BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis Jono laiškasSkyrius: 5

 Pirmasis Jono laiškas
  
1 Jn 5

1 Kiekvienas, kas tiki, jog Jėzus yra Mesijas,

yra gimęs iš Dievo,

ir kiekvienas, kuris myli Gimdytoją,

myli ir iš jo gimusįjį.[i1]

2 Iš to pažįstame mylį Dievo vaikus,

kad mylime Dievą ir jo įsakymus vykdome.

3 Nes tai ir yra Dievo meilė – jo įsakymus vykdyti.

O jo įsakymai nėra sunkūs.[i2]

4 Juk kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį,

ir štai pergalė, nugalinti pasaulį: mūsų tikėjimas![i3]

Iš kur tikėjimas?

5 O kas gi nugali pasaulį, jei ne tas,

kuris tiki, kad Jėzus yra Dievo Sūnus?!

6 Tasai yra, kuris atėjo

per vandenį ir kraują: Jėzus Kristus; ne vien per vandenį,

bet per vandenį ir kraują.[i4]

Ir Dvasia tai paliudija, nes Dvasia yra tiesa.

7 [i5]Mat yra trys liudytojai:

8 Dvasia, vanduo ir kraujas, ir šie trys sutaria.

9 Jeigu priimame žmonių liudijimą,

tai Dievo liudijimas didesnis.

O Dievo liudijimas toksai:

jis yra paliudijęs apie savo Sūnų.

10 Kas tiki Dievo Sūnų,

tas turi savyje tą liudijimą.

Kas Dievu netiki, tas jį melagiu laiko,

nes nepatikėjo liudijimu,

kurį Dievas davė savo Sūnui.

11 O liudijimas toks:

Dievas mums suteikė amžinąjį gyvenimą,

ir tas gyvenimas yra jo Sūnuje.

12 Kas turi Sūnų, turi gyvenimą.

Kas neturi Dievo Sūnaus, tas neturi gyvenimo.

PAPILDYMAI

Krikščionio pasitikėjimas

13 Aš tai parašiau jums, įtikėjusiems Dievo Sūnaus vardą,

kad žinotumėte turį amžinąjį gyvenimą.[i6]

14 Mes tvirtai pasitikime juo,

nes ko tik prašome pagal jo valią, jis mūsų išklauso.

15 O jeigu žinome, kad jis mūsų išklauso, ko tik prašome,

tai ir žinome turį, ko esame prašę.

16 Jei kas mato nusidedant savo brolį, tačiau ne iki mirčiai,

teprašo, ir Dievas duos jam gyvybę,

būtent tiems, kurie nusideda ne iki mirčiai.[i7]

Mat yra nuodėmė iki mirčiai,

ir aš kalbu ne apie ją, kad būtų prašoma.

17 Kiekviena neteisybė yra nuodėmė,

tačiau esama nuodėmės ne iki mirčiai.

Laiško santrauka

18 Mes žinome, jog kiekvienas

gimusis iš Dievo nenusideda,

bet Dievo Pagimdytasis saugo jį,

ir piktasis jo nepaliečia.

19 Mes žinome, jog esame iš Dievo,

o visas pasaulis yra piktojo pavergtas.[i8]

20 Dar mes žinome, kad Dievo Sūnus yra atėjęs

ir suteikęs mums nuovokos, kad pažintume Tikrąjį.

Ir mes esame Tikrajame – jo Sūnuje Jėzuje Kristuje.

Šitas yra tikrasis Dievas ir amžinasis gyvenimas.

21 Vaikeliai, sergėkitės stabų!

  
Išnašos:
11 Jn 5,1: Iš Dievo gimusįjį – kiekvieną žmogų, Dievo įvaikį.
21 Jn 5,3: Plg. Mt 11,29-30.
31 Jn 5,4: Plg. Jn 16, 33; Įst 30,11.
41 Jn 5,6: Vanduo ir kraujas – Kristaus mesijinės veiklos ženklai, išreiškiantys Krikštą ir kryžių (žr. Jn 19,34). Greičiausiai autorius prieš ano meto klaidas norėjo akcentuoti Kristaus kančios realumą. Antai Kerintas mokė, jog krikšto momentu atėjusi Dvasia palikusi Jėzų prieš kruviną mirtį.
51 Jn 5,7-5,8: Kai kurie vėlesni rankraščiai praplečia: Mat yra trys liudytojai danguje: Tėvas, Žodis ir Šventoji Dvasia, ir tie trys sutaria. Ir yra trys liudytojai žemėje: Dvasia, vanduo ir kraujas, ir šie trys sutaria. Senieji graikiški rankraščiai ir Neovulgata teturi trumpąjį tekstą.
61 Jn 5,13: Pirmasis Jono laiškas baigiamas visiškai panašiai kaip jo evangelija (plg. Jn 20,31), paskui dar eina papildymai kaip ir evangelijos pabaigoje Jn 21).
71 Jn 5,16: Nuodėmė iki mirčiai, t. y. nuodėmė, pražudanti amžinąjį gyvenimą žmoguje, anot Mt 12,31, yra nuodėmė prieš Šventąją Dvasią, prieš tiesą. Šiame tekste greičiausiai kalbama apie apostaziją, t. y. apie Kristaus išsižadėjimą ar jo dievystės neigimą (plg. 1 Jn 4,3).
81 Jn 5,19: Plg. Jn 8,47; 12,31 ; 14,30; Gal 1,4.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis Jono laiškasSkyrius: 5