BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 13 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 2

 Pirmoji Kronikų knyga
  
 Judo giminė
  
1 Kr 2

Izraelio (Jokūbo) sūnūs

1 Izraelio sūnūs yra šie: Reubenas, Simeonas, Levis, Judas, Issacharas, Zebulunas, 2 Danas, Juozapas, Benjaminas, Naftalis, Gadas ir Ašeras.

Judo palikuonys

3 [i1]Judo sūnūs: Eras, Onanas ir Šela. Šie trys jam gimė iš kanaanietės Bat-Šuos. Judo pirmagimis Eras buvo nedoras VIEŠPATIES akyse, ir jis nubaudė jį mirtimi. 4 Judo marti Tamara jam pagimdė Perezą ir Zerahą. Iš viso Judas turėjo penkis sūnus.

5 Perezo sūnūs: Hezronas ir Hamulas.

6 Zeraho sūnūs: Zimris, Etanas, Hemanas, Kalkolis ir Dara. Penki iš viso.

7 Zimrio sūnus Karmis. Karmio sūnus Achanas, kuris nusižengė pasiimdamas sunaikinti skirtus daiktus[i2] ir todėl užtraukė nelaimę Izraeliui. 8 Etano sūnus Azarijas.

Dovydo protėviai

9 Hezronui gimę sūnūs buvo Jerahmėelis, Ramas ir Chelubajis.[i3]

10 [i4]Ramui gimė Aminadabas, o Aminadabui gimė Nahšonas, Judo sūnų vadas. 11 Nahšonui gimė Salma, Salmai gimė Boazas, 12 Boazui gimė Obedas, Obedui gimė Išajas. 13 Išajui gimė jo pirmagimis Eliabas, antras sūnus Aminadabas, trečias Šimea, 14 ketvirtas Netanelis, penktas Radajis, 15 šeštas Ozemas ir septintas Dovydas. 16 Jų seserys buvo Zeruja ir Abigailė. Zerujos sūnūs: Abišajis, Joabas ir Asahelis – trys. 17 Abigailė pagimdė Amasą. Amasos tėvas buvo Jeteris Išmaelitas.

Kalebas

18 [i5]Hezrono sūnus Kalebas turėjo vaikų iš savo žmonos Azubos ir Jerijotės. Jos sūnūs buvo šie: Ješeris, Šobabas ir Ardonas. 19 Azubai mirus, Kalebas vedė Efratą, kuri pagimdė jam Hurą. 20 Hurui gimė Uris, o Uriui gimė Bezalelis.

21 Tada Hezronas suėjo su Gileado tėvo Machiro dukterimi, kurią jis vedė būdamas šešiasdešimties metų, ir ji pagimdė jam Segubą. 22 Segubui gimė Jairas, turėjęs dvidešimt tris miestus Gileado krašte. 23 Bet Gešuras ir Aramas atėmė iš jų Havot-Jairą – Kenatą su jam pavaldžiomis gyvenvietėmis – šešiasdešimt miestų. Visi šie buvo Gileado tėvo Machiro palikuonys. 24 Po Hezrono mirties Kaleb- Efratoje Hezrono žmona Abija pagimdė jam Tekuos tėvą Ašhurą.

Jerahmėelis

25 [i6]Hezrono pirmagimio sūnaus Jerahmėelio sūnūs: jo pirmagimis Ramas, Buna, Orenas, Ozemas ir Ahijas. 26 Jerahmėelis turėjo ir kitą žmoną, vardu Atara. Ji buvo Onamo motina. 27 Ramo, Jerahmėelio pirmagimio, sūnūs: Maazas, Jaminas ir Ekeris. 28 Onamo sūnūs: Šamajis ir Jada. Šamajo sūnūs: Nadabas ir Abišuras. 29 Abišuro žmonos vardas buvo Abihailė; ji pagimdė jam Ahbaną ir Molidą. 30 Nadabo sūnūs: Seledas ir Apajimas. Seledas mirė bevaikis. 31 Apajimo sūnus Išis. Išio sūnus Šešanas. Šešano sūnus Ahlajis. 32 Jados, Šamajo brolio, sūnūs: Jeteris ir Jonatanas. Jeteris mirė bevaikis. 33 Jonatano sūnūs: Peletas ir Zaza. Šie buvo Jerahmėelio palikuonys.

34 Šešanas sūnų neturėjo, tik dukteris. Bet Šešanas turėjo egiptietį vergą, vardu Jarka. 35 Šešanas tad davė savo dukterį savo vergui Jarkai žmona, ir ji pagimdė jam Atajį. 36 Atajui gimė Natanas, ir Natanui gimė Zabadas. 37 Zabadui gimė Eflalis, ir Eflaliui gimė Obedas. 38 Obedui gimė Jehu'as, ir Jehu'ui gimė Azarijas. 39 Azarijui gimė Helezas, ir Helezui gimė Eleasa. 40 Eleasai gimė Sismajis, ir Sismajui gimė Šalumas. 41 Šalumui gimė Jekamijas, ir Jekamijui gimė Elišama.

Antroji Kalebo genealogija

42 [i7]Jerahmėelio brolio Kalebo sūnūs: jo pirmagimis Meša; jis buvo Zifo tėvas. Hebrono tėvo Marešos sūnūs. 43 Hebrono sūnūs: Korahas, Tapuahas, Rekemas ir Šema. 44 Šemai gimė Jorkeamo tėvas Rahamas, ir Rekemui gimė Šamajis. 45 Šamajo sūnus Maonas. Maonui gimė Betzūras. 46 Kalebo sugulovė Efa pagimdė Haraną, Mozą ir Gazezą. Haranui gimė Gazezas. 47 Jahdajo sūnūs: Regemas, Jotamas, Gešanas, Peletas, Efa ir Šaafas. 48 Kalebo sugulovė Maaka pagimdė Šeberį ir Tirhaną. 49 Ji pagimdė ir Šaafą, Madmanos tėvą, bei Ševą, Machbenos ir Gibeos tėvą. Achsa buvo Kalebo duktė.

Huras

50 [i8]Šie buvo Kalebo palikuonys.

Huro, Efratos pirmagimio, sūnūs: Šobalas, Kirjat-Jearimų tėvas,51 Salma, Betliejaus tėvas, ir Harefas, Bet-Gaderio tėvas. 52 Šobalo, Kirjat-Jearimų tėvo, sūnūs buvo Haroė, pusė Menuhotų 53 ir Kirjat- Jearimų klanai: itritai, putitai, šumatitai ir mišraitai. Iš šių kilo zoratitai ir eštaolitai. 54 Salmos palikuonys: Betliejus, netofatitai, Atrot-Bet-Joabas, pusė manatatitų, zoritai. 55 Taip pat ir raštininkų šeimos, gyvenusios Jabeze: tiratitai, šimeatitai ir sukatitai. Jie buvo kenitai, kilę iš Hamato, Rechabo tėvo namų.

  
Išnašos:
11 Kr 2,3-4,23: Kronikininkas deda Judo giminės kur kas išsamesnę už kitų giminių genealogiją, nes jo dėmesio centre yra karalius Dovydas iš Judo giminės. Be to, Kronikininko amžiuje Dievo tautą sudarė bemaž vieni Judo žmonės – judėjai.
21 Kr 2,7: ... sunaikinti skirtus daiktus: šventojo karo papročiu karo grobis turėjo būti pašvęstas sunaikinant. Šventojo karo paprotys draudė karo metu ką nors sau pasigrobti.
31 Kr 2,9: ... Chelubajis: Kalebo vardo variantas (žr. 18,42 eilutes), skirtingas nuo Chelub[o] (žr. 1 Kr 4,11).
41 Kr 2,10-2,17: Tiesioginiai Dovydo protėviai. Panašus sąrašas duodamas Rut 4,19-23 tekste. Abu sąrašai, nors ir nepriklausomi, turi bendrą šaltinį.
51 Kr 2,18-2,24: Kalebo palikuonys. 1 Kr 4,15 tekste, kaip dažnai Penkiaknygėje (žr. Sk 13,6; 14,6.30; 26,65 ir t.t.), Kalebas yra vadinamas Jefūnės sūnumi. Šiame tekste jis vadinamas Hezrono sūnumi turbūt dėl to, kad Kronikininko laikais Kalebo palikuonys buvo laikomi Hezrono klano dalimi.
61 Kr 2,25-2,41: Jerahmėelitų klanas turėjo savo gyvenvietes Judo Negebe. Negebas yra pietinė Kanaano, arba Palestinos, dalis.
71 Kr 2,42-2,49: Šis tekstas yra Kalebo klano palikuonių sąrašas iš prieštremtinio laikotarpio. Kalebo klanas turėjo savo gyvenvietes pietinėje Judo dalyje.
81 Kr 2,50-2,55: Huritų klanas turėjo savo gyvenvietes į pietus ir vakarus nuo Jeruzalės ir buvo giminingas Kalebo klanui.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 2