BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 5

 Pirmoji Kronikų knyga
  
 TRANSJORDANIJOS GIMINĖS
  
1 Kr 5

Reubenas

1 [i1]Izraelio pirmagimio Reubeno sūnūs. {Jis buvo pirmagimis, bet, jam suteršus savo tėvo lovą,[i2] jo pirmagimystė buvo atiduota Izraelio sūnaus Juozapo sūnums. Taigi jis kilmės sąraše nėra laikomas pirmagimiu. 2 Nors Judas užėmė aukštesnę padėtį tarp brolių ir iš jo kilo valdovas, tačiau pirmagimystė priklausė Juozapui.} 3 Izraelio pirmagimio Reubeno sūnūs: Hanochas, Palu'as, Hezronas ir Karmis.

4 Joelio sūnūs: jo sūnus Šemajas, jo sūnus Gogas, jo sūnus Šimejis, 5 jo sūnus Mika, jo sūnus Reajas, jo sūnus Baalas, 6 jo sūnus Beera, – Asirijos karalius Tiglat-Pilneseras[i3] jį išvarė į tremtį, – jis buvo Reubeno giminės vadas. 7 Jo giminaičiai, priklausę jo klanams, įtraukiant juos į kilmės sąrašus pagal jų palikuonis, buvo: galva Jeielis ir Zecharijas, 8 ir Joelio sūnaus Šemos sūnaus Azazo sūnus Bela. Reubeno giminės žmonės apsigyveno Aroeryje ir iki pat Nebo bei Baal-Meono. 9 Rytuose jie kūrėsi iki pat dykumos pakraščio šiapus Eufrato, nes jų galvijai buvo padaugėję Gileado krašte. 10 O Sauliaus dienomis jie kariavo su hagritais. Juos nugalėję, jie užėmė jų palapines visoje srityje į rytus nuo Gileado.

Gadas

11 Šalia jų Bašano krašte iki pat Salekos gyveno Gado sūnūs: 12 Joelis – galva, Šafamas – pavaduotojas, Janajis ir Šafatas Bašane. 13 O jų giminaičiai pagal klanus: Michaelis, Mešulamas, Šeba, Jorajis, Jakanas, Zia ir Eberis – septyni. 14 Šie buvo Buzo sūnaus Jehdo'o sūnaus Ješišajo sūnaus Michaelio sūnaus Gileado sūnaus Jaroaho sūnaus Hurio Abihailo sūnūs. 15 Gunio sūnaus Abdielio sūnus Ahis buvo jų klano galva, 16 ir jie gyveno Gileade, Bašane bei jam pavaldžiose vietose ir visose Šarono ganyklose iki jų ribų. 17 Visi jie buvo įtraukti į kilmės sąrašus Judo karaliaus Jotamo dienomis ir Izraelio karaliaus Jeroboamo dienomis.

18 [i4]Reubeno giminė, Gado giminė ir pusė Manaso giminės turėjo narsių kareivių, pajėgių nešioti skydą ir kalaviją, įtempti lanką, apmokytų karui – keturiasdešimt keturis tūkstančius septynis šimtus šešiasdešimt, tinkamų karo tarnybai. 19 Jie kariavo su hagritais – Jeturu, Nafišu ir Nodabu. 20 Prieš juos jie buvo pergalingi. Hagritai ir visi su jais esantieji buvo atiduoti jiems į rankas, nes jie mūšyje šaukėsi Dievo, ir jis išklausė jų, kadangi jie pasitikėjo juo. 21 Kartu su šimtu tūkstančių belaisvių jie paėmė ir jų galvijus: penkiasdešimt tūkstančių jų kupranugarių, du šimtus penkiasdešimt tūkstančių avių ir du tūkstančius asilų. 22 Daug buvo kritę ir mūšyje, nes tai buvo Dievo karas. Jie likosi gyventi jų žemėje iki tremties.

Pusė Manaso giminės

23 Pusės Manaso giminės palikuonys gyveno krašte nuo Bašano iki Baal-Hermono, Seniro ir Hermono kalno. Jie buvo labai gausūs. 24 Jų klanų galvos buvo šie: Eferis, Išis, Elielis, Azrielis, Jeremijas, Hodavijas ir Jahdielis – narsūs kareiviai, garsūs vyrai, savo klanų galvos. 25 Bet jie nusižengė savo protėvių Dievui ir kekšavo su tautų, kurias Dievas buvo prieš juos išnaikinęs, krašto dievais. 26 Užtat Izraelio Dievas sukurstė Asirijos karaliaus Pulo dvasią[i5] – Asirijos karaliaus Tilgat-Pilnesero dvasią – ir ištrėmė juos, būtent: Reubeno giminę, Gado giminę ir pusę Manaso giminės, nuvarydamas juos į Halahą, Haborą, Harą ir prie Gozano upės, kur jie pasiliko iki šios dienos.

LEVIO GIMINĖ

Vyriausiųjų kunigų kilmė

27 [i6]Levio sūnūs: Geršomas, Kohatas ir Meraris. 28 Kohato sūnūs: Amramas, Izharas, Hebronas ir Uzielis. 29 Amramo sūnūs: Aaronas, Mozė ir Mirjama. Aarono sūnūs: Nadabas, Abihu'as, Eleazaras ir Itamaras. 30 [i7]Eleazarui gimė Finehas, Finehui gimė Abišua, 31 Abišuai gimė Bukis, Bukiui gimė Uzis, 32 Uziui gimė Zerahijas, Zerahijui gimė Merajotas, 33 Merajotui gimė Amarijas, Amarijui gimė Ahitubas, 34 Ahitubui gimė Zadokas, Zadokui gimė Ahimaazas, 35 Ahimaazui gimė Azarijas, Azarijui gimė Johananas 36 ir Johananui Azarijas, tarnavęs kunigu Namuose, kuriuos Saliamonas pastatė Jeruzalėje. 37 Azarijui gimė Amarijas, Amarijui gimė Ahitubas, 38 Ahitubui gimė Zadokas, Zadokui gimė Šalumas, 39 Šalumui gimė Hilkijas, Hilkijui gimė Azarijas, 40 Azarijui gimė Serajas, Serajui gimė Jehozadakas; 41 Jehozadakas išėjo į tremtį, kai VIEŠPATS per Nebukadnezarą išsiuntė Judą ir Jeruzalę į tremtį.

  
Išnašos:
11 Kr 5,1-5,26: Reubeno, Gado giminių ir pusės Manaso giminės palikuonys į rytus nuo Jordano upės.
21 Kr 5,1: ... jam suteršus savo tėvo lovą: Reubenas suėjo su tėvo antrine žmona Bilha.
31 Kr 5,6: ... Tiglat-Pilneseras: skirtingai rašomas Tiglat-Pilesero III vardas.
41 Kr 5,18-5,22: Šiame pasakojime apie rytinių giminių karus Dievo tautos didybė išreiškiama karine galybe.
51 Kr 5,26: ... Pulo dvasią: Asirijos karaliaus Tiglat-Pilesero titulas. Jis valdė Asiriją 745-727 m. prieš Kristų.
61 Kr 5,27-6,66: Levio giminė. Sąraše skiriama ypatingas dėmesys Levio sūnui Kohatui, nes iš jo kilo aaroniškieji kunigai (1 Kr 5,28-41) ir vadovaujančioji Šventyklos giesmininkų grupė (1 Kr 6,18-23).
71 Kr 5,30-5,41: Ikitremtinių kunigų kilmės sąrašas. Panašus, bet trumpesnis, sąrašas šiek tiek skirtingas duodamas Ezd 7,1-5 skaitinyje.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 5