BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 12 02 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Izaijo knygaSkyrius: 8

 Izaijo knyga
  
 Izaijo sūnus
  
Iz 8

1 VIEŠPATS liepė man: „Imk į rankas didelę rašymo lentą ir parašyk ant jos aiškiomis raidėmis: Maher Šalal Haš Bazo nuosavybė.“ 2 Aš pasirūpinau gauti patikimų liudytojų ­ kunigą Ūriją ir Zachariją, Jeberechijo sūnų, kad jie man paliudytų. 3 Po to suėjau su pranaše, ji pastojo ir pagimdė sūnų. O VIEŠPATS tarė man: „Duok jam vardą Maher Šalal Haš Bazas, 4 nes daug anksčiau, negu kūdikis išmoks tarti ‘tėti’ ir ‘mama’, Damasko turtai ir Samarijos grobiai bus išplėšti Asirijos karaliaus.“ 5 VIEŠPATS toliau kalbėjo ir sakė: 6 „Kadangi ši tauta paniekino ramiai tekančius Siloamo vandenis ir nutirpo iš baimės prieš Reciną ir Remalijo sūnų, 7 VIEŠPATS tvindo jiems Upės vandenis, sraunius ir galingus, ­ Asirijos karalių ir visą jo galybę. Ji užtvindys visus kanalus, išsilies per visus krantus. 8 Ji užlies Judą, užtvindys ir nutekės, bus apsėmusi net iki kaklo.

Emanueli, jis išties savo sparnus

virš viso tavo plačiojo krašto!

9 Žinokite, tautos, ir baisėkitės!

Klausykitės, visos tolimos šalys!

Ginkluokitės, bet būsite nualintos!

Ginkluokitės, bet būsite nusiaubtos!

10 Brandinkite sumanymą,

bet jis nueis vėjais;

spręskite, ką daryti,

bet savo sprendimo neįvykdysite,

nes „Su mumis yra Dievas“!

Izaijo mokiniai

11 Šitaip man kalbėjo VIEŠPATS, paėmęs mane už rankos ir įspėdamas nesielgti, kaip elgiasi ši tauta: 12 „Nevadinkite suokalbiu viso to, ką ši tauta vadina suokalbiu; nebijokite to, ko ji bijo, ir nenuogąstaukite. 13 Tik su Galybių VIEŠPAČIU renkite suokalbį, nes jis ­ jūsų baimė ir nuogąstavimas. 14 Vis dėlto jis bus žabangos, pažaidos akmuo ir nuopuolio priežastis abiem Izraelio namams, kilpa ir spąstai Jeruzalės gyventojams. 15 Daugelis suklups ant jų, puls ir susižalos, įklius į spąstus ir bus pagauti.“

Viešpaties laukiant

16 Suvyniok liudijimo raštą, užantspauduok mokymą ir laikyk tarp mano mokinių! 17 Aš pasitikiu VIEŠPAČIU, kuris slepia savo veidą nuo Jokūbo namų. Taip, aš jo lauksiu! 18 Žiūrėkite į mane ir į mano vaikus, kuriuos VIEŠPATS man davė: mes esame ženklai ir įspėjimas Izraeliui iš Galybių VIEŠPATIES, gyvenančio ant Siono kalno. 19 O jei žmonės jums sakys: „Kreipkitės į vėles ir būrėjus, kurie šnabžda ir dūsauja! Argi neturėtų tauta atsiklausti savo dievų, tartis su mirusiaisiais dėl gyvųjų 20 mokymo ir liudijimo?“ ­ be abejo, taip kalbantieji neregės aušros! 21 Jie pereis per kraštą niūrūs ir alkani. Nuo to jie taps pikti, keiks savo karalių ir savo dievus. Jie žvelgs į padanges, bet ten bus tik tamsa be jokios aušros, 22 jie susikaupę žiūrės į žemę, bet čia bus vargas ir tamsybės, nes debesys nepraleidžia šviesos.

Ramybės Kunigaikštis

23 Tačiau patyrusieji vargą neliks tamsoje. Kaip seniau buvo pažeminęs Zabulono kraštą ir Naftalio kraštą, taip ilgainiui jis išaukštins Pajūrio vieškelį, kraštą į vakarus nuo Jordano, tautų Galilėją.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 8

Izaijo knygaSkyrius: 9

 Izaijo knyga
  
Iz 9

1 Tauta, gyvenusi tamsumoje,

pamatė didžią šviesą;

gyvenusiems nevilties šalyje

užtekėjo šviesybė.

2 Tu išaukštinai tą tautą,

padarei jai didelį džiaugsmą.

Tavo akivaizdoje jie džiūgauja

lyg pjūties džiaugsmu,

lyg dalydamiesi grobiu.

3 Juk tu sutriuškinai juos slėgusį jungą,

jų pečius lenkusią kartį,

jų nuožmaus prižiūrėtojo lazdą,

kaip anuomet, Midjano dieną.

4 Visi sandalai karių,

trypusių mūšio maišatyje,

visos jų skraistės, išvoliotos kraujyje,

bus sudegintos ir pamaitins ugnį.

5 Juk kūdikis mums gimė!

Sūnus mums duotas!

Jis bus mūsų valdovas.

Jo vardas bus

‘Nuostabusis Patarėjas,

Galingasis Dievas,

Amžinasis Tėvas,

Ramybės Kunigaikštis’.

6 Jo viešpatavimas beribis,

o taika begalinė.

Jis viešpataus Dovydo soste

ir valdys jo karalystę,

tvirtins ir palaikys ją

teismu ir teisumu

dabar ir per amžius.

Galybių VIEŠPATIES narsa tai įvykdys!

Šiaurinės karalystės galas

7 Viešpats pasiuntė žodį prieš Jokūbą;

jis krito ant Izraelio.

8 Visi žmonės jį žino,

Efraimas ir gyvenantys Samarijoje,

visi, kurie išdidžiai, įžūlia širdimi kalba:

9 „Plytos subiro,

bet mes statysime iš tašytų akmenų;

platanai iškirsti,

bet mes vietoj jų imsime kedrus.“

10 Tačiau VIEŠPATS žadina jų priešus eiti prieš juos,

kursto jų priešininkus imtis žygių.

11 Aramas iš rytų pusės, o filistinai iš vakarų

ryja Izraelį godžiais nasrais.

Todėl jo pyktis neatlyžo,

jo ranka vis dar pakelta!

12 O tauta negrįžo prie to, kuris ją mokė

plakdamas, ir neieškojo Galybių VIEŠPATIES.

13 Taip VIEŠPATS nukirto Izraeliui

galvą ir uodegą,

palmę ir nendrę

tą pačią dieną.

14 Seniūnai ir kilmingieji ­ tai galva,

o pranašas, kuris moko melo, ­ uodega.

15 Šios tautos vadai ­ suvedžiotojai,

o tie, kuriuos jie veda, patenka į klystkelius.

16 Todėl Viešpats netausos jų vyrų,

neparodys pagailos jų našlėms ir našlaičiams,

nes visi jie ­ bedieviai ir nedorėliai,

visų burnose nešvankūs plepalai.

Todėl jo pyktis neatlyžo,

jo ranka vis dar pakelta!

17 Nedorumas liepsnoja lyg ugnis,

rydama erškėčius ir usnis;

jis įsiliepsnoja miškų tankmėse,

paversdamas jas aukštais dūmų stulpais.

18 Nuo Galybių VIEŠPATIES pykčio dreba žemė,

žmonės virsta prakurais ugniai.

Nė vienas nesigaili savo brolio,

kiekvienas ryja savo brolį.

19 Nors ir griebtų iš dešinės,

jie liktų alkani,

nors ir ry´tų iš kairės,

jie dar nepasisotintų.

20 Manasas ryja Efraimą,

o Efraimas ­ Manasą.

Abu jie ryja Judą.

Todėl jo pyktis neatlyžo,

jo ranka vis dar pakelta!

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 9