BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 28 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Juditos knygaSkyrius: 2

 Juditos knyga
  
 Karo žygis į Vakarus
  
Jdt 2

1 Aštuonioliktų metų pirmo mėnesio dvidešimt antrą dieną rūmuose pasklido gandas, kad asirų karalius Nebukadnecaras, kaip buvo grasinęs, imsis keršyti visiems aniems kraštams. 2 Pasišaukęs visus pareigūnus ir didžiūnus, jis išdėstė savo slaptą užmojį ir savo lūpomis smulkiai nupasakojo tos visos srities išdavystę. 3 Taigi buvo nutarta sunaikinti visus, kurie atsisakė paklusti jo duotam įsakymui.

4 Pasibaigus pasitarimui, asirų karalius Nebukadnecaras pasišaukė kariuomenės vyriausiąjį vadą, savo pavaduotoją Holoferną, ir tarė jam: 5 „Taip kalba didysis karalius, visos žemės viešpats: ‘Eik mūsų vardu ir pasiimk patyrusių vyrų ­ šimtą dvidešimt tūkstančių pėstininkų ir dvylika tūkstančių raitininkų. 6 Leiskis į žygį prieš visus kraštus Vakaruose, nes jie nekreipė dėmesio į mano įsakymus. 7 Įsakyk jiems, kad turėtų pasirengę žemių ir vandens[i1], nes aš atžygiuoju ant jų įtūžęs. Aš uždengsiu visą jų žemės paviršių savo kareivių kojomis ir leisiu, kad jie taptų mano kariuomenės grobiu. 8 Daubos ir grioviai bus pilni jų sužeistųjų! Net patvinusi upė bus užkimšta lavonų! 9 Aš išvarysiu juos belaisviais į pačius žemės pakraščius. 10 Tad eik! Užimk jų žemę iš anksto. Jeigu pasiduos, pasaugok juos man iki bausmės dienos. 11 O tiems, kurie priešinsis, nė vienam neparodyk jokio pasigailėjimo, bet leisk žudyti ir plėšti kiekviename krašte, kurį užimsi. 12 Prisiekiu savo gyvastimi ir savo karalystės galybe, aš tai pasakiau ir įvykdysiu savo rankomis! 13 O tu nepraleisk nė vieno savo valdovo įsakymo, bet taip juos vykdyk, kaip įsakiau. Nedelsk tai vykdyti!’“

14 Išėjęs iš karaliaus rūmų, Holofernas tuojau pat sušaukė visus asirų kariuomenės didžiūnus, vadus ir pareigūnus. 15 Jis sutelkė į būrius šimtą tūkstančių rinktinių kareivių, kaip jam buvo įsakęs padaryti jo valdovas, ir dvylika tūkstančių raitų lankininkų. 16 Jis paskirstė juos į kovos gretas, kaip skirstoma galinga kariuomenė žygiui. 17 Be to, jis parūpino labai daug kupranugarių, asilų bei mulų mantai gabenti ir nesuskaitomą daugybę avių, jaučių bei ožkų jiems maitinti. 18 Kiekvienas vyras gavo gausų maisto davinį ir dosniai sidabro bei aukso iš karaliaus rūmų.

19 Tada jis leidosi į žygį su visa kariuomene, žygiuodamas pirma karaliaus Nebukadnecaro kovos vežimais, raitininkais ir rinktiniais pėstininkais uždengti visą žemės paviršių Vakaruose. 20 Drauge su jais ėjo marga minia tarsi skėrių spiečius, tarsi žemės smiltys ­ minia, kurios suskaičiuoti nebuvo įmanoma.

21 Jie leidosi į žygį iš Ninevės ir žygiavo tris dienas Bektileto lygumos link. Nuo Bektileto jie nužygiavo statytis stovyklos prie kalnų, dunksančių į šiaurę nuo Aukštutinės Kilikijos. 22 Iš ten Holofernas, paėmęs visą savo kariuomenę ­ pėstininkus, raitininkus ir kovos vežimus, ­ nužygiavo į aukštumas. 23 Jis nuniokojo Putą ir Ludą, apiplėšė visus Rasiso vaikus ir izmaelitus, gyvenančius ant dykumos ribos į pietus nuo Cheleono. 24 Tada, persikėlęs per Eufratą, perėjo Mesopotamiją, naikindamas visus įtvirtintus miestus palei Abronos upę, ir pasiekė jūrą. 25 Paskui, užpuolęs Kilikijos žemes, išžudė visus, kurie jam priešinosi. Tada nuėjo prie pietinių Jafeto ribų priešais Arabiją. 26 Apsupęs visus madianiečius, padegė palapines ir išgrobė avides. 27 Nusileidęs į Damasko lygumą pjūties metu, padegė visus laukus, sunaikino kaimenes ir bandas, ištuštino miestus, nuniokojo žemes ir kalaviju išžudė visus jaunus vyrus.

28 Baimė ir siaubas apėmė visas pajūrio tautas: Sidono ir Tyro gyventojus, Sūro ir Okinos gyventojus bei visus Jabnės gyventojus. Ir Azoto bei Aškelono gyventojai buvo siaubo apimti.

  
Išnašos:
1Jdt 2,7: Besąlygiško pasidavimo užkariautojui įvaizdis.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Juditos knygaSkyrius: 2