BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 27 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Juditos knygaSkyrius: 6

 Juditos knyga
  
Jdt 6

1 Aprimus triukšmui, sukeltam vyrų aplink tarybos palapinę, asirų kariuomenės vadas Holofernas visos svetimtaučių minios ir visų moabitų akivaizdoje tarė Achiorui: 2 „Kas tu per vienas, Achiorai, tu ir Efraimo samdiniai, kad dėtumeisi mūsų pranašu, kaip šiandien padarei, ir patarinėtumei nekariauti su Izraelio tauta? Tu sakai, kad jų Dievas juos gins? Kas yra Dievas, išskyrus Nebukadnecarą? Jis pasiųs savo pajėgas ir nušluos juos nuo žemės paviršiaus! Jų Dievas neišgelbės jų! 3 Mes, karaliaus tarnai, sunaikinsime juos, tarsi jie būtų tik vienas vyras. Jie negali atsilaikyti prieš mūsų raitininkų jėgą. 4 Jais mes juos sunaikinsime. Jų kraujas persisunks per jų kalnus, jų laukai bus pilni kritusiųjų. Net jų pėdsakų po mūsų puolimo neliks; jie visi žus. Taip sako visos žemės viešpats Nebukadnecaras! Juk jis taip pasakė, ir jo žodžiai nebus tušti.

5 O tu, Achiorai, amonitų sam-diny, tu ištarei tuos žodžius savo nelaimės dieną. Nuo šios dienos mano veido tol nebematysi, kol aš neatkeršysiu išėjusiai iš Egipto tautai. 6 Tuomet, man sugrįžus, mano kareivių kalavijas ir mano tarnų ietis pervers tau šonus, ir tu atsigulsi tarp sužeistųjų. 7 O dabar mano tarnai perduos tave į aukštumų sritį ir paliks viename iš miestų prie perėjos. 8 Savo mirtimi nemirsi! Tu būsi sunaikintas su jais! 9 Jei iš tikrųjų savo širdyje puoselėji viltį, kad jie nebus paimti į nelaisvę, tai kodėl gi toks prislėgtas atrodai! Aš pasakiau! Nė vienas mano žodžių neliks neįvykdytas!“

10 Tada Holofernas įsakė savo palapinės tarnams suimti Achiorą ir, nuvestą į Betuliją, atiduoti izraelitams. 11 Suėmę jį, tarnai išvedė į lygumą, o iš lygumos, pakilę į aukštumų sritį, atėjo prie šaltinių žemiau Betulijos. 12 Pamatę juos, miesto vyrai griebėsi ginklų ir nuskubėjo iš miesto į kalvos viršūnę, o visi svaidyklininkai, mėtydami akmenis, užkirto jiems kelią kopti. 13 Bet, radę priedangą kalvos papėdėje, Holoferno vyrai surišo Achiorą virvėmis ir, palikę jį ten gulintį, sugrįžo pas savo valdovą.

14 Tada izraelitai nusileido iš savo miesto ir jį užtiko. Išlaisvinę parvedė į Betuliją. Jis buvo nutemptas pas miesto teisėjus. 15 Tomis dienomis teisėjai buvo Michėjo sūnus Uzijas iš Simeono giminės, Otnielio sūnus Chabris ir Malkielio sūnus Karmis. 16 Jiems sušaukus visus miesto seniūnus, atskubėjo į sueigą ir visi jauni vyrai bei moterys. Pastatęs Achiorą visos sueigos viduryje, Uzijas klausinėjo apie tai, kas buvo įvykę. 17 Jis atsakė, papasakodamas, kas buvo įvykę Holoferno taryboje, ir visa, ką buvo pasakęs asirų vadų akivaizdoje, ir kaip Holofernas gyrėsi pasielgsiąs su Izraelio namais. 18 Tai išgirdę, žmonės puolė kniūbsti ir pašlovino Dievą, melsdamiesi:

19 „Viešpatie, dangaus Dieve, atsižvelk į jų įžūlumą! Užjausk mūsų žmones, matydamas jų bejėgiškumą! Šiandien pažvelk maloningai į veidus žmonių, kurie tau pašvęsti.“

20 Tada jie kalbėjo Achiorui, labai girdami jį raminančiais žodžiais. 21 Nusivedęs jį iš sueigos į savo namus, Uzijas iškėlė puotą seniūnams. Tą visą naktį jie šaukėsi, prašydami pagalbos, Izraelio Dievo.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Juditos knygaSkyrius: 6