BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2019 12 14 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Nehemijo knygaSkyrius: 9

 Nehemijo knyga
  
Neh 9

Atgailos diena

1 [i1]To mėnesio dvidešimt ketvirtą dieną izraeliečiai susirinko pasninkaudami, apsivilkę ašutine ir apsibarstę žemėmis. 2 Tada Izraelio palikuonys atsiskyrė nuo visų svetimtaučių, atsistojo ir išpažino savo nuodėmes bei savo protėvių kaltes. 3 Ketvirtadalį dienos stovėdami savo vietose, jie skaitė iš VIEŠPATIES, savo Dievo, Mokymo knygos, o kitą ketvirtadalį išpažino nuodėmes ir, parpuolę kniūbsčia, šlovino VIEŠPATĮ, savo Dievą. 4 Ant aukštos levitų pakylos stovėjo Ješua, Binujis, Kadmielis, Šebanijas, Bunis, Šerebijas, Banis bei Chenanis ir skardžiu balsu šaukėsi VIEŠPATIES, savo Dievo. 5 Levitai Ješua, Kadmielis, Banis, Hašabnejas, Šerebijas, Hodijas, Šebanijas ir Petatijas tarė:

„Stokitės ir šlovinkite VIEŠPATĮ, savo Dievą,

per amžių amžius:

'Tebūna pašlovintas tavo garbingas vardas,

viršijantis visokį palaiminimą ir gyrių!'“

6 [i2]{Tada Ezra tarė:}

„Tu esi VIEŠPATS, tu vienas!

Tu padarei dangų,

dangaus aukštybes su jų galybėmis,

žemę ir visa, kas ant jos,

jūras ir visa, kas jose.

Tu duodi visiems gyvastį,

ir dangaus galybės tave garbina.

7 Tu esi VIEŠPATS Dievas,

kuris išsirinko Abramą,

išvedė jį iš kaldėjų Uro

ir pakeitė jo vardą į Abraomą.

  
Išnašos:
1Neh 9,1-9,5: Šios eilutės yra tęsinys pasakojimo apie mišrių vedybų problemą Ezros dienomis. Jos turėtų būti skaitomos po Ezd 10,44 teksto.
2Neh 9,6-9,37: Ezros malda, pradėta Ezd 9,6-7 skaitiniu, čia tęsiama. Žr. Ezd 9,7 paaiškinimą. 10,1-40: Šis skaitinys priklauso Nehemijo pasakojimui, o ne Ezros. Būtų prasmingiausia jį skaityti po Neh 13,31. Žr. Neh 13,4-31.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Nehemijo knygaSkyrius: 9

Nehemijo knygaSkyrius: 10

 Nehemijo knyga
  
 Bendrija įsipareigoja laikytis Toros – Mokymo
  
Neh 10

18 Ateras, Hezekijas, Azūras, 19 Hodijas, Hašumas, Bezajis, 20 Harifas, Anatotas, Nebajis, 21 Pagpiašas, Mešulamas, Heziras, 22 Mešezabelis, Zadokas, Jadua,

  
Išnašos:
1Neh 10,1-10,40: Šis skaitinys priklauso Nehemijo pasakojimui, o ne Ezros. Būtų prasmingiausia jį skaityti po Neh 13,31. Žr. Neh 13,4-31.
2Neh 10,32: Septintaisiais metais: Žr. Iš 23,10; Įst 15,1-3.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Nehemijo knygaSkyrius: 10