BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2019 09 15 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ozėjo knygaSkyrius: 12

 Ozėjo knyga
  
 Izraelio neištikimybė
  
Oz 12

1 Efraimas apsupo mane melu,

Izraelio namai – apgaule,

bet Judas dar eina su Dievu

ir yra ištikimas Šventajam.

2 Efraimas gano vėją,

visą dieną laksto paskui vėją iš Rytų,

kaupia neteisybę ir smurtą, –

jie sudaro sutartį su Asirija

ir siunčia aliejų į Egiptą.[i1]

3 [i2]VIEŠPATS turi kaltinimą Judui,

Jokūbą nubaus pagal jo kelius

ir atlygins jam pagal jo darbus.

4 Gimdoje jis bandė užimti brolio vietą,

o suaugęs ėjo grumtis su Dievu.

5 Jis grūmėsi su angelu ir nugalėjo,

maldaudamas jį su ašaromis.

Jis sutiko Dievą Bet-Elyje, ten jis kalbėjo mums.

6 VIEŠPATS, Galybių Dievas, VIEŠPATS yra jo vardas!

7 Tu turi sugrįžti pas savo Dievą!

Laikykis ištikimos meilės ir teisingumo

ir visuomet pasitikėk savo Dievu.

8 Pirklys, kurio rankose neteisingos svarstyklės,

mėgsta skriausti.

9 Nors Efraimas ir sakė: „Koks esu turtingas!

Sukaupiau sau turtų!

Visuose mano darbuose nebuvo rasta kaltės,

kuria būčiau nusidėjęs!“

10 Aš esu VIEŠPATS, tavo Dievas,

nuo dienų Egipto žemėje;

aš ir vėl tave apgyvendinsiu palapinėse,

kaip Susitikimo dienomis.

11 Kalbėjau pranašams, –

siunčiau vis daugiau regėjimų, –

per pranašus sukelsiu ir pražūtį.

12 Gileadas – kupinas nedorybių, – jie tikrai prieis liepto galą.

Gilgale jie aukoja jaučius,

todėl jų aukurai taps akmenų krūvomis

suartame lauke.

13 Kai Jokūbas pabėgo į Aramo šalį,

ten tarnavo, kad gautų žmoną,

ir dėl žmonos ganė {avis}.

14 Per pranašą[i3] VIEŠPATS išvedė iš Egipto,

ir per pranašą jis buvo išlaikytas.

15 Efraimas skaudžiai įžeidė {Dievą},

todėl jo Viešpats uždės jam kraujo kaltę

ir atmokės už įžeidimus.

  
Išnašos:
1Oz 12,2: ... sudaro sutartį su Asirija, siunčia aliejų į Egiptą: užuomina apie prekybines ir karines sutartis su galingomis imperijomis. Pranašai jas laikė žeminančiomis Viešpaties teises į savo tautą. Užtat jas nuolat smerkė.
2Oz 12,3-12,7: Ozėjo laikų Izraelis ir protėvio Jokūbo Izraelis sudaro bendrijos, t. y. Šventajam Raštui būdingą, sudėtinę asmenybę. Jaučiamas glaudus ryšys tarp pavienio bendruomenės nario ir bendruomenės, kuriai pavienis žmogus priklauso. Ozėjas primena Jokūbo istoriją, kuri yra Pradžios knygoje.
3Oz 12,14: ... pranašą: Mozę.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ozėjo knygaSkyrius: 12

Ozėjo knygaSkyrius: 13

 Ozėjo knyga
  
 Bausmė už stabų garbinimą
  
Oz 13

1 Efraimo žodis sukeldavo baimę,

nes jis buvo galingas Izraelyje.

Bet jis užsitraukė kaltę per Baalą ir numirė.

2 Dabar jie ir toliau nusideda,

dirbdinasi sau liedinį, stabus iš savo sidabro,

pagal savo supratimą, – visi jie tik meistrų darbas.

„Aukokite jiems!“ – sako. Žmonės bučiuoja veršius!

3 Todėl jie bus kaip ryto debesis

ar kaip anksti nukrintanti rasa,

kaip nuo klojimo audros pagauti pelai

ar kaip dūmas, kylantis pro langą.

4 Tačiau aš buvau VIEŠPATS, tavo Dievas,

nuo dienų Egipto žemėje;

nepažįsti kito Dievo, tik mane,

be manęs, nėra kito gelbėtojo.

5 Aš maitinau tave dykumoje, sausros žemėje.

6 Kai aš juos maitinau, jie buvo sotūs.

Sotūs jie buvo, bet jų širdis išpuiko, –

todėl jie mane užmiršo.

7 Būsiu jiems kaip liūtas,

tykosiu lyg leopardas prie kelio.

8 Pasitiksiu juos kaip jauniklių netekusi meška,

suplėšysiu jų širdies dangą;

ten rysiu juos kaip liūtė,

tarsi laukinis žvėris juos draskysiu.

9 Sunaikinsiu tave, Izraeli! Kas tau gali padėti?

10 Kurgi nūn tavo karalius?

Tegelbsti jis tave!

Kur visuose tavo miestuose tavo valdovai,

apie kuriuos sakei:

„Duok man karalių ir didžiūnus!“?

11 Daviau tau karalių[i1] savo įniršiu,

atėmiau jį savo pykčiu.

12 Efraimo kaltė surišta į ryšulį,

jo nuodėmė apsaugon padėta.

13 Suremia jį gimdymo skausmai,[i2]

bet jis neišmintingas sūnus,

nes laiku nenori eiti ten,

kur kūdikiai prasiveržia.

14 Ar išpirksiu juos iš Šeolo galios,[i3]

ar atpirksiu juos iš mirties?

O mirtie, kur tavo rykštės?

O Šeole, kur tavo geluonis?

Užuojautos nėra mano akyse!

15 Nors jis ir klestės tarp brolių,

ateis rytys, VIEŠPATIES vėjo gūsis, kylantis iš dykumos, –

nuseks jo šulinys, išdžius jo šaltinis.

Atims iš jo iždo visa, kas brangu.

  
Išnašos:
1Oz 13,11: Daviau tau karalių savo įniršiu: Viešpats nubaudžia Šiaurinės karalystės – Izraelio – žmones, duodamas jiems netinkamus karalius, kurie trumpu laiku yra pašalinami nuo sosto.
2Oz 13,13: Izraelio nuodėmė pateisina karalystės sunaikinimą (žr. 12-ąją eilutę), nes tauta atsisako daryti atgailą. Todėl jis tikrai žus, kaip negimęs kūdikis kad miršta motinos kūne dėl to, kad nesinaudoja vieninteliu keliu išeiti į gyvenimą.
3Oz 13,14: Ar išpirksiu ... iš Šeolo: stiprus teigimas, kad Dievas tikrai nusprendė sunaikinti Izraelį. Apaštalas Paulius šį tekstą cituoja skirtinga prasme (žr. 1 Kor 15,54-56), – Paskutinio teismo dieną žmogaus prisikėlimu gyvenimas nugalės mirtį, kurią Kristus nugalėjo per savo mirtį ir Prisikėlimą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ozėjo knygaSkyrius: 13

Ozėjo knygaSkyrius: 14

 Ozėjo knyga
  
Oz 14

1 Samarija turės išpirkti savo kaltę,

nes ji maištavo prieš savo Dievą.

Jie kris nuo kalavijo,

jų mažyliai bus sutraiškyti

ir jų nėščios moterys perskrostos.

  
Išnašos:
1Oz 14,10: Vėlesnis priedas išminties raštijos stiliumi.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ozėjo knygaSkyrius: 14