BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 07 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 1

 Metraščių (Kronikų) pirma knyga
  
 Nuo Adomo iki Abraomo
  
1 Met 1

1 Adomas, Setas, Enošas, 2 Kenanas, Mahalalelis, Jeredas, 3 Henochas, Metušelachas, Lamechas, 4 Nojus, Semas, Chamas ir Jafetas.

5 Jafeto palikuonys: Gomeras, Magogas, Madajas, Javanas, Tubalis, Mešechas ir Tyras.

6 Gomero palikuonys: Aškenazas, Difatas ir Togarma.

7 Javano palikuonys: Eliša, Taršišas, Kitimai ir Rodanimas.

8 Chamo palikuonys: Kušas, Micraimai, Putas ir Kanaanas.

9 Kušo palikuonys: Seba, Havila, Sabta, Rama ir Sabtecha. Ramos palikuonys: Šeba ir Dedanas. 10 Kušui gimė Nimrodas. Jis buvo pirmasis galiūnas žemėje.

11 Micraimams gimė ludai, anamai, lehabiečiai, naftuhiečiai, 12 patrosiečiai, kasluhai ir kaftoriečiai, iš kurių kilo filistinai.

13 Kanaanui gimė pirmagimis Sidonas ir Hetas, 14 taip pat jebusiečiai, amoritai, girgašai, 15 hivai, archai, sinai, 16 arvadiečiai, cemarai ir hamatiečiai.

17 Semo palikuonys: Elamas, Asūras, Arpachšadas, Ludas, Aramas, Ucas, Hulas, Geteras ir Mešechas. 18 Arpachšadui gimė Šelachas, Šelachui ­ Eberas. 19 Eberui gimė du sūnūs: vienas ­ vardu Pelegas[i1], nes jo dienomis buvo padalyta žemė, o jo brolis ­ vardu Joktanas. 20 Joktanui gimė Almodadas, Šelefas, Hacarmavetas, Jerachas, 21 Hadoramas, Uzalas, Dikla, 22 Ebalas, Abimaelis, Šeba,

Abraomo palikuonys

23 Ofyras, Havila ir Jobabas. Visi jie buvo Joktano palikuonys.

24 Semas, Arpachšadas, Šelachas, 25 Eberas, Pelegas, Reuvas, 26 Serugas, Nahoras, Terachas, 27 Abromas, tai yra Abraomas.

28 Abraomo sūnūs: Izaokas ir Izmaelis.

29 Štai jų palikuonys: Izmaelio pirmagimis Nebajotas, paskui Kedaras, Adbeelis, Mibsamas, 30 Mišma, Dūma, Masa, Hadadas, Tema, 31 Jetūras, Nafišas ir Kedma. Tai Izmaelio palikuonys.

32 Abraomo sugulovės Ketūros palikuonys: ji pagimdė Zimraną, Jokšaną, Medaną, Midjaną, Išbaką ir Šuachą. Jokšano palikuonys: Šeba ir Dedanas. 33 Midjano palikuonys: Efa, Eferas, Henochas, Abida ir Eldava. Visi jie buvo Ketūros palikuonys.

34 Abraomui gimė Izaokas. Izaoko palikuonys: Ezavas ir Izraelis. 35 Ezavo palikuonys: Elifazas, Reuelis, Jeušas, Jalamas ir Korachas. 36 Elifazo palikuonys: Temanas, Omaras, Cefis, Gatamas, Kenazas, Timna ir Amalekas. 37 Reuelio palikuonys: Nahatas, Zerachas, Šama ir Miza.

38 Seyro palikuonys: Lotanas, Šobalas, Cibeonas, Ana, Dišonas, Eceras ir Dišanas. 39 Lotano palikuonys: Horis ir Homamas; Lotano sesuo buvo Timna. 40 Šobalo palikuonys: Aljanas, Manahatas, Ebalas, Šefis ir Onamas. Cibeono palikuonys: Aja ir Ana. 41 Anos palikuonis ­ Dišonas. Dišono palikuonys: Hamranas, Ešbanas, Itranas ir Keranas. 42 Ecero palikuonys: Bilhanas, Zaavanas ir Jaakanas. Dišano palikuonys: Ucas ir Aranas.

Edomo karaliai

43 Štai karaliai, viešpatavę Edomo krašte, izraelitams dar neturint jokio karaliaus. Beoro sūnus Bela; jo miesto vardas buvo Dinhaba. 44 Belai mirus, vietoj jo karaliumi tapo Zeracho sūnus Jobabas iš Bocros. 45 Jobabui mirus, vietoj jo karaliumi tapo Hušamas iš temanų šalies. 46 Hušamui mirus, vietoj jo karaliumi tapo Bedado sūnus Hadadas. Jis nugalėjo midjaniečius Moabo lygumoje; jo miesto vardas buvo Avitas. 47 Hadadui mirus, vietoj jo karaliumi tapo Samla iš Masrekos. 48 Samlai mirus, vietoj jo karaliumi tapo Saulius iš Rehobotų prie Upės. 49 Sauliui mirus, vietoj jo karaliumi tapo Achboro sūnus Baal Hananas. 50 Baal Hananui mirus, vietoj jo karaliumi tapo Hadadas. Jo miesto vardas buvo Pajas, o jo žmonos vardas buvo Mehetabelė. Ji buvo Me Zahabo dukters Matredos duktė. 51 Hadadas mirė.

Edomo kiltys: Timnos, Alijos, Jeteto, 52 Oholibamos, Elos, Pinono, 53 Kenazo, Temano, Mibcaro, 54 Magdielio ir Iramo. Tokios buvo Edomo kiltys.

  
Išnašos:
11 Met 1,19: Hebr. „padalijimas“.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 1