BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 02 29 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Jeremijo knygaSkyrius: 30

 Jeremijo knyga
  
Jer 30

1 Viešpaties pažadas tautai Jeremiją pasiekė VIEŠPATIES žodis: 2 „Taip kalba Galybių VIEŠPATS, Izraelio Dievas. Surašyk visa, ką tau kalbėjau, į knygą. 3 Štai ateina dienos, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­ kai aš sugrąžinsiu savo tautą Izraelį ir Judą, ­ sako VIEŠPATS, ­ sugrąžinsiu juos į kraštą, kurį daviau jų tėvams. Jie paveldės jį.“

4 Štai žodžiai, kuriuos VIEŠPATS pasakė apie Izraelį ir Judą. 5 Taip kalba VIEŠPATS:

„Siaubo šauksmą girdėjome,

baimė viešpatauja, ramybės nėra.

6 Prašom klausytis ir pagalvoti:

argi gali vyras gimdyti?

Tad kodėl gi matau visus vyrus

tarsi gimdyves su rankomis ant šlaunų?

Kodėl jų visų veidai mirtinai išbalę?

7 Nelaimė! Toji diena tokia didinga,

kad jokia kita jai neprilygs!

Ji ­ nelaimės metas Jokūbui,

tačiau nuo jos bus jis išgelbėtas.

8 Tą dieną, ­ tai Galybių VIEŠPATIES žodis, ­ sulaužysiu jų kaklo jungą ir sutraukysiu jų pančius. Svetimieji daugiau jų nebepavergs. 9 O jie tarnaus VIEŠPAČIUI, savo Dievui, ir savo karaliui Dovydui, kurį jiems išauginsiu.

10 Taigi, mano tarne Jokūbai, nebijok, ­

tai VIEŠPATIES žodis, ­ nenuogąstauk, Izraeli!

Tik pasižiūrėk! Aš išgelbėsiu tave iš tolimosios vietos

ir tavo palikuonis iš tremties krašto.

Tada Jokūbas sugrįš ir ras ramybę,

gyvens saugiai, ir nebus kam jo gąsdinti,

11 nes aš esu su tavimi ir tave apsaugosiu, ­

tai VIEŠPATIES žodis. ­

Padarysiu galą visoms tautoms,

kuriose tave išblaškiau,

bet tau galo nepadarysiu.

Tačiau ir nebausto tavęs nepaliksiu,

nuplaksiu tave pagal teisingą saiką.“

12 Taip kalba VIEŠPATS:

„Tavo sužalojimas mirtinas,

tavo žaizda nebepagydoma!

13 Nėra kam tave gydyti,

nėra vaisto tavo ligai,

nėra tau išgijimo.

14 Tave užmiršo visi tavo meilužiai,

neberūpi jiems, kaip tau sekasi.

Taip, smogiau tau, kaip smogtų priešas,

pamokiau nuožmia bausme,

už tavo didelę kaltę ir nuodėmių gausybę.

15 Ko gi aimanuoji dėl savo sužalojimo,

dėl savo nepagydomo skausmo?

Dėl tavo didelės kaltės ir nuodėmių gausybės

visa tai padariau.

16 Tačiau visi ryjantys tave bus suryti,

o tavo priešai visi eis į tremtį.

Visi niokojantys tave bus nuniokoti,

o visus apgrobiančius tave atiduosiu grobimui.

17 Grąžinsiu tau sveikatą,

tavo žaizdas užgydysiu, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­

nors jie ir vadino tave ‘Atmestąja’,

‘Sionu, kuris niekam nerūpi’.“

18 Taip kalba VIEŠPATS:

„Žiūrėk! Atstatysiu Jokūbo palapines,

pasigailėsiu jo trobų.

Miestas bus atstatytas ant savo kalvos,

ir rūmai stovės ant savo pamatų.

19 Iš ten skambės padėkos giesmės

ir džiaugsmo balsai.

Padidinsiu jų skaičių, ir bus jų nemažai,

padarysiu juos garbingus, ir nebebus jie menki.

20 Jo vaikai bus kaip buvę senovėje,

o jo bendruomenė tvirtai gyvuos mano malone.

Bausme lankysiu visus jų engėjus.

21 Jų vadas bus vienas iš jų pačių,

jų valdovas kils iš jų tarpo.

Jam leisiu artintis prie manęs laisvai,

nes kas kitas būtų toks drąsus,

kad išdrįstų artintis prie manęs? ­ tai VIEŠPATIES žodis. ­

22 Taip jūs būsite mano tauta,

o aš būsiu jūsų Dievas.“

23 Žiūrėk! VIEŠPATIES audra!

Jo įniršis veržiasi viesulu,

šėlstančiu viršum nedorėlių galvos.

24 Deginąs VIEŠPATIES pyktis nesiliaus,

kol neužbaigs ir neįvykdys jo širdies užmojų.

Kai ateis dienų pabaiga, aiškiai suprasite.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 30

Jeremijo knygaSkyrius: 31

 Jeremijo knyga
  
Jer 31

1 „Tuo metu, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­

aš būsiu visų Izraelio šeimų Dievas,

ir jos bus mano tauta.“

2 Taip kalba VIEŠPATS: „Tauta, išlikusi nuo kalavijo,

rado malonę dykumoje.“

Kai Izraelis ieškojo ramybės,

3 iš tolo man pasirodė VIEŠPATS:

„Amžina meile aš pamilau tave,

todėl nesiliauju tau reikštis ištikimąja meile.

4 Vėl tave atstatysiu;

mergele, Izraelio tauta, tu būsi atstatyta!

Vėl išsipuošusi, būgneliais nešina,

žengsi ir šoksi linksmuolių ratelyje.

5 Vėl veisi vynuogynus Samarijos kalnuose;

sodintojai gardžiuosis jų vaisiais.

6 Taip! Diena ateis,

kai sargai ant Efraimo aukštumų šauks:

‘Kelkitės! Eikime į Sioną,

pas VIEŠPATĮ, savo Dievą.’“

7 Taip kalba VIEŠPATS:

„Džiaugdamiesi giedokite Jokūbui,

valiuokite pirmajai tarp tautų!

Skelbkite, garbindami ir sakydami:

‘Savo tautą, Izraelio likutį,

išgelbėjo VIEŠPATS!’

8 Štai parvesiu juos iš šiaurės krašto,

surinksiu iš žemės pakraščių.

Tarp jų ­ akli ir raiši,

moterys su vaikais ir gimdyvės;

visi drauge sugrįš kaip didi bendrija!

9 Verkdami jie eis namo,

bet aš vesiu juos guosdamas.

Vesiu juos prie tekančių upokšnių

lygiu keliu, kad niekas neklupinėtų,

nes aš esu Izraelio tėvas,

o Efraimas ­ mano pirmagimis.

10 Klausykitės, tautos, VIEŠPATIES žodžio!

Skelbkite jį tolimuose pajūriuose!

Sakykite: ‘Tas, kuris išblaškė Izraelį,

surinks ir ganys jį kaip kerdžius savo kaimenę.

11 Taip, nes VIEŠPATS išpirko Izraelį,

atpirko jį iš galingesnės už jį rankos.

12 Jie ateis ir džiūgaus ant Siono aukštumų,

suplauks prie VIEŠPATIES dovanų:

grūdų, jauno vyno ir šviežio aliejaus,

avių ir jaučių prieauglio.

Patys jie bus kaip gerai laistomas sodas

ir turės visko, ko jiems reikia.

13 Merginos tuomet linksmai šoks

drauge su jaunais ir senais,

nes jų gedulą pakeisiu džiaugsmu,

guosiu juos ir džiuginsiu kenčiančius.

14 Kunigus valgydinsiu rinktine atnašų dalimi,

o mano tauta sotinsis mano dovanomis’“, ­

tai VIEŠPATIES žodis.

15 Taip kalba VIEŠPATS:

„Pasigirdo aimanos šauksmas Ramoje,

raudojimas ir graudus verksmas!

Rachelė rauda savo vaikų;

ji nesileidžia paguodžiama,

nes jų nebėra.“

16 Taip kalba VIEŠPATS:

„Nustok aimanavusi,

nusišluostyk ašaras,

nes už tavo vargą bus atlyginta, ­

tai VIEŠPATIES žodis, ­

jie sugrįš iš priešų krašto!

17 Viltinga tavo ateitis, ­

tai VIEŠPATIES žodis, ­

tavo vaikai sugrįš į savo tėvynę!

18 Tikrai girdėjau Efraimą raudant:

‘Tu mane plakei, ir aš priėmiau plakimą.

Aš buvau kaip neprijaukintas veršis.

Sugrąžink mane, leisk man sugrįžti,

nes tu esi VIEŠPATS, mano Dievas.

19 Nors ir nutrūkau nuo saito, bet gailėjausi;

atėjęs į protą, sudaviau į šlaunį.

Esu sugėdintas ir raustu,

priekaištauju sau už savo jaunystės nuodėmes.’

20 Argi Efraimas man vis dar brangus sūnus,

mano numylėtas vaikas?

Juk kada tik nuo jo nusigręžiu,

vis menu jį su ilgesiu.

Mano širdis dėl jo plaka,

aš tikrai jo pasigailėsiu, ­ tai VIEŠPATIES žodis.

Kvietimas sugrįžti

21 Pasistatyk ant kelio rodykles,

nužymėk pati sau kelią ženklais,

įsidėmėk vieškelį ­ kelią,

kuriuo atėjai.

Sugrįžk, mergele, Izraelio tauta,

sugrįžk atgal į šiuos savo miestus.

22 Kiek ilgai dar svyruosi,

maištingoji dukterie?

Juk VIEŠPATS sukūrė naują dalyką žemėje:

moteris apkabins vyrą.“

23 Taip kalba Galybių VIEŠPATS, Izraelio Dievas: „Kai sugrąžinsiu tremtinius, Judo krašte ir miestuose vėl bus kartojamas pasveikinimas: ‘Telaimina tave VIEŠPATS, teisumo buveine, šventasis kalne!’ 24 Judo krašte ir miestuose drauge gyvens žemdirbiai ir klajokliai su kaimenėmis, 25 nes aš atgaivinsiu pavargusius ir pasotinsiu bejėgius.“ 26 Tada aš pabudau ir žvalgiausi, nes mano miegas buvo malonus.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 31