BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 02 29 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Izaijo knygaSkyrius: 41

 Izaijo knyga
  
 Izraelio vaduotojas
  
Iz 41

17 Užguitieji ir vargšai ieško vandens,

o jo nėra,

ir liežuvis jiems džiūsta nuo troškulio.

Aš, VIEŠPATS, juos išgirsiu,

aš, Izraelio Dievas, jų neapleisiu.

18 Ant plikų kalvų atversiu upes

ir slėniuose šaltinius.

Dykumą paversiu tvenkiniais,

išdžiūvusią žemę ­ vandens versmėmis.

19 Prisodinsiu dykumoje kedrų,

akacijų, mirtų ir alyvmedžių.

Tyrlaukiuose auginsiu kiparisus

drauge su guobomis ir pušimis,

20 kad žmonės matytų ir žinotų,

stebėtų ir suprastų,

jog visa tai padarė ranka VIEŠPATIES,

jog tai sukūrė Izraelio Šventasis.

Iššūkis pagonių dievams

21 „Pateikite savo bylą, ­ sako VIEŠPATS, ­

dėstykite savo įrodymus“, ­ sako Jokūbo Karalius.

22 Teprieina ir tepranašauja jie mums, kas įvyks!

Pasakykite, kas įvyko žiloje senovėje,

kad įsidėmėtume

ir suvoktume, kuo tai baigsis,

arba apreikškite, kas dar turi įvykti!

23 Pranašaukite, kas bus ateityje,

kad žinotume, jog esate dievai!

Padarykite ką nors, gera ar pikta,

kad būtume nustebinti ir įbauginti.

24 Kodėl ne! Jūs esate niekis ir jūsų darbai ­ niekai!

Kas jus pasirenka, tas renkasi pasibjaurėjimą.

25 Išjudinau jį iš šiaurės, ir jis ateina;

iš krašto, kur teka saulė, pašaukiau jį vardu.

Galiūnus jis sutryps it molį,

kaip puodžius minko šlyną.

26 Kas iš anksto tai paskelbė, kad žinotume?

Prieš laiką, kad galėtume sakyti: „Tai tiesa!“?

Niekas to neapskelbė, niekas neapgarsino,

niekas negirdėjo jūsų žodžių.

27 Įvykiai, kadaise pranašauti Sionui,

štai štai jau vyksta!

Ir aš siunčiu Jeruzalei šauklį su džiugia naujiena.

28 Žvalgausi, tačiau nėra nė vieno,

nėra tarp jų kam duoti patarimą,

kad galėtų atsakyti, kai klausiu.

29 Visi jie ­ niekas,

niekas jų darbai;

jų stabai ­ tuščias vėjas!

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 41

Izaijo knygaSkyrius: 42

 Izaijo knyga
  
 Viešpaties tarnas
  
Iz 42

1 „Štai mano tarnas, kurį aš remiu,

mano išrinktasis, kuriuo aš gėriuosi.

Apgaubiau jį savo dvasia,

kad neštų tautoms teisingumą

2 ne šauksmu ar pakeltu balsu;

gatvėje nebus girdėti jo balso.

3 Nei palaužtos nendrės jis nelauš,

nei blėstančio dagčio negesins.

Jis neš tikrą teisingumą.

4 Nepails ir nepasiduos nevilčiai,

kurdamas žemėje teisingumą.

Jo mokymo lauks tolimosios salos.“

5 Taip kalba Dievas, VIEŠPATS,

kuris sukūrė ir išskleidė dangų,

patiesė žemę su visais pasėliais,

joje duoda gyvybę žmonėms

ir dvasią joje gyvenantiems:

6 „Aš, VIEŠPATS, pašaukiau tave teisumo pergalei,

paėmiau tave už rankos.

Aš sukūriau ir padariau tave

tautos sandora, tautų šviesa,

7 kad atvertum neregių akis,

išvestum iš kalėjimo belaisvius,

išvaduotum sėdinčius belangės tamsybėse.

8 Aš esu VIEŠPATS, tai mano vardas.

Savo garbės neperleisiu kitam,

nei savo šlovės stabams.

9 Kas buvo pranašauta, štai jau įvyko;

dabar skelbiu naujus dalykus;

pirmiau, negu tai atsitiks, skelbiu juos tau.“

Pergalės giesmė

10 Užtraukite naują giesmę VIEŠPAČIUI,

skelbkite jo šlovę visoje žemėje!

Tedžiūgauja jūra ir visa, kas jos gelmėse,

tolimosios salos ir jų gyventojai!

11 Teskelbia dykuma bei jos miestai

ir žmonės Kedaro kaimuose!

Tedžiūgauja Selos gyventojai,

tešaukia nuo kalnų viršūnių!

12 Teikite garbę VIEŠPAČIUI,

skelbkite jo šlovę tolimosiose salose!

13 Į kovą VIEŠPATS žygiuoja kaip karžygys,

kaip karys žadina savo narsą;

jis šaukia, pakeltu balsu surinka mūšio šūkį

ir pergalinga jėga stoja prieš savo priešus.

Dievo pažadas padėti

14 Ilgai tylėjau, lūkuriavau ir susilaikiau,

bet dabar aš šaukiu kaip gimdyvė,

dūstu ir aikčioju.

15 Sunaikinsiu kalnus ir kalvas,

visur nuvytinsiu žolę.

Upes paversiu pelkėmis,

o pelkes išdžiovinsiu.

16 Aš vesiu keliaujančius akluosius,

keliais nežinomais juos vesiu.

Tamsą jiems paversiu šviesa,

o vingiuotus kelius ištiesinsiu.

Visa tai darau dėl jų;

jų aš neapleisiu.

17 Trauksis į šalį visiškai susigėdę,

kas tiki stabais,

kas sako nuliedintoms statuloms:

„Jūs mūsų dievai.“

Izraelio aklumas

18 Klausykitės kurtieji!

Pažvelkite ir išvyskite, aklieji!

19 Kas aklesnis už mano tarną

ir kurtesnis už pasiuntinį, kurį siunčiu?

Kas toks aklas, kaip mano siųstasis,

ir toks kurčias, kaip VIEŠPATIES tarnas?

20 Žūrėti jis žiūri, bet neima širdin,

jo ausys atviros, bet nieko negirdi.

21 Dėl teisumo patiko VIEŠPAČIUI

savo įstatymą padaryti didingą ir šlovingą.

22 Tačiau ši tauta apiplėšta ir nusiaubta;

visi uždaryti rūsiuose, paimti į kalėjimus.

Jie tapę grobiu, ir nėra kam jų užstoti;

jie apiplėšiami, ir nėra kam pasakyti: „Grąžink atgal!“

23 O, kad jūs tai išgirstumėt!

Išgirskite ir dėkitės nuo šiol į širdį!

24 Kas atidavė Jokūbą, kad jis būtų apiplėštas,

kas atidavė Izraelį plėšikams?

Ar tai nebuvo VIEŠPATS, kuriam mes nusidėjome?

Jo keliais eiti jie atsisakė ir neklausė jo Įstatymo.

25 Todėl jis leido jiems pajusti savo pykčio jėgą,

įniršį ir karo baisumus.

Jis apsiautė juos liepsnomis, bet jie nesuprato,

nudegino juos gaisru, bet ir to jie nepaėmė į širdį.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 42

Izaijo knygaSkyrius: 43

 Izaijo knyga
  
 Dievas pažada išpirkti
  
Iz 43

1 O dabar šitaip kalba VIEŠPATS, kuris tave sukūrė, Jokūbai,

kuris tave padarė, Izraeli:

„Nebijok, nes aš išpirkau tave;

pašaukiau tave vardu, ir tu esi mano.

2 Kai brisi per gilius vandenis, aš būsiu su tavimi,

ir upėse tu nepaskęsi.

Kai eisi per ugnį, nesudegsi,

ir liepsnos tavęs neprarys,

3 nes aš esu VIEŠPATS, tavo Dievas,

Izraelio Šventasis, kuris tave gelbsti.

Tavo išpirkai atiduodu Egiptą,

mainais už tave ­ Kušą ir Sebą.

4 Kadangi tu man brangus,

vertingas ir mylimas,

aš atiduodu už tave kraštus

ir mainais už tavo gyvybę tautas.

5 Nebijok, nes aš su tavimi!

Tavo palikuonis parvesiu iš rytų,

surinksiu tave iš vakarų.

6 Pasakysiu šiaurei: ‘Atiduok juos!’

ir pietums: ‘Nesulaikykit!’

Parvesk mano sūnus iš tolimų kraštų

ir mano dukteris iš žemės pakraščių,

7 kiekvieną, kuris vadinamas mano vardu,

kiekvieną, kurį savo garbei

aš sukūriau, pašaukiau ir parengiau.“

Viešpats ­ vienintelis Dievas

8 Išvesk tautą aklą, nors ir turinčią akis,

kurčią, nors ir turinčią ausis.

9 Tegu susirenka apžiūrai visos tautos,

tesueina draugėn gentys!

Kas iš jų kada nors tai paskelbė

ar pranašavo apie tai praeityje?

Tegu kviečia savo liudytojus, kad jiems paliudytų,

teišgirsta juos žmonės ir tepasako: „Tai tiesa!“

10 „Jūs mano liudytojai, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­

mano tarnai, kuriuos išsirinkau,

idant žinotumėte, tikėtumėte mane

ir suprastumėte, jog aš tas pats.

Nebuvo kito dievo prieš mane

ir nebus po manęs.

11 Tai aš, aš esu VIEŠPATS,

be manęs kito gelbėtojo nėra.

12 Tai aš apreiškiau, aš gelbėjau,

aš paskelbiau,

o ne koks svetimas jūsų dievas;

jūs mano liudytojai, ­ tai VIEŠPATIES žodis. ­

Aš esu Dievas,

13 amžinai tas pats!

Nėra, kas išvaduotų iš mano rankos;

kas gali pakeisti tai, ką aš darau?“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 43