BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Danieliaus knyga (graikiškieji skyriai)Skyrius: 3

 Danieliaus knyga (graikiškieji skyriai)
  
 Azarijo malda
  
Dan(g) 3

24 [i1] Jie vaikštinėjo liepsnose, giesmėmis šlovindami Dievą ir garbindami Viešpatį. 25 Azarija stovėjo ugnies viduryje ir garsiai meldėsi:

26 Pašlovintas ir gyriaus vertas esi tu,

Viešpatie, mūsų tėvų Dieve,

tavo vardas garbinamas per amžius,

27 nes tu teisus dėl visko, ką mums padarei.

Visi tavo darbai teisingi,

tavo keliai tiesūs

ir visi tavo sprendimai teisingi.

28 Tu teisingai nusprendei dėl visko,

ką užleidai ant mūsų

ir ant Jeruzalės, šventojo mūsų tėvų miesto.

Teisingu sprendimu dėl mūsų nuodėmių

visa tai padarei,

29 nes mes nusidėjome ir nusižengėme;

tolindamiesi nuo tavęs,

darėme visa, kas pikta.

Tavo įsakymų nepaisėme,

30 nesilaikėme ir nedarėme,

ką buvai įsakęs dėl mūsų pačių gero.

31 Todėl dėl visko, ką užleidai ant mūsų

ir ką mums padarei,

tu pasielgei teisingai.

32 Atidavei mus į rankas mūsų priešams,

nežabotiems ir bjauriems bedieviams,

neteisingam karaliui, pikčiausiam visame pasaulyje.

33 Dabar mes nedrįstame atverti lūpų;

gėda ir negarbė ištiko tuos,

kurie tau tarnauja ir tave garbina.

34 Dėl savo šventojo vardo neatmesk mūsų amžinai

ir nepanaikink savo Sandoros.

35 Neatimk iš mūsų savo gailestingumo

dėl savo bičiulio Abraomo,

dėl savo tarno Izaoko

ir dėl savo šventojo Izraelio.

36 Jiems tu pažadėjai pagausinti palikuonis

kaip dangaus žvaigždes,

kaip smiltis ant jūros kranto.

37 Tačiau mes, Viešpatie, tapome mažesni už bet kurią tautą

ir esame pažeminti šiandien visame pasaulyje

dėl savo nuodėmių.

38 Neturime dabar

nei kunigaikščio, nei pranašo, nei vado,

nei deginamosios atnašos, nei aukos,

nei aukojimo, nei smilkalų,

nei vietos aukoti pirmienoms

ir rasti tavo gailestingumui.

39 O kad atgailaujančia širdimi ir nuolankia dvasia

būtume tau tokie mieli,

40 kaip avinų bei jaučių deginamosios aukos

ir kaip tūkstančiai riebių avinėlių!

Tokia tau priimtina tebūna mūsų auka šiandien tavo akivaizdoje,

nes tavimi pasitikintieji nenusivils.

41 Dabar mes sekame tave visa širdimi,

bijome tavęs ir ieškome tavo veido.

42 Nepalik mūsų gėdoje,

bet elkis su mumis pagal savo švelnumą

ir savo gausų gailestingumą.

43 Išgelbėk mus savo nuostabiais darbais

ir pašlovink savo vardą, Viešpatie!

44 Teapima sumišimas visus tuos,

kurie daro pikta tavo tarnams;

tebūna jie sugėdinti ir bejėgiai,

tebūna sutriuškinta jų galybė!

45 Tesužino, kad tu vienas esi Viešpats Dievas,

šlovingas visame pasaulyje.

Danieliaus draugai krosnyje

46 Tuo tarpu juos įmetusieji karaliaus tarnai nesiliovė kurstyti krosnį nafta, derva, pakulomis ir žagarais. 47 Liepsnos pakilo keturiasdešimt devynias uolektis virš krosnies, 48 driekėsi į šonus ir sudegino aplink krosnį stovėjusius chaldėjus. 49 Bet Viešpaties angelas nužengė į krosnį pas Azariją ir jo draugus, išstūmė plieskiančią ugnį iš krosnies 50 ir padarė krosnies vidų tokį, tarsi jame būtų pūtęs vėsa dvelkiantis vėjelis. Ugnis jų visai nelietė, neužgavo ir net nevargino. 51 Tuomet visi trys krosnyje vienu balsu giedojo, garbindami ir šlovindami Dievą:

52 Pašlovintas tu, Viešpatie, mūsų tėvų Dieve,

vertas garbės ir labai aukštinamas per amžius.

Šlovinamas tavo garbingas ir šventas vardas,

vertas garbės ir labai aukštinamas per amžius.

53 Šlovinamas tu savo šventoje garbės šventykloje,

garbinamas ir labai šlovinamas per amžius.

54 Šlovinamas tu, kuris žvilgsniu matuoji gelmes

nuo savo sosto virš kerubų,

vertas garbės ir labai aukštinamas per amžius.

55 Šlovinamas tu savo Karalystės soste,

garbinamas ir labai aukštinamas per amžius.

56 Šlovinamas tu dangaus skliaute,

garbinamas ir labai aukštinamas per amžius.

57 Šlovinkite Viešpatį, visi Viešpaties kūriniai,

garbinkite ir labai aukštinkite jį per amžius.

58 Šlovinkite Viešpatį, dangūs,

garbinkite ir labai aukštinkite jį per amžius.

59 Šlovinkite Viešpatį, Viešpaties angelai,

garbinkite ir labai aukštinkite jį per amžius.

60 Šlovinkite Viešpatį, visi vandenys,

esantys viršum dangaus skliauto,

garbinkite ir labai aukštinkite jį per amžius.

61 Šlovinkite Viešpatį, visos Galybės,

garbinkite ir labai aukštinkite jį per amžius.

62 Šlovinkite Viešpatį, saule ir mėnuli,

garbinkite ir labai aukštinkite jį per amžius.

63 Šlovinkite Viešpatį, dangaus žvaigždės,

garbinkite ir labai aukštinkite jį per amžius.

64 Šlovinkite Viešpatį, lietūs ir rasa,

garbinkite ir labai aukštinkite jį per amžius.

65 Šlovinkite Viešpatį, visi vėjai,

garbinkite ir labai aukštinkite jį per amžius.

66 Šlovinkite Viešpatį, ugnie ir kaitra,

garbinkite ir labai aukštinkite jį per amžius.

67 Šlovinkite Viešpatį, šal~ti ir kar~šti,

garbinkite ir labai aukštinkite jį per amžius.

68 Šlovinkite Viešpatį, rasos ir pūgos,

garbinkite ir labai aukštinkite jį per amžius.

69 Šlovinkite Viešpatį, šalna ir vėsuma,

garbinkite ir labai aukštinkite jį per amžius.

70 Šlovinkite Viešpatį, lede ir sniege,

garbinkite ir labai aukštinkite jį per amžius.

71 Šlovinkite Viešpatį, naktys ir dienos,

garbinkite ir labai aukštinkite jį per amžius.

72 Šlovinkite Viešpatį, šviesa ir tamsa,

garbinkite ir labai aukštinkite jį per amžius.

73 Šlovinkite Viešpatį, žaibai ir debesys,

garbinkite ir labai šlovinkite jį per amžius.

74 Tešlovina Žemė Viešpatį,

teartina ir tešlovina jį labai per amžius.

75 Šlovinkite Viešpatį, kalnai ir kalvos,

garbinkite ir labai šlovinkite jį per amžius.

76 Šlovinkite Viešpatį, visi dirvoje augantys želmenys,

garbinkite ir labai šlovinkite jį per amžius.

77 Šlovinkite Viešpatį, vandens šaltiniai,

garbinkite ir labai šlovinkite jį per amžius.

78 Šlovinkite Viešpatį, jūros ir upės,

garbinkite ir labai šlovinkite jį per amžius.

79 Šlovinkite Viešpatį, banginiai ir visa,

kas plaukioja vandenyse,

garbinkite ir labai šlovinkite jį per amžius.

80 Šlovinkite Viešpatį, padangių paukščiai,

garbinkite ir labai šlovinkite jį per amžius.

81 Šlovinkite Viešpatį, visi žvėrys ir galvijai,

garbinkite ir labai šlovinkite jį per amžius.

82 Šlovinkite Viešpatį, žmonės,

garbinkite ir labai šlovinkite jį per amžius.

83 Šlovink Viešpatį, Izraeli,

garbink ir labai šlovink jį per amžius.

84 Šlovinkite Viešpatį, Viešpaties kunigai,

garbinkite ir labai šlovinkite jį per amžius.

85 Šlovinkite Viešpatį, Viešpaties tarnai,

garbinkite ir labai šlovinkite jį per amžius.

86 Šlovinkite Viešpatį, teisiųjų dvasios ir sielos,

garbinkite ir labai šlovinkite jį per amžius.

87 Šlovinkite Viešpatį, ištikimieji ir nuolankios širdies,

garbinkite ir labai šlovinkite jį per amžius.

88 Šlovinkite Viešpatį, Hananija, Azarija ir Mišaeli,

garbinkite ir labai šlovinkite jį per amžius.

Jis ištraukė mus iš pragaro,

išgelbėjo iš mirties rankų.

Jis išlaisvino mus iš ugnimi plieskiančios krosnies,

išgelbėjo iš ugnies liepsnų.

89 Dėkokite Viešpačiui, nes jis geras,

nes jo gailestingumas tveria amžius.

90 Šlovinkite dievų Dievą visi,

kurie jo pagarbiai bijote,

garbinkite jį ir dėkokite,

nes jo gailestingumas tveria amžius.“

  
Išnašos:
1Dan(g) 3,24: Gr. Septuagintos vertime šis tekstas įterptas tarp hebr. Dan 3,23 ir 3,24.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Danieliaus knyga (graikiškieji skyriai)Skyrius: 3