero giminės: Mašalas su ganyklomis, Abdonas su ganyklomis, 60 Hukokas su ganyklomis ir Rehobas su ganyklomis; 61 iš Naftalio giminės: Kedešas Galilėjoje su ganyklomis, Hamonas su ganyklomis ir Kirjatajimai su ganyklomis.

62 Likusiems Merario palikuonims iš Zebuluno giminės: Rimonas su ganyklomis, Taboras su ganyklomis 63 ir anapus Jordano nuo Jericho, rytinėje Jordano pusėje, iš Reubeno giminės: Bezeris stepėje su ganyklomis, Jahza su ganyklomis, 64 Kedemotas su ganyklomis ir Mefaatas su ganyklomis, 65 ir iš Gado giminės: Ramotai Gileade su ganyklomis, Mahanajimai su ganyklomis, 66 Hešbonas su ganyklomis ir Jazeris su ganyklomis.

  
Išnašos:
11 Kr 6,1-6,66: Levitų kilmės sąrašas – knyga. Levitai buvo kadaise karinga giminė (žr. Pr 49,5-7). Ji tapo kunigišku luomu Izraelio tautoje (žr. Įst 33,8-10; Ts 17,9-13; 18,19). Levitai, kilę iš Zadoko šeimos, davė vyriausiuosius kunigus (žr. 8-ąją eilutę; plg. 2 Sam 8,17). Čia jų kilmės sąrašas baigiasi Babilonijos tremtimi (plg. Pr 46,11; Iš 6,18-19; Sk 26,59-60).
21 Kr 6,16-6,32: Levitų choro tarnybos kilmė potremtinėje Šventykloje Kronikininko dienomis čia susiejama su Dovydu, panašiai kaip visi Penkiaknygės istatymai susiejami su Moze. Giesmininkai Hemanas, Korahas, Asafas ir Etanas buvo žymūs chorvedžiai. Žr. Ps 73-83; 88-89.
31 Kr 6,16-6,48: Aaroniškieji levitai pirmavo Šventyklos tarnyboje. Kiti levitai atliko pagalbinę tarnybą, pavyzdžiui, giedojo, rūpinosi tvarka ir pan.
41 Kr 6,39-6,66: Apie levitų teises jiems paskirtuose miestuose žr. Joz 21,1 paaiškinimą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 6