BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis Jono laiškasSkyrius: 2

 Pirmasis Jono laiškas
  
1 Jn 2

1 Mano vaikeliai, rašau jums tai, kad nenusidėtumėte.

O jei kuris nusidėtų,

tai mes turime Užtarėją pas Tėvą, teisųjį Jėzų Kristų.

2 Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes,

ir ne tik už mūsų,

bet ir už viso pasaulio.

Vykdyti įsakymus, ypač meilės įsakymą

3 Iš to patiriame, jog esame jį pažinę,

kad laikomės jo įsakymų.

4 Kas sakosi jį pažinęs,

bet jo įsakymų nesilaiko,

tas melagis, ir nėra jame tiesos.

5 O kas laikosi jo žodžių,

tas iš tiesų tobulai myli Dievą.

Iš to ir pažįstame, jog jame esame.

6 Kas tvirtina esąs jame,

tas turi pats taip vaikščioti,

kaip ir jis vaikščiojo.

7 [i1]Mylimieji, aš jums nerašau naujo įsakymo,

bet seną įsakymą,

kurį nuo pradžios esate gavę.

Tasai senas įsakymas yra mokslas, kurį jūs girdėjote.

8 Ir vis dėlto rašau jums apie naują įsakymą,

kuris tikras jame ir jumyse, nes tamsa traukiasi,

o tikroji šviesa jau šviečia.

9 Kas sakosi esąs šviesoje, o savo brolio nekenčia,

tas dar tebėra tamsoje.

10 Kas myli savo brolį, tas pasilieka šviesoje,

ir jame nieko piktinančio nėra.

11 Kas savo brolio nekenčia,

tas yra tamsoje, vaikščioja tamsoje ir nežino, kur einąs,

nes tamsa užgulė jam akis.

Nemylėti nuodėmingojo pasaulio

12 Rašau jums, vaikeliai:

jo vardu atleistos jums nuodėmės.

13 Rašau jums, tėvai, nes jūs pažįstate tą,

kuris yra nuo pradžios.

Ir jums, jaunuoliai, rašau,

nes jūs nugalėjote piktąjį.

14 Parašiau jums, vaikeliai, nes jūs pažįstate Tėvą.

Parašiau ir jums, tėvai, nes pažįstate tą,

kuris yra nuo pradžios.

Ir jums, jaunuoliai, tai parašiau,

nes jūs tvirti ir laikosi jumyse Dievo žodis,

ir jūs nugalėjote piktąjį.

15 Nemylėkite pasaulio nei to, kas yra pasaulyje.

Jei kas myli pasaulį, nėra jame Tėvo meilės,[i2]

16 nes visa, kas pasaulyje,

tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė,

o tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio.

17 Praeina pasaulis ir jojo geismai.

Kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius.[i3]

Saugotis Antikristo

18 Vaikeliai, atėjo valanda paskutinė.

Kaip esate girdėję, jog ateis Antikristas,

tai dabar pasirodė daug antikristų.

Iš to mes sprendžiame,

jog atėjo valanda paskutinė.[i4]

19 Jie yra išėję iš mūsų,

tačiau nebuvo mūsiškiai.

Jeigu jie būtų buvę mūsiškiai,

jie būtų likę su mumis.

Bet turėjo paaiškėti,

jog ne visi yra mūsiškiai.

20 Jūs esate gavę Šventojo patepimą ir visi tai žinote.[i5]

21 Rašiau jums ne kaip nežinantiems tiesos,

bet todėl, kad pažįstate ją

ir iš tiesos negali kilti joks melas.

22 Kas yra melagis, jeigu ne tas,

kuris neigia Jėzų esant Mesiją?

Tas yra ir Antikristas,

nes jis paneigia Tėvą ir Sūnų.

23 Kiekvienas, kas neigia Sūnų, neturi ir Tėvo.

Kas išpažįsta Sūnų, tas turi ir Tėvą.

24 Tepasilieka jumyse

tai, ką girdėjote nuo pradžios.

Jeigu tai, ką girdėjote nuo pradžios, pasiliks jumyse,

tada jūs pasiliksite Sūnuje ir Tėve.

25 Štai pažadas, kurį jis pats mums yra davęs, –

amžinasis gyvenimas.

26 Aš tai parašiau apie tuos,

kurie norėtų jus suklaidinti.

27 Dėl jūsų –

Patepimas, kurį iš jo esate gavę, jumyse lieka,

ir nereikia, kad jus kas nors mokytų,

nes pats jo Patepimas moko jus visko,

ir jis yra tiesa, o ne melas.

Ir kaip jis jus pamokė, taip jame ir laikykitės.

28 Taigi dabar, vaikeliai, pasilikite jame,

kad kai jis pasirodys,

turėtume pasitikėjimą,

ir kai ateis, nereikėtų su gėda nuo jo pasitraukti.

29 Jei žinote, kad jis teisus,

tai žinokite, jogei kiekvienas, kuris daro teisybę,

iš jo yra gimęs.

  
Išnašos:
11 Jn 2,7-2,8: Broliškos meilės įsakymas yra senas, nes remiasi paties Kristaus apreiškimu, o krikščionis jį sužino vos susidūręs su Evangelija; jis naujas išganymo istorijos požiūriu – tik Kristaus mirtis už žmones yra naujas artimo meilės matas (Jn 13,34).
21 Jn 2,15: Plg. 1 Kor 7,31.
31 Jn 2,17: Plg. Mt 7,21; 1 Pt 4,2.
41 Jn 2,18: Antikristas – Kristaus priešininkas; gali būti klaidų skleidėjas, prisidengęs Kristaus autoritetu. Sakydamas, jog atsirado daug antikristų, šv. Jonas turi galvoje ano meto klaidatikius, ir visų pirma Kerintą, kuris skelbė, kad Jėzus buvęs paprastas žmogus.
51 Jn 2,20: Šventosios Dvasios malonė, arba pati Šventoji Dvasia, gyvena tikinčiuosiuose ir veda į tiesą. Šventosios Dvasios suteikimas vadinamas patepimu; plg. Apd 10,38; 2 Kor 1,21.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis Jono laiškasSkyrius: 2