BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 06 09 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Teisėjų knygaSkyrius: 4

 Teisėjų knyga
  
 Debora ir Barakas
  
Ts 4

1 Ehudui mirus, izraelitai vėl darė, kas nedora VIEŠPATIES akyse. 2 Užtat VIEŠPATS atidavė juos į rankas Kanaano karaliui Jabinui, karaliavusiam Hacore. Sisera, gyvenęs Harošet ha Goimuose, buvo jo kariuomenės vadas. 3 Izraelitai šaukėsi VIEŠPATIES, kad išsigelbėtų. Mat Sisera turėjo devynis šimtus geležinių kovos vežimų ir dvidešimt metų buvo nuožmiai engęs izraelitus.

4 Lapidoto žmona Debora buvo pranašė. Tuo metu ji buvo Izraelio teisėja. 5 Ji sėdėdavo po Deboros palme tarp Ramos ir Betelio Efraimo aukštumose. Izraelitai eidavo pas ją į teismą. 6 Ji pasišaukė Abinoamo sūnų Baraką iš Kedešo Naftalyje ir tarė jam: „VIEŠPATS, Izraelio Dievas, įsako tau: ‘Eik, pasiimk iš Naftalio ir Zabulono dešimt tūkstančių vyrų ir žygiuok į Taboro kalną. 7 Aš išvesiu Jabino kariuomenės vadą Siserą su jo kovos vežimais bei kariauna tavęs pasitikti prie Kišono upės ir atiduosiu jį tau į rankas.’“ 8 Bet Barakas sakė jai: „Jei tu eisi su manimi, eisiu, bet jei neisi, neisiu.“ ­ 9 „Gerai! Eisiu su tavimi, ­ atsakė ji, ­ tačiau žinok, kad kelias, kuriuo eini, nenuves tavęs į garbę, nes VIEŠPATS atiduos Siserą į moters rankas.“ Taigi Debora pakilo ir nuėjo su Baraku į Kedešą. 10 Barakas sutelkė į Kedešą Zabuloną ir Naftalį. Paskui jį žygiavo dešimt tūkstančių vyrų, ir Debora ėjo su juo.

11 Heberas Kainitas buvo atsiskyręs nuo kitų kainitų, Mozės uošvio Hobabo palikuonių, ir pasistatęs palapinę prie Becaanaimų ąžuolo, netoli Kedešo.

12 Siserai buvo pranešta, kad Abinoamo sūnus Barakas nužygiavo į Taboro kalną. 13 Sisera sutelkė visus savo vežimus ­ devynis šimtus geležinių kovos vežimų ­ ir visas turimas pajėgas iš Harošet ha Goimų prie Kišono upės. 14 Tada Debora tarė Barakui: „Pirmyn į žygį! Štai diena, kai VIEŠPATS atiduos Siserą tau į rankas! Iš tikrųjų VIEŠPATS žygiuoja pirma tavęs!“ Barakas su dešimt tūkstančių vyrų pasileido nuo Taboro kalno, 15 o VIEŠPATS Barako siaubu apstulbino Siserą, visus jo kovos vežimus ir visą kariuomenę. Iššokęs iš savo kovos vežimo, Sisera pabėgo pėsčias. 16 Tuo tarpu Barakas vijosi jo kovos vežimus ir kariuomenę iki pat Harošet ha Goimų. Visa Siseros kariuomenė krito nuo kalavijo. Nė vienas neišliko.

17 O Sisera pabėgo pėsčias į Hebero Kainito žmonos Jaelės palapinę, nes tarp Hacoro karaliaus Jabino ir Hebero Kainito kilties buvo taika. 18 Jaelė, išėjusi Siseros pasitikti, tarė jam: „Užeik, viešpatie, užeik pas mane! Nebijok!“ Taigi jis įėjo pas ją į palapinę, ir ji užklojo jį kilimu. 19 „Prašyčiau duoti man vandens atsigerti, nes esu ištroškęs“, ­ tarė jai. Atidariusi pienmaišį, ji davė jam atsigerti ir vėl užklojo. 20 Jis tarė jai: „Stovėk prie palapinės įėjimo. Jei kas ateitų ir klaustų: ‘Ar čia yra kas nors?’ ­ sakyk: ‘Nieko nėra!’“ 21 Bet Hebero žmona Jaelė pasiėmė palapinės kuolelį, pagriebusi į ranką plaktuką, tyliai prislinko prie jo ir įkalė kuolelį jam per smilkinį ligi pat aslos. O jis gulėjo įmigęs iš nuovargio. Taip jis ir numirė.

22 Kaip tik tuo metu, vydamasis Siserą, pasirodė Barakas. Jaelė, išėjusi pasitikti, tarė jam: „Eik šen, parodysiu tau vyrą, kurio ieškai.“ Jis įėjo su ja į vidų. Žiūri, Sisera guli negyvas su palapinės kuoleliu smilkinyje.

23 Taigi tą dieną Dievas paklupdė Hacoro karalių Jabiną izraelitų akivaizdoje. 24 Po to izraelitų ranka vis labiau ir labiau slėgė Kanaano karalių Jabiną, kol sunaikino.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Teisėjų knygaSkyrius: 4

Teisėjų knygaSkyrius: 5

 Teisėjų knyga
  
 Deboros giesmė
  
Ts 5

1 Tą dieną Debora ir Abinoamo sūnus Barakas giedojo:

2 „Kai Izraelyje paliekami nekirpti plaukai,

kai žmonės noriai pasiaukoja,

šlovinkite VIEŠPATĮ!

3 Klausykitės, karaliai,

išgirskite, galiūnai!

Aš giedosiu ­

giedosiu VIEŠPAČIUI,

aš giedosiu giesmę VIEŠPAČIUI,

Izraelio Dievui.

4 VIEŠPATIE, kai ėjai iš Seyro,

žygiavai iš Edomo krašto,

žemė drebėjo, iš dangaus pylė,

iš debesų pylė kaip iš kibiro!

5 Kalnai drebėjo prieš Sinajaus VIEŠPATĮ,

prieš VIEŠPATĮ, Izraelio Dievą.

6 Anatos sūnaus Šamgaro dienomis,

Jaelės dienomis išnyko karavanai,

o keleiviai

laikėsi aplinkinių takų.

7 Išgelbėjimas pranyko,

nebuvo jo Izraelyje,

kol nepakilai tu, o Debora,

kol nepakilai Izraelyje, o motina!

8 Kai jie rinkosi naujus dievus,

vyko karas jų vartuose.

Nei skydo, nei ieties nebuvo matyti

tarp keturiasdešimt tūkstančių Izraelyje!

9 Mano širdis ­ su Izraelio vadais,

noriai pasišvenčiančiais tautai.

Šlovinkite VIEŠPATĮ!

10 Pasakokite apie tai

jūs, jojantys ant rusvų asilių,

jūs, sėdintys ant balno gūnios,

ir jūs, einantys keliu pėsčiomis. 11 Giedokite apie juos kanklininkų dainomis

prie girdyklų,

pasakodami apie teisius VIEŠPATIES darbus,

jo teisius darbus, išgelbėjusius Izraelį.

Tada žemyn prie vartų atžygiavo

VIEŠPATIES tauta!

12 Pabusk, pabusk, Debora!

Pabusk, pabusk, pradėk giesmę!

Drąsos! Pakilk, Barakai,

veskis savo belaisvius, Abinoamo sūnau!

13 Tada atžygiavo kilmingųjų likutis;

VIEŠPATIES tauta

atžygiavo už jį prieš galiūnus.

14 Jie leidosi į slėnį iš Efraimo,

sekdami tave, Benjaminai, ir tavuosius;

iš Machyro atžygiavo vadai,

iš Zabulono ­ vado lazdos nešėjai.

15 Isacharo didžiūnai atėjo su Debora;

Isacharo vyrai buvo ištikimi Barakui,

verždamiesi į slėnį įkandin jo.

Rubeno kiltyse tęsėsi

ilgi širdies svarstymai.

16 Kodėl delsei tarp avidžių,

klausydamasis švilpiniavimo kaimenėms?

Rubeno kiltyse tęsėsi

ilgi širdies svarstymai.

17 Gileadas delsė Užjordanėje;

o Danas ­ kodėl jis likosi prie laivų?

Ašeras sėdėjo pajūryje,

kurdamasis prie įlankų.

18 O Zabulonas yra tauta, metusi iššūkį mirčiai,

taip pat Naftalis ant lygumos aukštumų.

19 Atėjo karaliai ir kovojo;

tada Kanaano karaliai kovojo

prie Taanacho, palei Megido vandenis;

jokio sidabro grobio jie nepaėmė.

20 Žvaigždės iš dangaus kovojo,

nuo savo takų jos kovojo su Sisera!

21 Kišono srautas juos nunešė,

įniršęs srautas, Kišono srautas.

Ženk, mano siela, drąsiai!

22 Tada sutrinksėjo kanopos,

šuoliuojant žaibu jo žirgams.

23 ‘Prakeikite Merozą! ­ tarė VIEŠPATIES angelas,

­ visu kartumu prakeikite jo gyventojus,

nes jie neatėjo VIEŠPAČIUI į pagalbą,

VIEŠPAČIUI padėti prieš galiūnus.’ 24 Tebūna pagirta tarp moterų Jaelė,

Hebero Kainito žmona,

tebūna ji pagirta tarp moterų palapinėse!

25 Jis prašė jos vandens,

o ji davė jam pieno,

prabangioje taurėje padavė rauginto pieno.

26 Kaire ranka pagriebusi palapinės kuolelį,

o dešine ­ darbininko plaktuką,

ji kirto Siserai smūgį,

sutraiškė jam galvą,

sutriuškino ir persmeigė jam smilkinį.

27 Jis sukniubo ir krito,

sukniubo prie jos kojų.

Kur sukniubo, ten ir krito negyvas.

28 Siseros motina žvalgėsi pro langą,

verkšlendama už pinučių:

‘Kodėl jo vežimas taip ilgai neatvažiuoja?

Kodėl taip vėluojasi jo ratų bildesys?’

29 Išmintingiausios didžiūnės jai atsako,

ir ji pati sau atsako:

30 'Tikriausiai jie plėšia ir dalijasi grobį:

po merginą ar dvi kiekvienam vyrui,

dažytų medžiagų grobį Siserai,

išsiuvinėtų medžiagų grobį,

porą išsiuvinėtų skarų

kaip grobį kiekvienam kaklui.’ 31 Taip tepražūva visi tavo priešai, VIEŠPATIE!

Bet tespindi tavo bičiuliai

tarsi savo galybėje tekanti saulė!“

Keturiasdešimt metų kraštas turėjo ramybę.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Teisėjų knygaSkyrius: 5