BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2020 09 30 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Danielio knygaSkyrius: 3

 Danielio knyga
  
Dan 3

{3}26 – Pašlovintas ir gyriaus vertas esi tu,

Viešpatie, mūsų tėvų Dieve,

bus garbinamas tavo vardas per amžius,

{4}27 nes tu teisus visur, ką mums padarei.

Visi tavo darbai teisingi, tavo keliai tiesūs

ir visi tavo sprendimai teisingi.

{5}28 Padarei teisingus sprendimus visur,

ką užleidai ant mūsų

ir ant Jeruzalės, šventojo mūsų tėvų miesto.

Teisingu sprendimu už mūsų nuodėmes

visa tai padarei,

{6}29 nes mes nusidėjome ir nusižengėme, –

atsitolindami nuo tavęs,

darėme visa, kas pikta.

Tavo įsakymų nepaisėme,

{7}30 nesilaikėme ir nedarėme,

ką buvai įsakęs dėl mūsų pačių gero.

{8}31 Todėl visur, ką tu užleidai ant mūsų,

ir visur, ką mums padarei,

tu pasielgei teisingai.

{9}32 Atidavei mus į rankas mūsų priešų,

nežabotiems ir bjauriems bedieviams,

neteisingam karaliui, pikčiausiam visame pasaulyje.

{10}33 Nūnai mes nedrįstame atverti burnos,

gėda ir negarbė laukia tų,

kurie tau tarnauja ir tave garbina.

{11}34 Dėl savo švento vardo neatmesk mūsų amžinai,

nepanaikink savo sandoros.

{12}35 Neatitrauk savo gailestingumo nuo mūsų

dėl savo bičiulio Abraomo,

dėl savo tarno Izaoko

ir dėl savo šventojo Izraelio.

{13}36 Jiems tu pažadėjai padauginti palikuonis

kaip dangaus žvaigždes,

kaip smiltis ant jūros kranto.

{14}37 Tačiau, Viešpatie, tapome mažesni už bet kokią tautą,

esame pažeminti šiandien visame pasaulyje

dėl savo nuodėmių.

{15}38 Neturime nūnai

nei kunigaikščio, nei pranašo, nei vado;

nei deginamosios atnašos, nei aukos,

nei aukojimo, nei smilkalų;

nei vietos aukoti pirmienoms

ir rasti tavo gailestingumui.

{16}39 O, kad atgailaujančia širdimi ir nuolankia dvasia

būtume tau taip mieli,

{17}40 kaip deginamosios aukos avinų bei jaučių

ir kaip tūkstančiai riebių avinėlių!

Tokia tebūna mūsų auka šią dieną tavo akivaizdoje

ir tau maloni,

nes tavimi pasitikintys nenusivils.

{18}41 Dabar mes sekame tavim visa širdimi,

bijome tavęs ir ieškome tavo veido.

{19}42 Nepalik mūsų skendėti gėdoje,

bet elkis su mumis pagal savo švelnumą

ir savo maloningą gailestingumą.

{20}43 Išgelbėk mus savo nuostabiais darbais

ir pašlovink savo vardą, Viešpatie!

{21}44 Teapima sumišimas visus tuos,

kurie daro pikta tavo tarnams;

tebūna jie sugėdinti ir bejėgiai,

tebūna sutriuškinta jų galybė!

{22}45 Tesužino, kad tu vienas esi Viešpats Dievas,

šlovingas visame pasaulyje.

Dievas apsaugo Danielio draugus krosnyje

{23}46 Tuo tarpu juos įmetusieji karaliaus tarnai nesiliovė kurstyti krosnį nafta, derva, pakulomis ir žagarais. {24}47 Liepsnos pakilo keturiasdešimt devynias uolektis virš krosnies, {25}48 driekėsi į šonus ir sudegino aplink krosnį stovinčius kaldėjus. {26}49 Bet Viešpaties angelas nužengė į krosnį prie Azarjo ir jo draugų, išstūmė plieskiančią ugnį iš krosnies {27}50 ir padarė krosnies vidų, tarsi jame būtų pūtęs vėsa dvelkiantis vėjelis. Ugnis jų visai nelietė, – neužgavo ir net jų nevargino. {28}51 Tuomet visi trys krosnyje vienu balsu giedojo, garbindami ir šlovindami Dievą:

{29}52 „Pašlovintas esi tu, Viešpatie, mūsų tėvų Dieve,

didžiai vertas garbės ir šlovės per amžius.

Šlovinamas yra tavo garbingas, šventas vardas,

didžiai vertas garbės ir šlovės per amžius.

{31}53 Šlovinamas esi savo šventoje garbės Šventykloje,

didžiai vertas garbės ir šlovės per amžius.

{32}54 Šlovinamas esi, kuris žvilgsniu matuoji gelmes

nuo savo sosto virš kerubų,

didžiai vertas garbės ir šlovės per amžius.

{33}55 Šlovinamas esi savo karalystės soste,

didžiai vertas garbės ir šlovės per amžius.

{34}56 Šlovinamas esi dangaus skliaute,

aukštinamas ir garbinamas per amžius.

  
Išnašos:
1Dan 3,1: Dura: keletas vietovių Babilonijoje buvo vadinamos šiuo vardu. Čia minima turbūt Duros lyguma, kuri yra keli kilometrai nuo Jeruzalės.
2Dan 3,2: Satrapai: svarbesnieji Persijos sričių valdytojai.
3Dan 3,6: Sudeginimas buvo bausmė už nusikaltimus Babilonijos karaliui. Žr. Jer 29,22.
4Dan 3,17: Jei mūsų Dievas ... gali mus išgelbėti: vaikinai neabejoja Dievo galybe, bet palieka Dievo išminčiai laisvę.
5Dan 3,24-3,90: Šis tekstas yra įkvėptas priedas – intarpas į Danielio aramėjišką tekstą, verstą iš graikiškos Danielio knygos. Atrodo, kad šio teksto originalas buvo parašytas hebrajų ar aramėjų kalba. Katalikų Bendrija visad jį laikė kanoniškų Šventojo Rašto knygų dalimi.
6Dan 3,92: ... dieviška būtybė: pažodžiui Dievo sūnus, angelas. Žr. Job 1,6.
7Dan 3,98-4,34: Ši dalis turi laiško, Nebukadnezaro rašyto savo pavaldiniams, formą.
8Dan 3,99: ... aukščiausiojo Dievo: žydai, o ypač išeivijoje, naudojo šį titulą, norėdami atskirti savo Dievą nuo pagonių dievų. Politeistui jis buvo tik kito dievo titulas (žr. taip pat 93-iąją eilutę). Šis titulas buvo vardas Dievybei paženklinti Kanaane. Žr. Pr 14,18.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Danielio knygaSkyrius: 3