BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 25 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Makabiejų antra knygaSkyrius: 10

 Makabiejų antra knyga
  
 Šventyklos apvalymas
  
2 Mak 10

1 Makabiejus ir jo vyrai, Viešpaties vadovaujami, atkovojo šventovę ir miestą. 2 Jie sugriovė prekyvietėje svetimšalių pastatytus aukurus ir sunaikino stabų aptvarus. 3 Išvalę šventyklą, jie padarė naują aukurą aukoms. Po to, įžiebę titnagu ugnį, atnašavo aukas pirmą kartą po dvejų metų, degino smilkalus, uždegė žibintus ir išdėliojo padėtinę duoną. 4 Visa tai padarę, jie puolė kniūbsti, maldaudami Viešpatį, kad niekada daugiau nepatektų į tokias nelaimes. Verčiau, jei kada ir nusidėtų, būtų paties Viešpaties gerumu pamokomi, bet nebūtų atiduodami į piktžodžiaujančių ir žiaurių pagonių rankas. 5 Atsitiko taip, kad tą pačią dieną, kurią šventykla buvo svetimtaučių išniekinta, įvyko ir jos apvalymas, būtent devinto, tai yra kislevo, mėnesio dvidešimt penktą dieną. 6 Tarsi Palapinių šventę, jie su džiaugsmu šventė ją aštuonias dienas, atsimindami neseniai, Palapinių šventės metu, klajoję po kalnus ir olas tarsi laukiniai žvėrys. 7 Todėl, laikydami rankose vijokliais apipintas lazdeles, žalias šakas bei palmes, jie giedojo šlovės giesmes tam, kuris išvalė savo šventąją Vietą. 8 Visuotiniu balsavimu buvo nustatyta, kad visa žydų tauta švęstų kasmet tas dienas.

Judo Makabiejaus pergalės

9 Toks buvo Antiocho, vadinamo Epifanu, galas. 10 O dabar papasakosime, kas įvyko valdant Antiochui Eupatorui, ano nedoro karaliaus sūnui, ir duosime trumpą suvestinę didžiųjų nelaimių, kurias atnešė karai. 11 Mat tas žmogus, tapęs karalystės valdovu, paskyrė tokį Lisiją Celesirijos bei Finikijos valdžios galva ir karo vadu. 12 Ptolemėjas, vadinamas Makronu, buvo pirmas valdovas, ėmęsis priemonių teisingai valdyti žydus ir daręs, ką galėjo, bandydamas būti su jais taikoje bei norėdamas atlyginti už jiems padarytas skriaudas. 13 Bet už tai jis buvo karaliaus bičiulių apskųstas Eupatorui. Iš tikrųjų jis pats dažnai iš visų pusių girdėjo save vadinant išdaviku už tai, kad buvo palikęs jam Filometoro patikėtą Kiprą ir perėjęs į Antiocho Epifano pusę. Nepajėgdamas garbingai atlikti savo pareigų, jis išgėrė nuodų ir užbaigė savo gyvenimą.

14 Gorgijas, tapęs srities valdytoju, samdė svetimtaučių dalinius ir naudojo juos nuolatiniam karui su žydais. 15 Tuo pačiu metu idumėjai, turėję savo rankose stiprias tvirtoves, irgi nedavė žydams ramybės. Jie priimdavo bėglius iš Jeruzalės, kurstydami tęsti karą. 16 Makabiejus ir jo vyrai pasimeldė, maldaudami Dievą būti jų sąjungininku, ir leidosi į skubų žygį prieš idumėjų tvirtoves. 17 Narsiai puldami, jie paėmė tas vietas ir, nuviję gynusius sienas, žudė visus pakliuvusius į jų rankas, užmušdami ne mažiau kaip dvidešimt tūkstančių.

18 Bet bent devyni tūkstančiai rado prieglaudą dviejuose ypač stipriuose bokštuose su viskuo, kas reikalinga priešintis apgulai. 19 Palikęs Simoną bei Juozapą, dar ir Zachiejų su jo daliniu ­ pakankamą kiekį apgulai palaikyti, ­ Makabiejus pats leidosi į vietas, kur buvo skubiau reikalingas. 20 Tačiau kai kurie vyrai iš Simono dalinio, mėgę pinigus, buvo papirkti keleto bokštuose buvusių vyrų ir, gavę septyniasdešimt drachmų, leido kai kuriems jų išslysti. 21 Kai žinia apie tai pasiekė Makabiejų, jis sušaukė visus dalinių vadus ir apkaltino tuos vyrus, kad jie pardavė savo brolius, už pinigus paleisdami priešus su jais kovoti. 22 Nubaudęs išdavikais tapusius vyrus mirtimi, nedelsdamas paėmė abu bokštus. 23 Jam su ginklu rankoje visur sekėsi, ir jis sunaikino daugiau negu dvidešimt tūkstančių vyrų dviejuose bokštuose.

24 Timotiejus, jau anksčiau žydų nugalėtas, pasitelkęs nemaža raitininkų iš Azijos, surinko didžiulę samdinių kariuomenę. Jis atžygiavo, norėdamas ginklu užimti Judėją vienu mūšiu. 25 Jam artėjant, Makabiejus ir jo vyrai apsibarstė galvas pelenais ir apsijuosė ašutinėmis, maldaudami Dievą. 26 Parpuolę kniūbsti ant laiptų prie aukuro, jie maldavo, kad būtų ir jiems gailestingas, ir priešas jų priešams, ir nedraugas jų nedraugams, kaip sakoma Įstatyme. 27 Atsikėlę po maldos, jie apsiginklavo ir nužygiavo tolokai nuo miesto. Atžygiavę netoli priešo, apsistojo. 28 Vos pradėjus aušti, abi kariuomenės pradėjo mūšį. Viena, sėkmės ir pergalės pažadu laikanti ne tik savo narsumą, bet ir pasitikėjimą Viešpačiu, kita, vadovaudamasi kovos įniršiu.

29 Mūšiui įsišėlus, priešui pasirodė iš dangaus penki didingi raiteliai ant žirgų su aukso kamanomis, išsirikiavę žydų priekyje. 30 Du iš jų, apsupę Makabiejų iš šonų, dengė jį savo šarvais ir ginklais, saugodami nuo sužeidimo. Jie paleido tokį strėlių ir žaibų lietų į priešus, kad šie, visiškai sumišę ir apakinti, bėgo į visas puses. 31 Dvidešimt tūkstančių penki šimtai pėstininkų ir šeši šimtai raitininkų buvo užmušti.

32 Pats Timotiejus pabėgo į tvirtovę, vadinamą Gezeru, su labai stipria įgula, kurios vadas buvo Chairėjas. 33 Keturias dienas Makabiejus ir jo vyrai gerai nusiteikę laikė apgulę tvirtovę. 34 Gynėjai viduje, pasitikėdami vietos saugumu, nesiliovė baisiai piktžodžiauti ir spjaudyti nepadoriais žodžiais. 35 Bet penktai dienai auštant, dvidešimt jaunų vyrų iš Makabiejaus kariuomenės, kupini pykčio dėl piktžodžiavimo, narsiai užkopė siena ir su laukinių žvėrių įniršiu guldė kiekvieną, drįsusį pastoti jiems kelią. 36 Taip gynėjus sugluminus ir jų dėmesį patraukus, kiti panašiai užkopė ir, aplenkę gynėjus, padegė bokštus. Jų laužuose piktžodžiautojai sudegė gyvi. Tuo tarpu pirmieji, pralaužę vartus, įleido visą likusią kariuomenę. Miestas buvo paimtas. 37 Jie užmušė Timotiejų, rastą pasislėpusį vandens talpykloje, jo brolį Chairėją ir Apolofaną. 38 Atlikę šiuos žygdarbius, jie dėkingumo ir šlovės giesmėmis garbino Viešpatį, rodantį Izraeliui didelį gerumą ir teikiantį jiems pergalę.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Makabiejų antra knygaSkyrius: 10