BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 4

 Pirmoji Kronikų knyga
  
 PIETINĖS GIMINĖS
  
1 Kr 4

Judas, Šobalas

1 [i1]Judo sūnūs: Perezas, Hezronas, Karmis, Huras ir Šobalas. 2 Šobalo sūnui Reajui gimė Jahatas, Jahatui gimė Ahumajis ir Lahadas. Šie buvo zoratitų klanai.

Huras

3 Etamo tėvo {sūnūs} buvo šie: Jezrėelis, Išma ir Idbašas. Jų sesers vardas buvo Hazelelponė, 4 Penuelis buvo Gedoro tėvas ir Ezeris Hušos tėvas. Šie buvo Huro sūnūs, Efratos pirmagimio, Betliejaus tėvo.

Asšuras

5 Tekoos tėvas Asšuras turėjo dvi žmonas: Helą ir Naarą. 6 Naara pagimdė jam Ahuzamą, Heferį, Temenį ir Haahaštarį. Šie buvo Naaros sūnūs. 7 Helos sūnūs buvo šie: Zeretas, Izharas ir Etnanas. 8 Kozui gimė Anubas, Zobeba ir Harumo sūnaus Aharhelio klanai. 9 Jabezas buvo labiau gerbiamas, negu jo broliai; jo motina pavadino jį Jabezu: „Kadangi, – ji tarė, – aš pagimdžiau jį skausme“. 10 Jabezas šaukėsi Izraelio Dievo: „Jeigu tu tikrai mane laimini, – jis tarė, – išplėsk mano žemes, tebūna tavo ranka su manimi, apsaugok mane nuo žalos, neleisk manęs slėgti nelaimei!“ Ir Dievas davė, ko jis prašė.

Kalebas

11 Chelubui, Šuho broliui, gimė Mehiras, kuris buvo Eštono tėvas. 12 Eštonui gimė Bet-Rafa, Pasehas ir Nahašo miesto tėvas Tehina. Šie buvo Rekos vyrai.

13 Kenazo sūnūs: Otnielis ir Serajas, o Otnielio sūnūs: Hatatas ir Meonotajis. 14 Meonotajui gimė Ofra; o Serajui gimė Joabas, tėvas Meistrų slėnio, {Ge-Harašimų}, taip vadinamo, nes jo žmonės buvo amatininkai.

15 Jefūnės sūnaus Kalebo sūnūs: Iru'as, Ela ir Naamas; o Elos sūnus Kenazas.

16 Jehalėlelio sūnūs: Zifas, Zifa, Tirija ir Asarelis.

17 Ezros sūnūs: Jeteris, Meredas, Eferis ir Jalonas. {Šie yra sūnūs faraono dukters Bitijos, kurią Meredas buvo vedęs.}[i2] Ji pastojo ir pagimdė Mirjamą, Šamajį ir Eštemoos tėvą Išbahą. 18 O jo judėja žmona pagimdė Gedoro tėvą Jeredą, Soko'o tėvą Heberį ir Zanoaho tėvą Jekutielį.

19 Hodijo žmonos, Nahamo sesers, sūnūs buvo tėvai garmitų Keilos ir maakatitų Eštemoos.

20 Šimono sūnūs: Amnonas, Rina, Ben-Hananas ir Tilonas.

Išio sūnūs: Zohetas ir Ben-Zohetas.

Šela

21 Judo sūnaus Šelos palikuonys: Eras, Lekos tėvas, Laada, Marešos tėvas, ir drobės audėjų klanai Bet-Ašbeoje; 22 taip pat Jokimas ir Kozebos vyrai, ir Joašas, ir Sarafas, kurie nuėjo užkuriais į Moabą, bet sugrįžo į Lehemą. {Tie yra senovės įvykiai.) 23 Šie buvo puodžiai ir gyveno Netajimuose ir Gederoje. Jie ten, dirbdami karaliui, turėjo buveinę.

Simeonas

24 Simeono sūnūs: Nemuelis, Jaminas, Jaribas, Zerahas, Šaulas, 25 jo sūnus Šalumas, jo sūnus Mibsamas, jo sūnus Mišma. 26 Mišmos sūnūs: jo sūnus Hamuelis, jo sūnus Zakuras, jo sūnus Šimejis. 27 Šimejis turėjo šešiolika sūnų ir šešias dukteris, bet jo broliai neturėjo daug vaikų. Apskritai jų klanas nesidaugino kaip judėjai. 28 Jie gyveno Beer-Šeboje, Moladoje, Hazar-Šuale, 29 Bilhoje, Ezeme, Tolade, 30 Betuelyje, Hormoje, Ziklage, 31 Bet-Markabotuose, Hazar-Susoje, Bet-Birėje ir Šaarimuose. Šie buvo jų miestai, kol Dovydas tapo karaliumi. 32 O jų gyvenvietės buvo Etamas, Ainas, Rimonas, Tochenas ir Ašanas – penki miestai 33 drauge su šiems miestams pavaldžiais aplinkiniais kaimais iki pat Baalo. Tokios buvo jų gyvenvietės.

Įtraukti į jų kilmės sąrašą buvo: 34 Mešobabas, Jamlechas, Amazijo sūnus Joša, 35 Joelis, Asielio sūnaus Serajo sūnaus Josibijo sūnus Jehu'as, 36 Elioenajis, Jaakoba, Ješohajas, Asajas, Adielis, Jesimielis, Benajas, 37 Šemajo sūnaus Šimrio sūnaus Jedajo sūnaus Alono sūnaus Šifio sūnus Ziza – 38 šie minimi vardais buvo savo šeimų vadai ir protėvių namuose; jų klanai labai išaugo. 39 Užtat, ieškodami savo kaimenėms ganyklų, jie kėlėsi Gedoro apylinkių link,[i3] į rytinį slėnio galą. 40 Čia jie rado vešlių, gerų ganyklų; vieta buvo labai plati, rami ir taikinga. Pirmieji jos gyventojai priklausė hamitams. 41 Šie Simeono giminės žmonės, įtrauktieji į sąrašą vardais, atsikėlė čia Judo karaliaus Hezekijo dienomis, užpuolė jų palapines ir ten užtiktus meunimus ir atsikratę jų iki šios dienos apsigyveno jų vietoje, nes ten jų kaimenėms buvo ganyklų. 42 O kai kurie jų – penki šimtai Simeono giminės vyrų – nukilo į Seiro kalnus, vedami Išio sūnų Pelatijo, Nearijo, Refajo ir Uzielio, 43 ir, sunaikinę išlikusius Amaleko bėglius, ten gyvena iki šios dienos.

  
Išnašos:
11 Kr 4,1-4,43: Judo ir Simeono giminių palikuonys. Įkvėptasis autorius padaro genealoginę iškylą į žilą Judo ir Simeono giminių senovę (plg. su Joz 15 ir 19 skyriais). Šios dvi giminės buvo labai artimos (žr. Pr 29,33.35). Ilgainiui Simeono giminė ištirpo Judo giminėje.
21 Kr 4,17: Šis intarpas yra perkeltas iš tolesnės, t. y. 18-osios eilutės.
31 Kr 4,39: ... Gedor{o} apylinkių link: graikiškajame vertime Gerar{os} apylinkių link.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 4