BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 10 02 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas žydamsSkyrius: 9

 Laiškas žydams
  
Žyd 9

24 Mat Kristus įžengė ne į rankų darbo šventyklą – tikrosios atvaizdą, bet į pati dangų, kad nuo dabar mus užtartų, stovėdamas prieš Dievo veidą. 25 Ir įžengė ne tam, kad pakartotinai atnašautų save, kaip daro vyriausiasis kunigas, kuris kasmet įeina į šventąją vietą su svetimu krauju, – 26 tuomet Kristui būtų reikėję daugelį kartų kentėti nuo pasaulio sukūrimo. Bet dabar jis vieną kartą visiems laikams pasirodė amžių pabaigoje,[i6] kad savo auka sunaikintų nuodėmę. 27 Ir kaip žmonėms skirta vieną kartą mirti ir stoti į teismą, 28 taip ir Kristus, vieną kartą paaukotas, kad atsilygintų už visų nuodėmes, antrą kartą pasirodys ne dėl nuodėmių, bet jo laukiančiųjų išganymui.

  
Išnašos:
1Žyd 9,5: Permaldavimo dangtis: apsivalymo dieną Sandoros Skrynios dangtis būdavo apšlakstomas aukos krauju.
2Žyd 9,7: Žr. Kun 16. – Paklydimus – pažodžiui neišmanymus, t. y. už nuodėmes ir per neišmanymą padarytus nusižengimus.
3Žyd 9,12: Amžinasis atpirkimas – galutinis išgelbėjimas, kaip priešprieša laikiniems išgelbėjimams, įvykusiems Izraelio istorijoje (plg.Iš 6,6-7; Ts 2,16-23).
4Žyd 9,13: Kūno švarumą – ritualinį tyrumą, būtiną dalyvaujantiems ST apeigose.
5Žyd 9,22: Šiame skyrelyje aiškinama Jėzaus mirties prasmė, glūdinti atpirkimo aukoje. Tą auką Išganytojas atnašavo kaip Kunigas ir kaip žmonių Tarpininkas pas Dievą. Evangelijose prieš kryžiaus kančią Jėzus aiškiai sako, kad jo išlietas kraujas bus naujosios Sandoros – naujosios išganymo tvarkos – pagrindas (plg. Mt 26,28; Mk 14,24; Lk 22,20). Šiame skyrelyje sandoros (sutarties) sąvoka jungiama su testamento sąvoka todėl, kad naujoji Sandora buvo sudaryta Kristaus krauju. Graikiškai išeina gražus žodžių žaismas, nes ir sandora, ir testamentas išreiškiami vienu žodžiu – diatėke.
6Žyd 9,26: Amžių pabaiga Šventasis Raštas vadina Mesijo laikus (plg. Žyd 1,2; 1 Kor 10,11; Gal 4,4).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas žydamsSkyrius: 9

Laiškas žydamsSkyrius: 10

 Laiškas žydams
  
 Kristaus aukos ypatingumas ir prakilnumas
  
Žyd 10

IŠTIKIMYBĖ TIKĖJIMUI

Skatinimas atsinaujinti

19 Taigi, broliai, Kristaus kraujas laiduoja mums, kad žengsime į šventovę. 20 Jis atvėrė mums naują ir gyvą kelią[i2] pro uždangą, tai yra per savąjį kūną; 21 mes turime ir didį kunigą Dievo namams. 22 Todėl ateikime su tyra širdimi ir giliu tikėjimu, apvalę širdis nuo nešvarios sąžinės ir nuplovę kūną švariu vandeniu! 23 Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus,

  
Išnašos:
1Žyd 10,11: Žr. Iš 29,38. Kristaus auka yra vienkartinė. Šv. Mišios nėra kita auka negu kryžiaus auka, bet tos pačios kryžiaus aukos sudabartinimas, teikiantis mums jos vaisius. Cituojama laisvokai (plg. Žyd 8,10-12).
2Žyd 10,20: Gyvas kelias – pats Kristus (plg. Jn 14,6).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas žydamsSkyrius: 10