BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 05 25 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal MorkųSkyrius: 13

 Evangelija pagal Morkų
  
Mk 13

10 Bet pirmiau turės būti visoms tautoms paskelbta Evangelija.

  
Išnašos:
1Mk 13,20: Nelaimių dienos dar neatėjusios, bet jau sutrumpintos Dievo Apvaizdos planuose.
2Mk 13,20: Žmogus – pažodžiui kūnas (hebraizmas).
3Mk 13,22: Prieš Jeruzalės išgriovimą daugelis žydų vadovų skelbėsi mesijais ir sukurstė sukilimą.
4Mk 13,26: Šiais ST Danieliaus pranašystės žodžiais Jėzus atsako ir savo teisėjams (Mk 14,62).
5Mk 13,29: Jis – Žmogaus Sūnus (plg. Mt 24,33).
6Mk 13,30: Karta arba giminė. Dalis Jėzaus amžininkų sulauks Jeruzalės išgriovimo, o žmonija – Paskutinio teismo.
7Mk 13,32: Skelbti pasaulio pabaigos metą nebuvo Mesijo uždavinys. Be to, pasaulio pabaigos klausimas sunkiai suvokiamas žmonėms, neturintiems istorinės perspektyvos; tai buvo labai būdinga apaštalams ir apskritai žydams, kurie pasaulio pabaigos metą siejo su Jeruzalės žlugimu.
  
Paralelinės vietos:
Mk 13,1-13: Mt 24,1-14;Lk 21,5-19;Mt 10,17-22;
Mk 13,14-23: Mt 24,15-25;Lk 21,20-24;
Mk 13,24-32: Mt 14,29-36;Lk 21,25-33;
Mk 13,33-37: Mt 24,42; 25,13-15;Lk 19,12-13; 12,40;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MorkųSkyrius: 13

Evangelija pagal MorkųSkyrius: 14

 Evangelija pagal Morkų
  
 KANČIA IR PRISIKĖLIMAS
  
Mk 14

9 Iš tiesų sakau jums: visame pasaulyje, kur tik bus skelbiama Evangelija, bus ir jos atminimui pasakojama, ką ji yra man padariusi“.

  
Išnašos:
1Mk 14,12: Neraugintos duonos dienos – Velykų šventės ir jų išvakarės, kada izraelitai nevalgydavo nieko rauginto, o visa prėska.
2Mk 14,13: Du mokinius – Petrą ir Joną (žr. Lk 22,8).
3Mk 14,25: Gersiu jį naują: Dievo viešpatavimą amžių pabaigoje Šventasis Raštas dažnai vaizduoja kaip teisiųjų pokylį.
4Mk 14,26: Himną – būtent 112-117 psalmes, kuriomis būdavo baigiama Velykų vakarienė.
5Mk 14,36: Jėzus kreipiasi į Dievą Tėvą aramėjišku žodžiu Aba (abba – tėti, tėveli), kuriuo šeimoje vaikai kreipdavosi į tėvą, bet niekas anuomet taip nesikreipdavo į Dievą. Ši malda neabejotinai priklauso prie autentiškų Kristaus posakių ir rodo, kad Jėzus turi neabejotiną tikrojo Dievo Sūnaus savimonę.
6Mk 14,43: Pasiųstas ... – išvardijami visi trys aukščiausiojo teismo taryboje atstovaujami luomai (žr. Žodynėlį).
7Mk 14,47: Vienas iš ten stovinčių – apaštalas Petras (žr. Jn 18,10).
8Mk 14,51: : Daugelis aiškintojų mano, kad tasai jaunuolis buvęs pats evangelistas Morkus.
9Mk 14,55: Jėzų pasmerkė mirti žydų aukščiausiojo teismo taryba, arba sinedrija.
10Mk 14,63: Suplėšyti drabužius ant savęs – didžiausio pasipiktinimo mostas. Kajafas taip daro, nes Jėzus paskelbė save Dievu.
11Mk 14,71: Petras ne juokais išsigando: juk buvo švaistęsis su kalaviju Getsemanėje.
  
Paralelinės vietos:
Mk 14,1-2: Mt 26,2-5;Lk 22,1-2;
Mk 14,3-9: Mt 26,6-13;Jn 12,1-18;
Mk 14,10-11: Mt 26,14-16;Lk 22,3-6;
Mk 14,12-16: Mt 26,17-19;Lk 22,7-13;
Mk 14,17-21: Mt 26,20-25;Lk 22,14.21-23;
Mk 14,22-25: Mt 26,26-29;Lk 22,15-20;1 Kor 11,23-25;
Mk 14,26-31: Mt 26,30-35;Lk 22,39.31-34;Jn 13,36-38;
Mk 14,32-42: Mt 26,36-46;Lk 22,40-45;
Mk 14,43-52: Mt 26,47-56;Lk 22,47-53;Jn 18,2-11;
Mk 14,53-65: Mt 26,57-68;Lk 22,54.63-71;Jn 18,12-14.19-24;
Mk 14,66-72: Mt 26,69-75;Lk 22,55-62;Jn 18,15-18.25-27;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MorkųSkyrius: 14