BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 25 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 1

 Pirmasis laiškas korintiečiams
  
 LAIŠKO ĮŽANGA
  
1 Kor 1

Sveikinimai, padėka

1 Paulius, Dievo valia pašauktas Kristaus Jėzaus apaštalas, ir brolis Sostenas[i1]2 Dievo bendrijai Korinte, pašvęstiesiems Kristuje Jėzuje, pašauktiesiems šventiesiems ir visiems, kurie šaukiasi[i2] mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardo kiekvienoje vietoje pas juos ir pas mus. 3 Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus!

4 Aš nuolat už jus dėkoju Dievui, kad dėl Jėzaus Kristaus Dievas suteikė jums savo malonę. 5 Per jį jūs praturtėjote visa kuo – visokiu žodžiu ir pažinimu – 6 ir Kristaus liudijimas tapo tvirtas. 7 Todėl jums, laukiantiems mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus apsireiškimo, nestinga jokios malonės dovanos.

8 Jis ir stiprins jus iki galo, kad išliktumėte nenusikaltę mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus dienai.[i3]

9 Ištikimas yra Dievas, kuris jus pašaukė į savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus bendrystę.[i4]

SUSISKALDYMAS IR PAPIKTINIMAI

Korinto bažnyčioje atsiradusios partijos

Tikinčiųjų susiskaldymas

10 Broliai, Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu maldauju jus, kad visi vienaip sutartumėte ir pas jus nebūtų susiskaldymų, kad būtumėte vienos dvasios ir vienos minties. 11 Mat Chlojės namiškiai pranešė man apie jus, mano broliai, kad tarp jūsų esama kivirčų. 12 Turiu omenyje tai, kad iš jūsų yra tokių, kurie sako: „Aš esu Pauliaus“, „aš – Apolo“, „aš – Kefo“, „o aš – Kristaus“.[i5] 13 Argi Kristus padalytas? nejaugi Paulius buvo už jus nukryžiuotas? negi vardan Pauliaus buvote pakrikštyti? 14 Dėkui Dievui, kad pas jus nieko daugiau nekrikštijau, išskyrus Krispą ir Gajų,[i6] 15 todėl niekas negali pasakyti, jog jūs buvote pakrikštyti mano vardu.

16 Tiesa, esu pakrikštijęs ir Stepono namus, o daugiau nežinau, ar ką besu pakrikštijęs.

Pasaulio išmintis ir kryžiaus paikybė

17 Kristus nesiuntė manęs krikštyti, bet Evangelijos skelbti, tiktai ne žodžių išmintimi, kad Kristaus kryžius neliktų be galios.[i7]

18 Mat žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė, o mums, einantiems į išganymą, jis yra Dievo galybė. 19 Juk parašyta:

Sunaikinsiu išmintingųjų išmintį,

niekais paversiu gudriųjų gudrybę.

20 Kur išminčius? kur Rašto aiškintojas? kur šio pasaulio tyrinėtojas? Argi Dievas nepavertė pasaulio išminties kvailyste? 21 O kadangi pasaulis savo išmintimi Dievo nepažino iš Dievo išminties veikalų, tai Dievas panorėjo skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kurie tiki. 22 Žydai reikalauja stebuklų, graikai ieško išminties,[i8] 23 o mes skelbiame Jėzų nukryžiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas, pagonims – kvailystė. 24 Bet pašauktiesiems – tiek žydams, tiek graikams – mes skelbiame Kristų, kuris yra Dievo galybė ir Dievo išmintis. 25 Dievo kvailybė išmintingesnė už žmones ir Dievo silpnybė galingesnė už žmones.

26 Tik pažvelkite, broliai, kas gi jūs, pašauktieji, esate? Žmonių akimis žiūrint, nedaug tarp jūsų tėra išmintingų, nedaug galingų, nedaug kilmingų.

27 Bet Dievas pasirinko, kas pasauliui atrodo kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus. 28 Ir tai, kas pasaulio akims – žemos kilmės, kas paniekinta, ko nėra, Dievas pasirinko, kad niekais paverstų tai, kas laikoma kažin kuo, – 29 kad joks žmogus[i9] negalėtų didžiuotis prieš Dievą. 30 Jo dėka ir jūs esate Kristuje Jėzuje,[i10] kuris Dievo valia mums tapo išmintimi, teisumu, pašventimu ir atpirkimu, 31 kad, anot Rašto, kas giriasi, girtųsi Viešpačiu.

  
Išnašos:
11 Kor 1,1: Sostenas – Pauliaus bendradarbis; ar Apd 18,17 mini tą patį asmenį, nėra žinoma.
21 Kor 1,2: Šaukiasi m. V. J. Kr. vardo – kurie jį garbina kaip Dievą (vardas reiškia patį asmenį). Galimas kitas vertimas: kiekvienoje vietoje šaukiasi mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardo – jų ir mūsų Viešpaties.
31 Kor 1,8: Dienai – teismo dienai.
41 Kor 1,9: Dievo ištikimybė savo pažadams – viena iš pagrindinių ST temų; ją labiausiai patvirtino Kristaus atpirkimas, sutaikinęs mus su Dievu ir padaręs jo įsūniais.
51 Kor 1,12: Apie Apolą žr. Apd 18,24-28; Kefas – aramėjiškas Petro vardas.
61 Kor 1,14: Plg. Apd 18,8 ir Rom 16,23.
71 Kor 1,17: Paulius pasižymėjo ypatinga malone (charizma) Dievo žodžiu paveikti ir atversti pagonis. Krikštydavo Pauliaus padėjėjai.
81 Kor 1,22-1,25: Plg. Mt 12,38; Jn 4,48.
91 Kor 1,29: Žmogus – pažodžiui kūnas.
101 Kor 1,30: Būti Kristuje Jėzuje Pauliui reiškia būti gyvu jo mistinio kūno nariu.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 1