BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 12 06 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apreiškimas JonuiSkyrius: 1

 Apreiškimas Jonui
  
 ĮŽANGA
  
Apr 1

1 Jėzaus Kristaus Apreiškimas, kurį Dievas jam davė, kad jis atskleistų jo tarnams, kas turi greitai įvykti. Per savo pasiųstą angelą jis padarė jį žinomą savajam tarnui Jonui. 2 Šis paliudijo Dievo žodį bei Jėzaus Kristaus liudijimą – visa, ką buvo matęs. 3 Palaiminti pranašystės žodžių skaitytojas ir klausytojai, ir tie, kurie laikosi, kas joje parašyta, nes laikas[i1] yra arti.

LAIŠKAI AZIJOS BENDRIJOMS

Sveikinimai

4 Jonas septynioms Azijos[i2] bendrijoms: malonė ir ramybė jums nuo to, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis, ir nuo septynių dvasių, esančių prieš jo sostą,

  
Išnašos:
1Apr 1,3: Laikas – apreiškimo išsipildymo laikas.
2Apr 1,4: Azijos – Mažosios Azijos.
3Apr 1,5: Nuplovė ... – kai kuriuose rankraščiuose išvadavo iš mūsų nuodėmių.
4Apr 1,9: Patmas (gr. Patmos, pavadinimo prasmė neaiški) – nedidelė sala Egėjo jūroje, netoli Efezo ir Mileto miestų Mažojoje Azijoje. Ten buvo ištremtas apaštalas Jonas ir ten jis turėjo savo apokaliptinius regėjimus.
5Apr 1,20: Angelai – minimų bendrijų vyskupai.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apreiškimas JonuiSkyrius: 1

Apreiškimas JonuiSkyrius: 2

 Apreiškimas Jonui
  
Apr 2

Efezo bendrijai

1 „Efezo bendrijos angelui rašyk: 'Tai sako tas, kuris laiko savo dešinėje septynias žvaigždes, kuris vaikščioja tarp septynių aukso žibintuvų. 2 Aš žinau tavo darbus, tavo triūsą ir tavo ištvermę. Žinau, kad tu negali pakęsti piktųjų ir ištyrei tuos, kurie sakosi esą apaštalai, bet tokie nėra, ir radai juos esant melagius. 3 Žinau, kad esi ištvermingas, kad dėl mano vardo nenuilsdamas kentėjai vargus. 4 Bet aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. 5 Taigi prisimink, nuo kur nupuolei, atsiversk ir vėl imkis pirmykščių darbų, o jeigu ne, – jei neatsiversi, – tai aš ateisiu ir išjudinsiu iš vietos tavo žibintuvą.

  
Išnašos:
1Apr 2,6: Nikolaitai – kažkokia pirmųjų krikščionių sekta. Kai kurie aiškintojai juos sieja su diakonu Mikalojumi (žr. Apd 6,5). Atrodo, apie juos, kaip netikrus apaštalus, kalbama ir 2 Kor 11,3-4. 12-15.
2Apr 2,13: Kur šėtono sostas: Pergamo mieste buvo aukuras sudievintam Romos imperatoriui. Nūdien šį aukurą galima matyti Berlyno muziejuje.
3Apr 2,17: Baltu akmenėliu teisme būdavo balsuojama už išteisinimą, juodu – už pasmerkimą.
4Apr 2,20: Jezabelė – simbolinis nedoros moters vardas (plg. 1 Kar 16,31; 2 Kar 9,22). Čia jis reiškia nikolaitų sektos neva pranašę, kuri klaidino Tiatyrų krikščionis.
5Apr 2,23: Širdis – originale hebraiškas posakis inkstus ir širdis.
6Apr 2,26: ir kit.: Sakinių nesklandumai paaiškinami tuo, kad autorius vartoja gausiai citatų, daugiausia iš ST pranašų knygų.
7Apr 2,28: Aušros žvaigždė žydams simbolizavo galybę ir valdžią.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apreiškimas JonuiSkyrius: 2