BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas žydamsSkyrius: 12

 Laiškas žydams
  
Žyd 12

Jėzaus Kristaus pavyzdys

1 Todėl ir mes, šitokio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visas kliūtis bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, 2 žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoją Jėzų. Jis vietoj sau priderančių džiaugsmų, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. 3 Apsvarstykite, kaip jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį priešgyniavimą, kad nepailstumėte ir nesuglebtumėte dvasia! 4 O jums dar ir neteko priešintis iki kraujų, grumiantis su nuodėme.

Tėviškasis Dievo auklėjimas

5 Nejaugi būsite užmiršę paguodos žodžius, pasakytus jums kaip sūnums:

Mano sūnau,

nepaniekink Viešpaties auklybos

ir nenusimink jo baramas:

6 nes Dievas griežtai auklėja, ką myli,

ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priglaudžia.

7 Jums reikia pakentėti dėl drausmės. Dievas elgiasi su jumis kaip su sūnumis. O kurio gi sūnaus tėvas griežtai neauklėja?! 8 Bet jeigu jūs be drausmės, kuri visiems privaloma, vadinasi, jūs ne sūnūs, o pavainikiai. 9 Jau mūsų kūno tėvai mus pabausdavo, ir mes juos gerbėme. Tad argi nebūsime dar klusnesni dvasių Tėvui, kad gyventume?! 10 Juk anie savo nuožiūra mus drausmino nedaugeliui dienų, o šis tai daro mūsų labui, kad taptume jo šventumo dalininkais. 11 Beje, kiekviena auklyba tam kartui atrodo ne linksma, o karti, bet vėliau ji atneš taikingų teisumo vaisių auklėtiniams. 12 [i1]Todėl pakelkite nuleistas rankas, ištieskite pasilpusius kelius 13 ir vaikščiokite palikdami tiesius pėdsakus, kad kas luoša, neišnirtų, bet verčiau sugytų.[i2]

Bausmės už neištikimybę

14 Siekite santaikos su visais, siekite šventumo, be kurio niekas neregės Viešpaties. 15 Žiūrėkite, kad kas nors nenustotų Dievo malonės,[i3] kad kokia karti, žalinga šaknis neišleistų daigų ir daugelis ja nesusiterštų; 16 kad neatsirastų ištvirkėlių ir vėjavaikių kaip Ezavas, už valgio kąsnį pardavęs pirmgimio teises. 17 Jūs žinote, kad jis ir paskui, norėdamas gauti palaiminimą, buvo atmestas ir nerado progos atgailai, nors su ašaromis jos ieškojo.

Senoji ir naujoji sandoros

18 Jūs prisiartinote ne prie apčiuopiamos ir liepsnojančios ugnies ar prie audringos tamsos, ar ūkanų, ar viesulo,[i5] 19 ar trimito skardenimo, ar žodžių skambesio, kurį išgirdę žmonės meldė, kad daugiau nebūtų jiems kalbama. 20 Mat jie negalėjo pakelti įsakymo: Net jeigu gyvulys paliestų kalną, jis turi būti užmuštas akmenimis. 21 Anas reginys buvo toks baisus, jog Mozė pasakė: „Bijau ir visas drebu!“ 22 Bet jūs esate prisiartinę prie Siono kalno bei gyvojo Dievo miesto, dangaus Jeruzalės, prie nesuskaitomų tūkstančių angelų ir iškilmingojo sambūrio, 23 prie danguje įrašytųjų pirmgimių Bažnyčios, prie visų Teisėjo Dievo, prie nuskaidrintų teisiųjų dvasių 24 ir prie Naujosios Sandoros Tarpininko Jėzaus bei prie apšlakstymo krauju, kuris šaukia garsiau už Abelio kraują.

25 Žiūrėkite, kad neatstumtumėte kalbančiojo, nes jeigu anie neišsisuko, kai atmetė tą, kuris žemėje davė įspėjimų, tai juo labiau neišsisuksime mes, nusigręžę nuo to, kuris kalba iš dangaus. 26 Jo balsas anuomet drebino žemę, o dabar jis žada: Aš dar kartą supurtysiu ne tik žemę, bet ir dangų! 27 Žodžiai dar kartą rodo, kad bus permainyti sudrebintieji dalykai kaip sukurtieji, kad pasiliktų tai, kas nesudrebinama. 28 Todėl, gaudami nepajudinamą karalystę, būkime dėkingi ir deramai tarnaukime Dievui su pagarba ir baime, 29 nes mūsų Dievas yra ryjanti ugnis.

  
Išnašos:
1Žyd 12,12-12,13: ST citatos pritaikytos prie lavybų iš atletinės kovos įvaizdžio, dažno šv. Pauliaus laiškuose (plg. 1 Kor 9,24; Fil 3,12; 1 Tim 6,12; 2 Tim 2,5).
2Žyd 12,13: Kalbama apie svyruojančius krikščionis, kilusius iš žydų. Dažnai jie grįždavo prie žydiškų papročių ir apeigų.
3Žyd 12,15: Manoma, kad čia Dievo malonė reiškia šventąją Eucharistiją.
5Žyd 12,18: Kai kuriuose rankraščiuose: ... prie apčiuopiamo kalno ir liepsnojančios ugnies ... Iš tiesų 18-21 eil. kalba apie Sinajaus kalną, kada buvo skelbiama dešimt Dievo įsakymų.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas žydamsSkyrius: 12