BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 07 01 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Nehemijo knygaSkyrius: 11

 Nehemijo knyga
  
 Jeruzalės gyventojai
  
Neh 11

1 Tautos didžiūnai įsikūrė Jeruzalėje. Kiti žmonės metė burtus, kad vienas iš dešimties atsikeltų gyventi į Jeruzalę ­ šventąjį miestą, o devyni dešimtadaliai pasiliktų kituose miestuose. 2 Žmonės gyrė visus vyrus, kurie savanoriškai ryžosi gyventi Jeruzalėje.

3 Štai srities didžiūnai, kurie gyveno Jeruzalėje. Judo miestuose gyveno paprasti izraelitai, kunigai, levitai, Šventyklos tarnai ir Saliamono vergų palikuonys, kiekvienas savo nuosavybėje, kurią turėjo mieste. 4 Jeruzalėje gyveno ir Judo žmonių, ir Benjamino žmonių.

Iš Judo žmonių: Mahalalelio sūnaus Šefatijos sūnaus Amarijo sūnaus Zacharijos sūnaus Uzijos sūnus Ataja iš Pereco palikuonių 5 ir Zacharijo sūnaus Jehojaribo sūnaus Adajos sūnaus Hazajos sūnaus Kol Hozės sūnaus Barucho sūnus Maasėja iš šilojiečių palikuonių.

6 Iš viso Pereco palikuonių, gyvenančių Jeruzalėje, buvo keturi šimtai šešiasdešimt aštuoni narsūs vyrai.

7 Benjamino žmonės: Izajos sūnaus Itielio sūnaus Maasėjos sūnaus Kolajos sūnaus Pedajos sūnaus Joedo sūnaus Mešulamo sūnus Saluvas, 8 taip pat Gabajas ir Salajas, iš viso devyni šimtai dvidešimt aštuoni. 9 Zichrio sūnus Joelis buvo jų vadas, o Ha Senūvos sūnus Judas ­ valdytojo pavaduotojas mieste.

10 Iš kunigų: Jehojaribo sūnus Jedaja, Jachinas, 11 Ahitubo sūnaus Merajoto sūnaus Cadoko sūnaus Mešulamo sūnaus Hilkijos sūnus Seraja, Dievo Namų pareigūnas, 12 ir jų broliai, kurie atliko Namų apeigas, iš viso aštuoni šimtai dvidešimt du; taip pat Malkijos sūnaus Pašhūro sūnaus Zacharijos sūnaus Amcio sūnaus Pelalijos sūnaus Jerohamo sūnus Adaja 13 ir jo broliai, kilčių galvos, iš viso du šimtai keturiasdešimt du, ir Imero sūnaus Mešilemoto sūnaus Achzajo sūnaus Azarelio sūnus Amašsajas 14 ir jo broliai, narsūs galiūnai, iš viso šimtas dvidešimt aštuoni. Jų prižiūrėtojas buvo Ha Gedolimo sūnus Zabdielis.

15 Iš levitų: Būnio sūnaus Hašabijos sūnaus Azrikamo sūnaus Hašubo sūnus Šemaja, 16 Šabetajas ir Jehozabadas iš levitų vadų, kurie buvo atsakingi už Dievo Namų išorės darbus; 17 Asafo sūnaus Zabdžio sūnaus Michėjo sūnus Matanija buvo galva ­ meldžiantis jis užvesdavo padėkos giesmę, o Bak-bukija, vienas jo brolių, buvo pavaduotojas, ir Jedutūno sūnaus Galalo sūnaus Šamūvos sūnus Abda. 18 Iš viso levitų šventajame mieste buvo du šimtai aštuoniasdešimt keturi.

19 Vartininkai: Akubas, Talmonas ir jų broliai, einantys sargybą prie vartų, iš viso šimtas septyniasdešimt du.

20 O kiti izraelitai, kunigai ir levitai visuose Judo miestuose gyveno kiekvienas savo pavelde. 21 Bet Šventyklos tarnai gyveno ant Ofelio. Ciha ir Gišpa vadovavo Šventyklos tarnams. 22 Levitų prižiūrėtojas Jeruzalėje buvo Michėjo sūnaus Matanijos sūnaus Hašabijos sūnaus Banio sūnus Uzis. Jis buvo iš Asafo palikuonių ­ giesmininkų, paskirtų Dievo Namų tarnybai. 23 Jiems taikytas karaliaus įsakymas ir nustatyta tvarka kasdienėms giesmininkų pareigoms. 24 Mešezabelio sūnus Petachija iš Judo sūnaus Zeraho palikuonių buvo karaliui po ranka visiems žmonių reikalams.

25 O dėl kaimų su laukais, tai kai kas iš Judo žmonių gyveno Kirjat Arbos mieste ir jo kaimuose, Dibone ir jo kaimuose, Jekabceelyje ir jo kaimuose 26 ir Ješūvoje, ir Moladoje, ir Bet Pelete, 27 Hacar Šuale, Beer Šeboje ir jos kaimuose, 28 Ciklage, Mechone ir jo kaimuose, 29 En Rimone, Coroje, Jarmute, 30 Zanoache, Adulame ir jų kaimuose, Lachiše ir jo laukuose, Azekoje ir jos kaimuose. Jie apsigyveno nuo Beer Šebos iki pat Hinomo slėnio.

31 Kai kas iš Benjamino žmonių įsikūrė Geboje, Michmaše, Ajoje, Betelyje ir jo kaimuose, 32 Anatote, Nobe, Ananijoje, 33 Hacore, Ramoje, Gitaimuose, 34 Hadide, Ceboime, Nebalate, 35 Lode ir Onojyje ­ amatininkų slėnyje.

36 Keletas levitų padalų iš Judo buvo perkelti į Benjaminą.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Nehemijo knygaSkyrius: 11

Nehemijo knygaSkyrius: 12

 Nehemijo knyga
  
 Kunigai ir levitai
  
Neh 12

1 Štai kunigai ir levitai, kurie parvyko su Šaltielio sūnumi Zerubabeliu ir Jozue: Seraja, Jeremija, Ezra, 2 Amarija, Maluchas, Hatušas, 3 Šechanija, Rehumas, Meremotas, 4 Idojas, Ginetojas, Abija, 5 Mijaminas, Maadija, Bilga, 6 Šemaja, Jehojaribas, Jedaja, 7 Saluvas, Amokas, Hilkija, Jedaja. Jie buvo kunigų ir jų brolių galvos Jozuės dienomis.

8 Levitai: Jozuė, Binujas, Kadmielis, Šerebija, Judas ir Matanija; pastarasis drauge su savo broliais vedė padėkos giesmes, 9 o Bakbukija ir Unis bei jų broliai stovėjo priešais juos tarnybos metu.

10 Jozuei gimė Jehojakimas, Jehojakimui gimė Eljašibas, Eljašibui gimė Jehojada, 11 Jehojadai gimė Jehonatanas, o Jehonatanui gimė Jadūva.

12 Jehojakimo dienomis kunigai, kunigų kilčių galvos, buvo šie: Serajos kilties ­ Meraja, Jeremijos kilties ­ Hananija, 13 Ezros kilties ­ Mešulamas, Amarijos kilties ­ Johananas, 14 Malucho kilties ­ Jehonatanas, Šebanijos kilties ­ Juozapas, 15 Harimo kilties ­ Adna, Merajoto kilties ­ Helkajas, 16 Idojo kilties ­ Zacharija, Ginetono kilties ­ Mešulamas, 17 Abijos kilties ­ Zichris, Minjamino kilties ­ ..., Moadijos kilties ­ Piltajas, 18 Bilgos kilties ­ Šamūva, Šemajos kilties ­ Jehonatanas, 19 Jehojaribo kilties ­ Matenajas, Jedajos kilties ­ Uzis, 20 Salajo kilties ­ Kalajas, Amoko kilties ­ Eberas, 21 Hilkijos kilties ­ Hašabija, Jedajos kilties ­ Netanelis.

22 Eljašibo, Jehojados, Johanano ir Jadūvos dienomis levitų ir kunigų kilčių galvos buvo įtraukti į sąrašą iki pat Darijaus Perso karaliavimo, 23 o levitų kilčių galvos įrašyti į metraščius iki Eljašibo sūnaus Johanano dienų.

24 Levitų galvos buvo Hašabija, Šerebija, Jozuė, Binujas ir Kadmielis. Jų broliai, kurie stovėjo priešais juos ir giedojo šlovės ir padėkos giesmes, vykdydami Dievo vyro Dovydo įsakymą pakaitomis, 25 buvo Matanija, Bakbukija, Abdija.

Mešulamas, Talmonas ir Akubas ėjo sargybą kaip vartininkai pamainomis prie vartų sandėlių. 26 Jiegyveno Jehocadako sūnaus Jozuės sūnaus Jehojakimo dienomis, valdytojo Nehemijo dienomis ir kunigo raštininko Ezros dienomis.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Nehemijo knygaSkyrius: 12