BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2020 06 06 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas galatamsSkyrius: 4

 Laiškas galatams
  
Gal 4

22 Juk parašyta, kad Abraomas turėjo du sūnus: vieną iš vergės, o kitą iš laisvosios.[i9] 23 Bet vergės sūnus buvo gimęs pagal kūną, o laisvosios – pagal pažadą. 24 Tai pasakyta perkeltine prasme: tiedvi moterys – tai dvi Sandoros. Viena prie Sinajaus kalno sudaryta, gimdanti vergystei: ją reiškia Hagara. 26 Bet aukštybių Jeruzalė laisva, ir ji yra mūsų motina, 27 nes parašyta:

Pralinksmėk, nevaisingoji, kuri negimdei!

Šūkauk ir džiūgauk, nepažinusi kentėjimų!

Nes apleistoji turi daug vaikų,

daugiau negu turinčioji vyrą.

31 Štai kodėl, broliai, mes nesame vergės vaikai, bet laisvosios.

  
Išnašos:
1Gal 4,3: Pasaulio pradmenys – Paulius turi galvoje pagoniškus demonus: personifikuotas gamtos jėgas ir gaivalus.
2Gal 4,4: Iš moters – vienintelis mariologinis Pauliaus posakis. Kadangi nemini vyro, bent netiesiog liudija stebuklingą Jėzaus prasidėjimą.
3Gal 4,10: Švenčiate žydiškas šventes ir laikotės žydiškų papročių.
4Gal 4,13: Liga greičiausiai buvo maliarija.
5Gal 4,15: Matyt, Pauliui skaudėjo akis.
6Gal 4,17: Anie – žydžiuojantys Pauliaus priešininkai. Atitraukti, t. y. nuo Pauliaus arba nuo Evangelijos.
7Gal 4,19: Apaštalavimo vargai ir rūpesčiai lyginami su gimdymo skausmais – tikintieji yra apaštalo dvasiniai vaikai.
8Gal 4,21-5,1: Čia Paulius pateikia alegorinį Senojo Testamento teksto aiškinimą, paplitusį tarp žydų mokytojų.
9Gal 4,22: Iš Abraomo vergės Hagaros buvo vedama Izmaelio giminė, o iš laisvosios – Abraomo žmonos Saros – buvo kildinamas Izaokas ir jo palikuonys, t. y. visa išrinktoji tauta (žr. Pr l6,17; 21,2). Pagal ano meto teisę tik laisvosios moters vaikai būdavo paveldėtojai.
10Gal 4,25-4,26: Dabartinė Jeruzalė – izraelitų tauta; aukštybių Jeruzalė – Bažnyčia.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas galatamsSkyrius: 4

Laiškas galatamsSkyrius: 5

 Laiškas galatams
  
 PAMOKYMAI
  
Gal 5

Krikščioniškoji laisvė

1 Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi. Tad stovėkite tvirtai ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą!

  
Išnašos:
1Gal 5,11: Žydžiuojantieji skelbė, kad ir Paulius yra už apipjaustymą, nes apipjaustydino Timotiejų (Apd 16,1-31). Čia Paulius atsako jiems.
2Gal 5,12: Paulius kartais nevengia sarkazmo. Galimas daiktas, jis čia mini tarp pagonių deivės Kibelės garbintojų paplitusį kastravimąsi.
3Gal 5,20: Kai kurie rankraščiai vietoj pavydai turi žmogžudystės.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas galatamsSkyrius: 5