BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 12 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 12

 Pirmoji Kronikų knyga
  
1 Kr 12

Ankstyvieji Dovydo sekėjai

1 [i1]Šie buvo vyrai, atėję pas Dovydą į Ziklagą dar jam slapstantis nuo Kišo sūnaus Sauliaus, kurie buvo tarp galiūnų, jam padėjusių kare. 2 Jie buvo ginkluoti lankais, galėjo ir dešine, ir kaire ranka laidyti mėtykle akmenis ar šaudyti iš lanko strėles; jie buvo iš Sauliaus giminaičių, iš Benjamino giminės. 3 Ahiezeris, vadas, drauge su Joašu, – abu Šemajo iš Gibeos sūnūs; taip pat Jezielis ir Peletas, Azmaveto sūnūs; Beraka, Jehu'as iš Anatoto, 4 Išmajas iš Gibeono, galiūnas iš Trisdešimties ir vienas Trisdešimties vadų; 5 Jeremijas, Jahazielis, Johananas, Jozabadas iš Gederos, 6 Elizaijis, Jerimotas, Bealijas, Šemarijas, Šepatijas Harifitas; 7 Elkana, Išijas, Azarelis, Joezeris ir Jašobemas – Koraho žmonės; 8 ir Joela bei Zebadijas, sūnūs Jerohamo iš Gedoro.

9 Ir iš Gado giminės žmonių perėjo pas Dovydą sekti jam įkandin į dykumos tvirtovę. Jie buvo narsūs galiūnai, patyrę kareiviai, ginkluoti skydu ir ietimi, išvaizda tarsi liūtai, vikrumu tarsi gazelės kalnuose. 10 Ezeris buvo vadas, Obadijas antras, Eliabas trečias, 11 Mišmana ketvirtas, Jeremijas penktas, 12 Atajis šeštas, Elielis septintas, 13 Johananas aštuntas, Elzabadas devintas, 14 Jeremijas dešimtas, Machbanajis vienuoliktas. 15 Šie Gado giminės vyrai buvo kariuomenės galvos. Mažieji buvo lygiajėgiai šimtui, o stiprieji – tūkstančiui. 16 Tai buvo vyrai, kurie pirmąjį mėnesį perbrido Jordaną, kai jis buvo išsiliejęs iš savo krantų, ir privertė bėgti visus slėnio gyventojus į rytus ir vakarus.

17 Pas Dovydą į tvirtovę atėjo ir iš Benjamino bei Judo giminių. 18 Išėjęs jų pasitikti, Dovydas kreipėsi į juos, tardamas: „Jeigu ateinate pas mane taikiu tikslu, man padėti, parodysiu jums gerą širdį, bet jeigu ateinate išduoti manęs priešams, nors mano rankos nėra padariusios jokio smurto, temato tai mūsų protėvių Dievas ir teduoda nuosprendį“. 19 Tada dvasia apgaubė Amasajį, Trisdešimties vadą, ir jis tarė:

„Mes esame tavo, Dovydai;

ir su tavimi, Išajo sūnau!

Ramybė, ramybė tau,

ramybė tam, kuris tau padeda!

Tavo Dievas yra tas,

kuris tau padeda...“

Tada Dovydas, juos priėmęs, pastatė juos tarp savo pajėgų vadų.

20 Ir iš Manaso giminės perbėgo pas Dovydą, kai jis atžygiavo su filistinais į mūšį su Sauliumi. Tačiau filistinams jis nepadėjo, nes jų valdovai pasitarė ir jį atleido, sakydami: „Jis pereis pas savo šeimininką Saulių mūsų galvų kaina“. 21 Jam žygiuojant į Ziklagą, pas jį perbėgo šie Manaso giminės vyrai: Adnahas, Jozabadas, Jediaelis, Michaelis, Jozabadas, Elihu'as ir Ziletajis, Manaso klanų galvos. 22 Jie padėjo Dovydui prieš užpuolikų gaują, nes visi jie buvo narsūs vyrai ir kariškių vadai. 23 Iš tikrųjų diena po dienos žmonės vis ėjo pas Dovydą jam padėti, kol ten išaugo didžiulė stovykla, tarsi Dievo stovykla.

Dovydo pajėgų sąrašas

24 Šie yra skaičiai būrių ginkluotų vyrų, atėjusių pas Dovydą į Hebroną, perduoti jam Sauliaus karalystės pagal VIEŠPATIES žodį:

25 Judo giminės, nešiojusių skydą ir ietį, šeši tūkstančiai aštuoni šimtai kaip reikiant ginkluotų vyrų.

26 Iš Simeono giminės, narsių kareivių, septyni tūkstančiai šimtas.

27 Levio giminės keturi tūkstančiai šeši šimtai; 28 Jehojada, Aarono namų vadas, ir su juo trys tūkstančiai septyni šimtai; 29 Zadokas, jaunas narsus vyras, su savo klanu – dvidešimt trim pareigūnais.

30 Iš Benjamino žmonių, Sauliaus giminių, trys tūkstančiai, kurių daugumas iki šiol buvo likę ištikimi Sauliaus namams.

31 Iš Efraimo giminės dvidešimt tūkstančių aštuoni šimtai narsių vyrų, išgarsėjusių savo klanuose; 32 iš pusės Manaso giminės aštuoniolika tūkstančių, pagal vardus paskirtų eiti ir pastatyti Dovydą karaliumi.

33 Iš Issacharo giminės vyrų, kurie suprato laiko ženklus ir žinojo, ką turi Izraelis daryti, du šimtai vadų, o visi jų giminaičiai – jų įsakymu.

34 Iš Zebuluno giminės penkiasdešimt tūkstančių užgrūdintų kareivių, ginkluotų mūšiui su visokiais karo ginklais, padėti Dovydui iš visos širdies.

35 Iš Naftalio giminės tūkstantis vadų drauge su trisdešimt septyniais tūkstančiais vyrų, ginkluotų skydu ir ietimi.

36 Iš Dano giminės dvidešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai vyrų, apginkluotų stoti į kovos rikiuotę.

37 Iš Ašero giminės keturiasdešimt tūkstančių užgrūdintų kareivių, pasiruošusių kovai.

38 Iš anapus Jordano Reubeno ir Gado giminių bei pusės Manaso giminės šimtas dvidešimt tūkstančių, ginkluotų įvairiais karo ginklais.

39 Visi šie kareiviai atžygiavo į Hebroną kautynių rikiuotėje, visa širdimi norėdami pastatyti Dovydą viso Izraelio karaliumi. Panašiai visas likusis Izraelis buvo vienos širdies padaryti Dovydą karaliumi. 40 Tenai jie pasiliko su Dovydu tris dienas valgydami ir gerdami, nes jų giminės buvo juos aprūpinę. 41 Taip pat ir jų kaimynai atėjo net iš Issacharo, Zebuluno ir Naftalio, ant asilų, kupranugarių, mulų ir jaučių gabendami maistą, gausias atsargas miltų, figų plokštainių, razinų papločių, vyno, aliejaus, galvijų ir avių, nes Izraelyje buvo daug džiaugsmo.

  
Išnašos:
11 Kr 12,1-12,40: Dovydo kariuomenės aprašas. Dovydas buvo žavi asmenybė – patraukė prie savęs daug pajėgių asmenų. Kronikininkas susieja jį su praeitimi istorinėmis užuominomis ir jį idealizuoja. Dovydas – idealus Dievo tautos karalius.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 12