BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 07 04 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Makabiejų antra knygaSkyrius: 3

 Makabiejų antra knyga
  
 Heliodoro istorija
  
2 Mak 3

1 Vyriausiojo kunigo Onijo valdymo metais šventojo miesto gyventojai patyrė visapusišką ramybę ir tobulai laikėsi įstatymų, nes jis buvo pamaldus žmogus ir neapkentė visko, kas pikta. 2 Dažnai net karaliai pagerbdavo tą Vietą, paaukodami šventovės garbei brangių dovanų. 3 Iš tikrųjų Azijos karalius Seleukas iš savo pajamų padengė visas išlaidas, susijusias su aukų tarnyba.

4 Bet Simonas, žmogus iš Bilgos kilties, kuris buvo paskirtas šventyklos valdytoju, susikirto su vyriausiuoju kunigu dėl miesto prekyvietės priežiūros. 5 Neįstengdamas nugalėti Onijo, jis nuvyko pas Tarsėjo sūnų Apoloniją, tuometinį Celesirijos ir Finikijos valdytoją, 6 ir pranešė, kad iždas Jeruzalėje toks kupinas neapsakomų turtų, jog neįmanoma jų suskaičiuoti. Tos lėšos, sakė jis, nebuvo atiduotos kaip atnašos į aukų sąskaitą, užtat esą galima padaryti taip, kad jos visos atitektų karaliui.

7 Lankydamasis pas karalių, Apolonijas papasakojo jam, kas buvo pranešta apie pinigus. Išsirinkęs savo reikalų tvarkytoją Heliodorą, karalius siuntė jį su įsakymu paimti minėtuosius turtus. 8 Taigi Heliodoras tuojau pat leidosi į kelionę tariamai apžiūrėti Celesirijos ir Finikijos miestų, bet iš tikrųjų turėdamas mintyje įvykdyti jam duotą karaliaus užduotį. 9 Atvykusį į Jeruzalę jį šiltai sutiko vyriausiasis kunigas ir miestas. Tada jis papasakojo jiems apie pranešimą, pasakė savo atvykimo tikslą ir teiravosi, ar tokia iš tikrųjų padėtis. 10 Vyriausiasis kunigas paaiškino, kad dalis pinigų yra indėliai, skirti našlėms bei našlaičiams, 11 o dalis ­ nuosavybė Tobijos sūnaus Hirkano, žmogaus užimančio labai aukštą vietą, priešingai nedorojo Simono šmeižtams, iš viso esą keturi šimtai sidabro ir du šimtai aukso talentų. 12 Jis pridūrė, kad indėlininkai pasitikėjo vietos šventumu, visame pasaulyje gerbiamos šventyklos orumu ir neliečiamumu. Apgaulingai sulaužyti jų pasitikėjimą, sakė jis, negalima nė pagalvoti. 13 Bet Heliodoras, elgdamasis pagal jam duotus karaliaus įsakymus, griežtai pareiškė, kad pinigai turi būti nusavinti karaliaus iždo naudai. 14 Nustatęs tam tikslui dieną, jis įėjo į šventyklą tų lėšų pamatyti.

Visas miestas buvo siaubo priblokštas. 15 Kunigai gulėjo kniūbsti prieš aukurą su savo kunigiškais apdarais ir garsiai maldavo Dangų, davusį indėlių įstatymą, kad išsaugotų juos tiems, kurie buvo juos pasidėję. 16 Vyriausiojo kunigo išvaizda pervėrė širdį kiekvienam jį pamačiusiam, nes veido išraiška ir spalva atspindėjo jo dvasinį skausmą. 17 Baimė ir šiurpas buvo jį taip apėmę, kad drebėjo visas kūnas. Visiems jį matantiems buvo aiškus jo širdies skausmas. 18 O žmonės iš namų skubėjo burtis bendrai maldai, nes šventajai vietai grėsė pavojus būti išniekintai. 19 Moterys, susijuosusios po krūtine ašutinėmis, užpildė gatves. Kai kurios mergaitės, laikomos namuose, subėgo prie vartų, kitos ­ prie miesto sienų, o dar kitos žiūrėjo pro langus. 20 Keldamos į dangų rankas, jos siuntė prašymo maldą. 21 Buvo gaila žiūrėti į žmones, besiburiančius pulti kniūbsčiomis maldai, ir į vyriausiąjį kunigą, ištiktą didžio skausmo.

22 Jiems maldaujant visagalį Viešpatį išsaugoti nepaliestus indėlius tiems, kurie pasitikėdami buvo juos pasidėję, 23 Heliodoras ėmėsi vykdyti savo užduotį. 24 Bet vos jam su asmens sargyba atėjus prie iždo, dvasių Viešpats, turintis visą valdžią, pasireiškė tokiu pribloškiančiu būdu, kad visi, išdrįsę lydėti Heliodorą, buvo Dievo galybės apstulbinti. Apimti siaubo, jie sukniubo. 25 Iš tikrųjų jiems pasirodė žirgas, dengtas prabangia gūnia, su šiurpą keliančiu raiteliu. Puldamas piestu tarsi pašėlęs, žirgas užgavo priekinėmis kanopomis Heliodorą. Pats raitelis atrodė vilkįs aukso apranga. 26 Tuo pačiu metu Heliodorui pasirodė ir du jauni vyrai, nepaprastai stiprūs, nuostabiai žvalūs ir prabangiai apsirengę. Atsistoję abipus jo, be perstojo jį plakė, ištikdami daugeliu smūgių. 27 Staiga jis sukniubo ant žemės ir paskendo didelėje tamsoje. Jo vyrai pakėlė jį ir paguldė ant neštuvų. 28 Taigi žmogus, ką tik įkėlęs koją į iždą su didžia palyda ir asmens sargyba, buvo nešamas laukan bejėgis net sau padėti. Visi aiškiai patyrė begalinę Dievo galybę!

29 Heliodorui gulint Dievo galybės parblokštam, žado netekusiam ir be vilties išgyti, 30 žydai šlovino Viešpatį, stebuklingai išaukštinusį savo šventąją vietą. Šventovė, ką tik buvusi kupina baimės ir sąmyšio, dabar prisipildė džiaugsmo ir linksmybės, visagaliam Viešpačiui regimai apsireiškus.

31 Kai kurie Heliodoro bičiuliai tuoj ėmė maldauti Oniją, kad šauktųsi Aukščiausiojo, prašydami suteikti gyvastį tam žmogui, atsidūrusiam prie mirties. 32 Bijodamas, kad karalius nepamanytų Heliodorą tapus žydų klastos auka, vyriausiasis kunigas iš tikrųjų atnašavo auką už to žmogaus išgijimą. 33 Vyriausiajam kunigui atliekant permaldavimo apeigas, tie patys jauni vyrai tais pačiais apdarais vėl pasirodė ir atsistojo prieš Heliodorą. „Būk labai dėkingas vyriausiajam kunigui, ­ jie tarė jam, ­ tik per jį Viešpats išgelbėjo tavo gyvastį. 34 Kadangi buvai Dangaus nuplaktas, skelbk visiems žmonėms Dievo galybės didingumą.“ Tai pasakę, jie pradingo.

35 Atnašavęs Viešpačiui auką ir padaręs didžiulius įžadus savo gyvasties Išgelbėtojui, Heliodoras atsisveikino su Oniju ir sugrįžo su savo kariuomene pas karalių. 36 Visų akivaizdoje jis liudijo savo akimis matytus Aukščiausiojo Dievo darbus. 37 Karaliui paklausus Heliodorą, koks žmogus būtų tinkamas siųsti į Jeruzalę kitu reikalu, jis atsakė: 38 „Jeigu turi priešą ar sąmokslininką prieš valdžią, nusiųsk jį ten ir gausi atgal, jeigu jis iš viso dar gyvas išliks, gerai nuplaktą, nes ten tikrai yra ypatinga dieviška jėga, gaubianti tą vietą. 39 Tasai, kurio buveinė danguje, saugo tą vietą, gina ją, parbloškia ir sunaikina ateinančius jai žalos daryti.“ 40 Taip pasibaigė Heliodoro ir iždo apsaugojimo įvykis.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Makabiejų antra knygaSkyrius: 3