BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 14

 Pirmasis laiškas korintiečiams
  
1 Kor 14

Charizmų laipsniai

1 Siekite meilės, taip pat rūpestingai ieškokite dvasinių dovanų, labiausiai pranašavimo.[i1] 2 Kas kalba kalbomis, ne žmonėms kalba, bet Dievui; juk niekas jo nesupranta, jis Dvasioje kalba paslaptingus dalykus. 3 O kas pranašauja, tas sako žmonėms pamokymus, paskatinimo bei paguodos žodžius. 4 Kas kalba kalbomis, pats save tobulina, o kas pranašauja – ugdo Bažnyčią. 5 Aš norėčiau, kad jūs visi kalbėtumėte kalbomis, bet būtų geriau, jei pranašautumėte. Kas pranašauja, yra didesnis už tą, kuris kalba kalbomis, nebent pastarasis ir aiškintų, ugdydamas Bažnyčią.

6 Broliai, jei aš imčiau ir ateičiau pas jus kalbėdamas kalbomis, kokia jums būtų nauda, jeigu jums neskelbčiau apreiškimo, mokslo, pranašystės ar pamokymo? 7 Taip pat jei negyvi instrumentai, skleidžiantys garsus, pavyzdžiui, fleita ar kanklės, neskambėtų skirtingai, iš ko pažintume, kuo griežiama ar skambinama? 8 Ir jeigu trimitas duotų neaiškų garsą, kas rengtųsi į mūšį? 9 Tas pat ir su jumis. Jei, kalbėdami kalbomis, netarsite aiškių žodžiu, kaipgi bus galima suprasti, ką sakote? Jūs kalbėsite vėjams! 10 Kas žino, kiek esama įvairių kalbų pasaulyje, tačiau nėra bereikšmės kalbos. 11 Tad jei aš nesuvoksiu kalbos reikšmės, būsiu kalbėtojui svetimšalis, ir kalbėtojas man bus svetimšalis. 12 Taigi ir jūs, uoliai ieškantys Dvasios dovanų, siekite jų gausos Bažnyčiai ugdyti.

13 Todėl kas kalba kalbomis, tesimeldžia, kad galėtų ir aiškinti. 14 Jei meldžiuosi kalba, meldžiasi tik mano dvasia, o protas lieka bevaisis. 15 Ką daryti? Aš melsiuosi dvasia ir melsiuosi protu; giedosiu dvasia ir giedosiu protu. 16 Jei tu šlovini dvasia, kaipgi tavo padėkos maldai pridurs „amen“ pašalinis, kuris nesupranta, ką tu kalbi? 17 Gal tu ir gražiai dėkoji, bet kitam iš to nėra naudos. 18 Dėkui Dievui, aš kalbu kalbomis daugiau už jus visus, 19 vis dėlto bendruomenės susirinkime verčiau ištarsiu penkis žodžius savo protu, kad pamokyčiau ir kitus, negu tūkstančius žodžių kalbomis.

Praktiški nurodymai

20 Broliai! Nebūkite vaikai išmanymu. Verčiau piktybe būkite kūdikiai, o išmanymu – subrendę žmonės.[i2] 21 Įstatyme parašyta: Šitai tautai aš kalbėsiu svetimomis kalbomis, svetimųjų lūpomis, bet ir tuomet jie nepaklausys manęs, – sako Viešpats.

22 [i3]Vadinasi, kalbos yra ženklas ne tikintiems, bet netikintiems. O pranašystė skirta ne netikintiems, bet tikintiems. 23 Juk jei susirinktų visa bendruomenė ir visi imtų kalbėti kalbomis, ir įeitų pašaliniai ar netikintys, – argi jie nepasakytų, kad jūs išėję iš proto?

24 Jeigu visi pranašautų ir įeitų koks pašalinis ar netikintis, jis būtų visų įspėtas ir visų apkaltintas. 25 Jo širdies slėpiniai taptų atverti, ir jis, puolęs veidu žemėn, pašlovintų Dievą ir išpažintų, jog Dievas iš tiesų yra jumyse.

26 Tad kaip bus, broliai? Kai susirenkate, kiekvienas turi ar giedojimo dovaną, ar pamokymą, ar apreiškimą, ar kalbą, ar aiškinimą. Tegul viskas bus daroma ugdymui. 27 Jei kas gali kalbėti kalbomis, tekalba du, daugiausia trys, ir pakaitomis, o vienas tegul aiškina. 28 Jeigu nėra aiškintojo, tegul kalbėtojas bendruomenėje tyli ir tekalba tik sau ir Dievui. 29 Iš pranašų tegul kalba du ar trys, o kiti tegul apsvarsto. 30 Bet jei kitam sėdinčiam užeina apreiškimas, pirmesnysis tegul nutyla. 31 Juk jūs galite po vieną visi pranašauti, kad visi pasimokytų ir pasiragintų. 32 Pranašų dvasinės dovanos yra pranašams klusnios, 33 nes Dievas nėra sumaišties, bet santarvės Dievas.

Kaip visose šventųjų bendruomenėse, 34 [i4]moterys tegul susirinkimuose tyli; kalbėti joms neleidžiama, jos turi būti klusnios, kaip skelbia įstatymas. 35 Jeigu jos nori ko nors išmokti, tepasiklausia namie savo vyrų, nes moteriai negražu kalbėti bendruomenės susirinkime.

36 Argi iš jūsų išėjo Dievo žodis? ar tik jus vienus pasiekė? 37 Jei kas tariasi esąs pranašas ar Dvasios įkvėptas žmogus, tas turi pripažinti, jog tai, ką jums rašau, yra Viešpaties įsakymas. 38 O jei kas šito nenori pripažinti, pats nebus pripažintas.[i5]

39 Taigi, mano broliai, siekite pranašystės dovanos, tačiau nedrauskite kalbėti kalbomis. 40 Tiktai viskas tebūna daroma padoriai ir tvarkingai.

  
Išnašos:
11 Kor 14,1: Tiek ST, tiek NT pranašystės retai liečia ateitį. Pranašas dažniausiai skelbia Dievo valią esamomis aplinkybėmis, Dievo vardu guodžia, pamoko ir stiprina tikinčiuosius.
21 Kor 14,20: Plg. Ef 4,14; Fil 3,12.15.
31 Kor 14,22-14,25: Matyt, 22-23 eil. ir 24 eil. žodis netikintis vartojamas skirtingomis reikšmėmis. 22 eil. netikintis yra užkietėjęs; nesuprantama kalba jo dvasinio kurtumo ženklas. 24 eil. netikintis artėja prie tikėjimo. Išgirsta pranašystė jam padeda apsispręsti už tikėjimą.
41 Kor 14,34: Moterims draudžiama kalbėjimo svetimomis kalbomis charizma, matyt, reikalavusi emocinės įtampos (23 eil.). Nedraudžiama joms pranašauti, tai yra teikti dvasinių paraginimų (11,5); ši charizma yra klusni (11,32). – Skelbia įstatymas – Pr 3,16.
51 Kor 14,38: Plg. Mt 7,23.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 14